Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

znaki strona www 2

 


„Projekt jest realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia i dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii”

KBPN Plakat na stronę html 862aac299de0fb24 KBPN Plakat na stronę html e5f2be18c7cade74 KBPN Plakat na stronę html f8c1ca6a751c481b KBPN Plakat na stronę html 9078344f19a3b9b5


Nazwa projektu:

Realizacja modułu szkoleniowego dotyczącego uzależnień behawioralnych dla terapeutów uzależnień uczestniczących w szkoleniach certyfikowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i absolwentów tych szkoleń.


Cel projektu:

Zwiększenie kompetencji zawodowych terapeutów uzależnień oraz będących w trakcie certyfikacji w zakresie uzależnień behawioralnych.


Jakie zadania będą realizowane:

Projekt będzie realizowany w formie warsztatów i wykładów.

Tematyka modułu szkoleniowego będzie obejmowała następujące obszary:

 • Uzależnienia behawioralne i ich diagnostyczne rozpoznawanie oraz możliwości profilaktyki,
 • Terapia uzależnień behawioralnych i zapobieganie nawrotom oraz ich współwystępowanie z uzależnieniami chemicznymi,
 • Stosowanie modelu psychoterapii integrującej (m.in. interwencje behawioralno-poznawcze, wywiad motywujący, inne interwencje specyficzne dla uzależnień),
 • Prezentacje przykładów pracy z pacjentami z uzależnieniami behawioralnymi.


Jakie są grupy docelowe:

W szkoleniu będą uczestniczyć terapeuci, objęci szkoleniami prowadzonymi w ramach Studium Terapii Uzależnienia od Narkotyków oraz Studium Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia oraz absolwenci takich szkoleń. Uczestnictwo w szkoleniu będzie również udostępnione dla osób które ukończyły analogiczne szkolenia w innych programach objętych akredytacją KBPN i PARPA.

Program jest przeznaczony dla 90 osób w jednej edycji, 180 osób w dwóch edycjach (2021-22).


Co zostanie zrobione w ramach projektu - spodziewane efekty:

 1. Zwiększenie liczby terapeutów przygotowanych do prowadzenia psychoterapii osób uzależnionych behawioralnie.
 2. Zwiększenie kompetencji psychoterapeutycznych (wiedzy i umiejętności) w grupie 90 terapeutów w jednej edycji - 2021 r.

Ostatecznie wyszkolenie terapeutów powinno zaowocować zwiększeniem dostępności i jakości profesjonalnej psychoterapii dla osób uzależnionych behawioralnie.


Wartość dofinansowania na 2021 r.: 104 500 zł.

Całkowita wartość zadania na 2021 r.: 113 740 zł.


znaki strona www 2

 


„Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom”

KBPN Plakat na stronę html 862aac299de0fb24 KBPN Plakat na stronę html e5f2be18c7cade74 PRO - INFORMACJA NA STRONĘ IPZ - PROJEKTY html f8c1ca6a751c481b KBPN Plakat na stronę html 9078344f19a3b9b5


Nazwa projektu:

Organizacja zajęć terapeutyczno-rozwojowych dla osób uzależnionych od alkoholu, po ukończeniu terapii własnej, zajmujących się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym.


Cel projektu:

Poprawa psychologicznego funkcjonowania uczestników zajęć terapeutyczno-rozwojowych, wzmocnienie i ustabilizowanie zdrowienia, trzeźwienia oraz doskonalenie pomagania innym uzależnionym i współuzależnionym.


Jakie zadania będą realizowane:

Projekt będzie realizowany głównie w formie warsztatów, gdyż zakres znaczących zmian dokonuje się w procesie ewolucji doświadczania.

Wykłady będą stanowiły dopełnienie warsztatów, jako źródło psychoedukacji.

Tematyka modułu szkoleniowego będzie obejmowała następujące obszary:

 • kształtowanie nowych umiejętności i rozszerzanie już posiadanych,
 • wzrost świadomości aktualnych problemów i sposobów ich rozwiązywania,
 • wzrost samoregulacji i samokontroli w różnych aspektach funkcjonowania,
 • lepsze funkcjonowanie w relacjach rodzinnych,
 • lepsze radzenia sobie ze stresem, również w sytuacjach kryzysu jak pandemia,
 • wnoszenie nowej jakości działań w stowarzyszeniach abstynenckich.


Jakie są grupy docelowe:

Osoby uzależnione pomagające w środowiskach abstynenckich (placówki leczenia uzależnień, stowarzyszenia abstynenckie, wspólnoty AA) innym osobom uzależnionym. Uczestnicy zajęć muszą utrzymywać co najmniej 2-letnią abstynencję - 30 uczestników z całej Polski.


