Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Słownik psychologiczny

N

narkomania
zobacz: uzależnienie od narkotyków
narkotyki
Związki chemiczne powodujące osłupienie, śpiączkę lub niewrażliwość na ból. w farmakologii mianem narkotyków określa się środki, którw mają własności uspokajające lub uśmierzające ból. Z tego względu termin ten odnosi się przede wszystkim do…
nawrót
Wznowa objawów mechanizmu uzależnienia, której często towarzyszy powrót do picia lub używania innych substancji psychoaktywnych. Następuje po okresie abstynencji. Leksykon terminów. Alkohol i narkotyki (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i…
nerwice
Klasyfikacja nerwic dokonana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych - ICD-10 obejmuje takie zaburzenia, jak: * zaburzenia lękowe w postaci fobii i inne zaburzenia lękowe: główne objawy tych zaburzeń stanowią…
neuroadaptacja
Zmiany neuronalne związane zarówno zarówno tolerancją, jak i zespołem abstynencyjnym. Możliwe jest rozwinięcie się neuroadaptacji u człowieka bez towarzyszących jej poznawczych poznawczych behawioralnych objawów uzależnienia. Na przykład, chorzy po…
neuropatia obwodowa
Schorzenie i zaburzenie funkcji nerwów obwodowych. Może się objawiać drętwieniem kończyn, parastezjami („kłucie i mrowienie”), osłabieniem kończyn lub utratą masy mięśniowej i zanikiem głębokich odruchów ścięgnistych. Neuropatii obwodowej mogą…
neuroprzekaźnik
każda z substancji służących jako środek komunikacji przez szczeliny synaptyczne; między kolbkami końcowymi jednego neuronu a błoną komórki odbiorczej, po drugiej stronie synapsy. Działanie neuroprzekaźnika polega na wywołaniu krótkiej zmiany…
nieśmiałość
„świadomość własnej niezdolności do podjęcia działań o charakterze społecznym (które pragnie się podjąć i których sposób wykonania jest nam znany); subiektywny stan zależny od tego, w jaki sposób dana osoba określa występujący u siebie zbiór…
nikotyna
Alkaloid będący głównym składnikiem psychoaktywnym tytoniu. Jest to substancja zarówno stymulująca, zwiększająca poziom aktywności neuronów, jak i środek relaksacyjny. Nikotyna może poprawiać zdolność koncentracji uwagi, obniżać poziom lęku i…
nikotynizm
Zespół uzależnienia od tytoniu. Odnosi się do stanu silnego uzależnienia od nikotyny, w rezultacie, którego występuje zespół abstynencyjny w przypadku jej odstawienia. zobacz również: nikotyna
NLP
Neuro-Lingwistyczne Programowanie (NLP) - kierunek terapeutyczny stworzony przez Richarda Bandlera i Johna Grindera pod koniec lat 70-tych XX wieku w USA. Początkowo celem jego twórców było "rozszyfrowanie" tajemnicy skuteczności czołowych…

O

obowiązek leczenia odwykowego
Podstawą prawną funkcjonowania instytucji prawnej zobowiązania do leczenia odwykowego są zapisy artykułów 0d §24 do §38 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Instytucje zaangażowane w…
ogólny zespół adaptacyjny
Ogólny zespół adaptacyjny (General Adaptation Syndrome - GAS) to wzorzec reakcji na stres, który stanowi pierwszą linię obrony organizmu przed potencjalnie szkodliwymi czynnikami. Występuje, gdy organizm styka się z każdym stresorem. Selye podzielił…
omamy
zobacz: halucynacje
opiaty
Alkaloidy otrzymywane z maku lekarskiego o działaniu przeciwbólowym i euforyzującym, a wyższych dawkach powodującym osłupienie, śpiączkę i niewydolność oddechową. Do opiatów zalicza się morfinę, kodeinę czy półsyntetyczną heroinę Termin opiaty nie…
opioidy
Termin ogólny obejmujący zarówno alkaloidy otrzymywane z maku lekarskiego: opiaty, jak i ich syntetyczne analogi: leki o działaniu zbliżonym do morfiny, a także związki syntetyzowane w organizmie: opioidy endogenne. Związki te mają właściwości…
opioidy endogenne
Grupa naturalnie występujących opiatopodobnych peptydów produkowanych przez mózg lub przysadkę. Występują w co najmniej dwóch podstawowych grupach: enkefalin i endorfin. Mogą oddziaływać na receptory opiatowe, modulując w ten sposób odczuwanie bólu.…
osobowość
Osobowość jest terminem niezwykle trudnym do zdefiniowania, a podejście do osobowości różni się w zależności od stanowiska teoretycznego. Ogólnie można powiedzieć, że osobowość to charakterystyczny, względnie stały sposób reagowania jednostki na…
otępienie alkoholowe
Postępujące lub przewlekłe zaburzenie współwystępujące z uzależnieniem od alkoholu, często pojawia się w 6. dekadzie życia. Oprócz działania samego alkoholu na rozwój tego zespołu wpływają także: urazy głowy, niedobory pokarmowe, następstwa…

P

padaczka
zobacz: epilepsja

logo-z-napisem-białe