Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Profesjonalna Szkoła Psychoterapii
im. Profesora Jerzego Mellibrudy

Integracyjny Program Szkolenia Psychoterapeutów Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii obejmuje 1400 godz., w tym: cz. I - 960 godz. teoretyczno-warsztatowych oraz cz. II - 360 godz. stażu klinicznego. Posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.

Profesjonalna Szkoła Psychoterapii została utworzona w 2002 r. przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Założycielem Szkoły był profesor SWPS, dr hab. Jerzy Mellibruda – certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dyrektorem jest Zofia Sobolewska-Mellibruda, certyfikowana psychoterapeutka i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Równolegle do szkolenia warsztatowego i wykładów w PSP prowadzony jest staż kliniczny w Ośrodku Psychoterapeutycznym NZOZ „Ogród” IPZ, który obejmuje prowadzenie, pod cotygodniową superwizją, psychoterapii indywidualnej oraz uczestnictwo w zebraniach klinicznych. Do stażu w ośrodku kwalifikujemy osoby, które ukończyły drugi rok PSP.

Podstawowym zadaniem Szkoły jest wszechstronne przygotowanie do samodzielnego i profesjonalnego uprawiania psychoterapii oraz do twórczej integracji dorobku podejść psychoterapeutycznych, na użytek osobistej praktyki absolwentów. Pomagamy w rozwijaniu umiejętności integracji dorobku nurtów: humanistyczno-fenomenologicznego i poznawczo-behawioralnego.

Absolwenci całego programu integracyjnego szkolenia będą mogli ubiegać się o Certyfikat Psychoterapeuty Integracyjnego lub o inne certyfikaty psychoterapeutyczne.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE PSP

Poszukiwanie integracji podejść psychoterapeutycznych obejmuje różne koncepcje teoretyczne i kliniczne, pragmatykę postępowania terapeuty oraz dobór optymalnych strategii i procedur terapeutycznych do specyfiki problemów pacjenta.

Wyniki badań empirycznych i analizy kliniczne wskazują, że czynniki decydujące o efektywności psychoterapii mają uniwersalny charakter. Żadne z istniejących podejść psychoterapeutycznych nie udowodniło większej skuteczności niż pozostałe. Wskazuje to na potrzebę prowadzenia poszukiwań ponad podziałami tworzonymi przez tradycyjne szkoły w psychoterapii oraz zmiany w tradycyjnych formach szkolenia psychoterapeutów. Poszukiwanie twórczej integracji różnych podejść terapeutycznych jest szczególnie wartościowym nurtem we współczesnej praktyce i teorii psychoterapii - nie jest tożsame z eklektycznym posługiwaniem się różnorodnymi technikami psychoterapeutycznymi.
Kluczową rolę w profesjonalnej psychoterapii odgrywają wiedza, osobiste doświadczenia i właściwości terapeuty oraz jego umiejętności wpływające na:

 • kształt relacji i komunikacji z pacjentem oraz rozumienie procesu psychoterapii,
 • trafność i elastyczność doboru strategii i procedur terapeutycznych,
 • zaangażowanie pacjenta w pracę nad zmianą osobistą.

Uczestnicy szkolenia będą mieli warunki do poszukiwania takiej formy integrowania istniejących podejść terapeutycznych, które będzie dostosowane do ich cech indywidualnych oraz użyteczne do pracy z różnymi pacjentami.

ELEMENTY PROGRAMU MERYTORYCZNEGO

1. PSYCHOLOGICZNE I MEDYCZNE ROZUMIENIE ZDROWEGO I ZABURZONEGO FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA

Uczestnicy będą zapoznawać się ze współczesną wiedzą psychologiczną i medyczną dotyczącą zagadnień istotnych dla rozumienia indywidualności pacjenta (różne koncepcje osobowości), jego zaburzeń (wybrane zagadnienia z psychopatologii, ze szczególnym poszerzeniem wiedzy o zaburzeniach osobowości i zaburzeniach afektywnych) oraz z możliwościami integracji perspektywy psychologicznej i psychiatrycznej.

