Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Nabór do Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii
na rok 2022/2023 został zakończony.

Koszty studiów

  1. Opłaty za szkolenie podyplomowe wnoszone przez studentów są bezzwrotne (tzn. Szkoła nie zwraca części pieniędzy w przypadku zrezygnowania przez studenta z uczestnictwa w całości lub w części zaplanowanych sesji).
  2. Osoby korzystające z rozłożenia opłaty na raty są zobowiązane do uregulowania całej należności w ustalonych terminach
  3. W ramach opłaty wniesione przez studenta Szkoła zobowiązuje się do realizacji zajęć dydaktycznych w trakcie kolejnych sesji wg załączonego harmonogramu, przeprowadzenia w trybie zwyczajnym sprawdzianów wiedzy i oceny prac domowych oraz do przekazania zbioru materiałów pomocniczych.
  4. Opłata za studia nie obejmuje kosztów ewentualnej indywidualnej psychoterapii studentów i staży klinicznych
  5. Staże kliniczne dla wybranych osób odbywane w oparciu o indywidualne uzgodnienia w ośrodku terapeutycznym Instytutu Psychologii Zdrowia –
  6. Wysokość opłat za studiowanie w PSP łącznie za realizację 35 sesji (960 godzin dydaktycznych) szkolenia wynosi (dla rocznika Z) 43 200 zł: za I rok - 12 350 zł (10 sesji), za II rok - 11 100 zł (9 sesji), za III rok – 11 800 zł (9 sesji), za IV rok – 7950 zł (7 sesji). Opłata z rozmowę kwalifikacyjną - 200 zł. Opłata za egzamin płatna osobno.
  7. W uzasadnionych przypadkach jest możliwość rozłożenia na raty po rozpatrzeniu złożonego do IPZ podania w tej sprawie.

logo-z-napisem-białe