Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Nabór do Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii na rok 2021 został zakończony.

Koszty studiów

  1. Opłaty za szkolenie podyplomowe wnoszone przez studentów są bezzwrotne (tzn. Szkoła nie zwraca części pieniędzy w przypadku zrezygnowania przez studenta z uczestnictwa w całości lub w części zaplanowanych sesji).
  2. Osoby korzystające z rozłożenia opłaty na raty są zobowiązane do uregulowania całej należności w ustalonych terminach
  3. W ramach opłaty wniesione przez studenta Szkoła zobowiązuje się do realizacji zajęć dydaktycznych w trakcie kolejnych sesji wg załączonego harmonogramu, przeprowadzenia w trybie zwyczajnym sprawdzianów wiedzy i oceny prac domowych oraz do przekazania zbioru materiałów pomocniczych.
  4. Opłata za studia nie obejmuje kosztów ewentualnej indywidualnej psychoterapii studentów i staży klinicznych
  5. Staże kliniczne dla wybranych osób odbywane w oparciu o indywidualne uzgodnienia w ośrodku terapeutycznym Instytutu Psychologii Zdrowia –
  6. Wysokość opłat za studiowanie w PSP łącznie za realizację 35 sesji (960 godzin dydaktycznych) szkolenia wynosi (dla rocznika T) 29 500 zł: za I rok - 9000 zł, za II rok - 7500 zł, za III rok – 7800 zł, za IV rok – 5200 zł.
  7. Opłatę prosimy wnieść do 30.09.21.
    W uzasadnionych przypadkach jest możliwość rozłożenia na 2-3 raty po rozpatrzeniu złożonego do IPZ podania w tej sprawie.

logo-z-napisem-białe