2. POZNAWANIE PACJENTA I ROZUMIENIE PRZEBIEGU PSYCHOTERAPII

Poznawanie w celu pomagania - Ćwiczenie umiejętności systematycznego zbierania i opracowywania informacji o osobie korzystającej z pomocy, w celu pogłębienia zrozumienia jej sposobu życia, jej problemów oraz poszukiwania wyjaśnienia mechanizmów przyczynowych oraz ich genezy.

Poznawanie procesu i planowanie w przebiegu psychoterapii - Ćwiczenie umiejętności systematycznego zbierania i opracowywania informacji o treści i przebiegu spotkań terapeutycznych, zbierania i opracowywania informacji o doświadczeniach uzyskiwanych przez klienta w czasie terapii, analizowania przebiegu kolejnych etapów pracy psychoterapeutycznej, określanie celów i kierunków pracy terapeutycznej, wybór i przygotowywanie strategii postępowania, integrowanie strategii i metod, przewidywanie i rozpoznawanie przeszkód, ocena przebiegu i efektów.

3. OPRACOWYWANIE PRACY DYPLOMOWEJ – kliniczne studium procesu psychoterapii

4. KOMUNIKACJA TERAPEUTYCZNA I BUDOWANIE RELACJI

Umiejętności komunikacji terapeutycznej - Uczestnicy będą poznawać i ćwiczyć uniwersalne umiejętności profesjonalnej komunikacji psychoterapeutycznej oparte na osobistych zdolnościach terapeuty do tworzenia pomocnej relacji terapeutycznej oraz na podstawowych umiejętnościach komunikacji terapeutycznej.

Specyficzne umiejętności związane ze stosowaniem technik: rozwijanie umiejętności stosowania interwencji poznawczych i behawioralnych, rozwijanie umiejętności pracy z wyobrażeniami, rozwijanie umiejętności prowadzenia pracy terapeutycznej skoncentrowanej na procesie doświadczania, rozwijanie umiejętności prowadzenia spotkania grupowego.

5. GŁÓWNE SYSTEMY PSYCHOTERAPII i POSZUKIWANIE INTEGRACJI

Uczestnicy będą zapoznawać się ze współczesną wiedzą istotną dla rozumienia różnych sposobów uprawiania psychoterapii i myślenia o pacjentach i ich problemach.

Seminaria, wykłady, pokazy filmów szkoleniowych przedstawiających pracę psychoterapeutyczną i kliniczne komentarze autorytetów w zakresie integracji psychoterapii, wskazówki do lektury.

Wprowadzenie do głównych systemów psychoterapii
Prezentacja panoramy szkół i podejść psychoterapeutycznych:

 • psychoterapia skoncentrowana na osobie
 • terapia Gestalt
 • psychoterapia skoncentrowana na emocjach i doświadczaniu
 • psychoterapia egzystencjalna
 • terapie behawioralno-poznawcze
 • terapie konstruktywistyczne
 • podejście psychoanalityczne i psychodynamiczne
 • historia i różne modele integracji psychoterapii

Pogłębienie wiedzy dokonywać się będzie poprzez koncentrację na wybranych aspektach procesu psychoterapii z uwzględnieniem czynników leczących w różnych podejściach.

