Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Koszty studiów

  1. Opłaty za szkolenie podyplomowe wnoszone przez studentów są bezzwrotne (tzn. Szkoła nie zwraca części pieniędzy w przypadku zrezygnowania przez studenta z uczestnictwa w całości lub w części zaplanowanych sesji).
  2. Osoby korzystające z rozłożenia opłaty na raty są zobowiązane do uregulowania całej należności w ustalonych terminach
  3. W ramach opłaty wniesione przez studenta Szkoła zobowiązuje się do realizacji zajęć dydaktycznych w trakcie kolejnych sesji wg załączonego harmonogramu, przeprowadzenia w trybie zwyczajnym sprawdzianów wiedzy i oceny prac domowych oraz do przekazania zbioru materiałów pomocniczych.
  4. Opłata za studia nie obejmuje kosztów ewentualnej indywidualnej psychoterapii studentów i staży klinicznych
  5. Staże kliniczne dla wybranych osób odbywane w oparciu o indywidualne uzgodnienia w ośrodku terapeutycznym Instytutu Psychologii Zdrowia –
  6. Wysokość opłat za studiowanie w PSP łącznie za realizację 35 sesji (960 godzin dydaktycznych) szkolenia wynosi (dla edycji 2023/27) 50 750 zł: za I rok - 13 050 zł (9 sesji), za II rok - 13 050 zł (9 sesji), za III rok – 13 050 zł (9 sesji), za IV rok – 11 600 zł (8 sesji). Istnieje możliwość rozłożenia opłat czesnego na raty, nie mniejsze jednak niż 1450 zł płatne z miesięcznym wyprzedzeniem.
  7. Opłata za rozmowę kwalifikacyjną - 250 zł. Opłata za egzamin końcowy – 800 zł.
    Po zakwalifikowaniu do PSP uczestnik powinien wpłacić 2000 zł w ciągu 7 dni od zakwalifikowania. Suma ta będzie wliczona w czesne po rozpoczęciu szkolenia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia IPZ nie zwraca tej kwoty.

logo-z-napisem-białe