Poszukiwanie integracji różnych podejść psychoterapeutycznych
Specyficzne dla całego programu szkolenia jest poszukiwanie integracji psychoterapii. W sposób pogłębiony studenci będą się zapoznawać z teorią i praktyką takich podejść jak:

 • Psychoterapia skoncentrowana na osobie według Carla Rogersa
 • Terapia multimodalna Arnolda Lazarusa
 • Integracyjne podejście behawioralno-poznawcze Donalda Meichenbauma
 • Terapia schematów osobistych (wg Jeffreya Younga)
 • Terapia skoncentrowana na doświadczaniu (wg Leslie Greenberga)
 • Podejście egzystencjalne (wg Irvina Yaloma )

Integracyjny model 7 ścieżek psychoterapeutycznych - stanowi podstawę szkolenia i obejmuje:

 • Rozwijanie relacji terapeutycznej
 • Eksplorację doświadczeń osobistych
 • Modyfikacje poznawcze i behawioralne
 • Dramatyzacje wyobrażeniowe i ekspresyjne
 • Uzyskiwanie wglądu i zrozumienia
 • Rekonstrukcje narracji osobistych
 • Modyfikacje sposobu życia przez pacjenta

Warsztaty mistrzowskie – prezentacja i analiza filmów szkoleniowych pokazujących pracę psychoterapeutyczną i komentarze kliniczne wybitnych psychoterapeutów takich jak: Carl Rogers - podejście skoncentrowane na osobie, Fritz Perls - terapia Gestalt, Irving Yalom - grupowe podejście interpersonalne, James Bugental - podejście humanistyczno-egzystencjalne, Arnold Lazarus - terapia multimodalna, Albert Ellis - terapia poznawcza, Aaron i Judyta Beck - terapia poznawcza, Jeffrey Young - terapia schematów.

6. SEMINARIUM NA TEMAT ETYCZNYCH ASPEKTÓW PSYCHOTERAPII ORAZ ROLI WARTOŚCI w PROCESIE POMAGANIA

W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z zasadami Kodeksu Etycznego Psychologa, Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty, Ethical Guidelines of The European Association for Psychotherapy oraz specyfiką dylematów etycznych związanych z różnymi typami sytuacji występujących w psychoterapii.

7. STRATEGIE i PROCEDURY TEMATYCZNE w PSYCHOTERAPII
Przedstawione zostaną ogólne zasady planowania pracy psychoterapeutycznej oraz rekomendacje specyficzne dla różnych problemów klinicznych. W ramach cyklu seminariów warsztatowych przedstawione będą strategie pracy psychoterapeutycznej specyficzne dla takich tematów klinicznych jak:

 • lęk i niepokój, zaburzenia lękowe
 • gniew i kontrola agresywnych zachowań
 • smutek i żal po stracie, zaburzenia depresyjne
 • tendencje autodestrukcyjne, próby samobójcze
 • poczucie krzywdy, poczucie winy i wstydu
 • specyfika zaburzeń Dorosłych Dzieci Alkoholików
 • uzależnienia od substancji chemicznych
 • zaburzenia jedzenia
 • praca nad traumami
 • problemy par

8. UCZESTNICTWO w TRENINGACH OSOBISTYCH
W ramach programu przewidziane są praktyczne zajęcia w treningu interpersonalnym, intrapersonalnym oraz w treningu prowadzenia grupy. Jest to okazja do osobistych doświadczeń służących autorefleksji i rozwijaniu zdolności dostrzegania i uwzględniania osobistego wpływu terapeuty na przebieg procesu psychoterapii (w łącznym wymiarze około 200 godzin) i uczenia się potrzebnych w psychologicznym pomaganiu umiejętności. Dla części osób zostanie stworzona okazja do uczestnictwa w dodatkowych sesjach psychoterapii grupowej w wymiarze 150 – 200 godzin (nie wchodzą one w skład programu).

9. UMIEJĘTNOŚCI i PROCEDURY
W serii warsztatów uczestnicy będą też mieli okazję do poznawania i ćwiczenia różnych procedur technicznych stosowanych w celu strukturalizowania sytuacji psychoterapeutycznych. Tematy warsztatów:

 • umiejętności empatycznej rozmowy psychoterapeutycznej
 • metodyka pracy gestaltowskiej
 • techniki dramatyzacyjne
 • techniki z wykorzystywaniem fantazji i wizualizacji
 • wybrane procedury terapii poznawczo-behawioralnej
 • prowadzenie psychoterapii grupowej
 • opracowywanie strategii psychoterapeutycznych
 • rozpoznawanie problemów i schematów osobistych pacjenta
 • współpraca psychoterapeuty z psychiatrą
 • analiza nagrań sesji filmowych uczestników szkolenia z ich pacjentami

10. SUPERWIZJA KLINICZNA

Każdy z uczestników Szkoły uczestniczy w systematycznej superwizji klinicznej własnej pracy psychoterapeutycznej (około 150 godzin). W czasie superwizji studenci przedstawiają m.in. całościowe studia przypadku swoich pacjentów, zapisy video fragmentów sesji prowadzonej przez siebie psychoterapii oraz omawiają z superwizorem osobiste i kliniczne aspekty pracy z pacjentem.
Zajęcia superwizyjne prowadzą certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej:

Dorota Brewińska, Anna Cylwik, Anna Dodziuk, Jolanta Hojda, Agata Janasz-Osowska, Jacek Maślankowski, Maria Natorska, Jolanta Siechowicz, Magdalena Skibińska-Kwiatek, Jacek Skrobot, Mariusz Szuta.

Superwizje zespołu prowadzi Zofia Sobolewska-Mellibruda.

W skład zespołu prowadzącego szkolenie wchodzą także: dr Władysław Sterna - lek. psychiatra, dr Dorota Nowocin, dr Anna Małecka, Iwona Kołodziejczyk.

ZASADY ORGANIZACYJNE

Sesje prowadzone są na żywo w IPZ lub w systemie hybrydowym. W przypadku obostrzeń związanych z epidemią COVID, może wystąpić konieczność pracy on line.

 1. Czas trwania
  1. Część I teoretyczno-warsztatowa trwa 4 lata i obejmuje 960 godzin dydaktycznych zajęć, w tym: 160 godz. superwizji oraz 170 godzin zorganizowanej pracy własnej. Wymagane jest też 80 godz. indywidualnej psychoterapii. IPZ może zaliczyć psychoterapię odbytą poza naszym ośrodkiem psychoterapii.
  2. Część II staż kliniczny obejmuje 360 godz. w Ośrodku Psychoterapii IPZ NZOZ „Ogród”. W wyjątkowych sytuacjach IPZ może zaliczyć staż poza naszym ośrodkiem. Szczegóły stażu są zawarte w regulaminie „Warunki zaliczenia stażu klinicznego”, który studenci otrzymują na I sesji PSP.
  3. Zajęcia prowadzone są na ogół w postaci dwu i pół dniowych sesji (piątek-niedziela) odbywających się raz w miesiącu. Treningi są pięcio- lub czterodniowe.
  4. Część I szkolenia kończy się napisaniem pracy końcowej i jej obroną, czyli egzaminem ustnym.
 2. Nabór, selekcja i przygotowanie uczestników
  Kandydaci do Szkoły powinni mieć ukończone studia wyższe. Pożądane jest, aby Kandydaci mieli doświadczenia w praktyce związanej z pomocą psychologiczną i dysponowali możliwościami prowadzenia psychoterapii z kilkoma pacjentami w czasie uczestniczenia w szkoleniu. Kwalifikacja odbędzie się na podstawie indywidualnych rozmów z kandydatami oraz analizy ankiet.

Po zaliczeniu obu części szkolenia studenci otrzymają Dyplom ukończenia Integracyjnego Programu Szkolenia Psychoterapeutów IPZ - Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii.

Daje to możliwość do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty poza Instytutem Psychologii Zdrowia PTP.

Osoby zainteresowane przyjęciem do Szkoły powinny nadesłać wypełnioną ankietę kandydata.

Ankietę można pobrać też z naszej strony:

PSP_ankieta_zgło_22_23.doc (50 kB)

logo-z-napisem-białe