Co zostanie zrobione w ramach projektu - spodziewane efekty:

 1. W szkoleniu weźmie udział 30 osób w trakcie 101 godzin zajęć, poszerzając grono osób uzyskujących wzmocnienie zdrowienia i kompetencji do udzielania pomocy innym uzależnionym i współuzależnionym.
 2. Poprawa psychologicznego poziomu funkcjonowania osób biorących udział w zajęciach, ustabilizowanie zdrowienia oraz znaczący wzrost kompetencji do udzielania pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym.
 3. Zwiększanie świadomości psychologicznej i kompetencji w ramach środowisk abstynenckich.


Wartość dofinansowania: 130 000 zł.

Całkowita wartość zadania: 136 700 zł.


znaki strona www 2

 


„Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom”

KBPN Plakat na stronę html 862aac299de0fb24 KBPN Plakat na stronę html e5f2be18c7cade74 PRO - INFORMACJA NA STRONĘ IPZ - PROJEKTY html f8c1ca6a751c481b KBPN Plakat na stronę html 9078344f19a3b9b5


Nazwa projektu:

Konferencja szkoleniowa doskonaląca umiejętności psychoterapeutyczne terapeutów udzielających świadczeń zdrowotnych osobom z zaburzeniami wynikającymi z wzrastania w rodzinach z problemem alkoholowym (DDA).


Cel projektu:

Zwiększenie wiedzy i umiejętności terapeutycznych profesjonalistów pracujących z grupą osób określanych jako DDA w zakresie rozumienia emocji wpływających na problemy osobiste DDA oraz przedstawienia metod prowadzenia pracy nad emocjami i zaburzeniami emocjonalnymi w różnych podejściach terapeutycznych.


Jakie zadania będą realizowane:

Konferencja będzie obejmowała przeprowadzenie 8 godzin wykładów, 18 godzin warsztatów oraz 2 godzin seminariów.

Uczestnicy będą zwiększać swoją wiedzę i umiejętności terapeutyczne w pracy z grupą osób określanych jako DDA.

Wykłady będą stanowiły część teoretyczną z zakresu rozumienia emocji, rozpoznawania specyfiki problemów i zaburzeń współwystępujących u osób z rodzin z problemem alkoholowym w ramach doskonalenia umiejętności psychoterapeutów w tym zakresie.

Na warsztatach uczestnicy poprzez praktyczne techniki doświadczą sposobów pracy z problematyką DDA. Będą mieli okazję do podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju. Korzystając z Konferencji będą mogli przenosić swoją wiedzę i dzielić się zdobytymi umiejętnościami z innymi terapeutami.


Jakie są grupy docelowe:

Grupa docelowa: specjaliści psychoterapii uzależnień, psychoterapeuci, osoby w trakcie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i psychoterapii, psycholodzy; w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu.

W konferencji weźmie udział 80 osób.


Co zostanie zrobione w ramach projektu - spodziewane efekty:

 1. Zostanie zrealizowanych 28 godzin dydaktycznych zajęć w tym 8 godziny wykładu, 18 godzin warsztatów, 2 godziny seminarium dla 80 osób – specjalistów psychoterapii uzależnień, psychoterapeutów, osób w trakcie szkolenia w tym zakresie oraz psychologów.
 2. Zwiększenie umiejętności psychoterapeutycznych u terapeutów, którzy udzielają świadczeń zdrowotnych dla DDA.
 3. Powiększenie grupy specjalistów z wiedzą i kompetencją do przeprowadzania terapii i udzielających świadczeń zdrowotnych osobom z zaburzeniami wynikającymi z wzrastania w rodzinach z problemem alkoholowym (DDA).
 4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z Konferencji z innymi specjalistami.


Wartość dofinansowania: 160 000 zł.

Całkowita wartość zadania: 168 300 zł.


znaki strona www 2

 


„Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom”

KBPN Plakat na stronę html 862aac299de0fb24 KBPN Plakat na stronę html e5f2be18c7cade74 PRO - INFORMACJA NA STRONĘ IPZ - PROJEKTY html f8c1ca6a751c481b KBPN Plakat na stronę html 9078344f19a3b9b5


Nazwa zadania:

Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności poświęconego problematyce przemocy w rodzinie.


Cel zadania:

Głównym celem zadania jest wydawanie dwumiesięcznika „Niebieska Linia”, poświęconego problematyce przemocy interpersonalnej, w szczególności przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Pismo ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z propagowaniem wiedzy na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym metod pracy z osobami doświadczającymi przemocy, osobami stosującymi przemoc w rodzinie, także dziećmi doświadczającymi przemocy w sposób bezpośredni oraz pośredni, jako świadkowie przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, gdy stosowanie przemocy jest związane z używaniem alkoholu.


Jakie są grupy docelowe:

 • osoby zawodowo zajmujące się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym: psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci, pedagodzy, lekarze i pozostały personel medyczny, konsultanci i specjaliści uzależnień, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, pedagodzy,
 • animatorzy działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i profilaktyki problemów alkoholowych,
 • studenci i naukowcy,
 • przedstawiciele mediów.


Co zostanie zrobione w ramach projektu - spodziewane efekty:

Liczbowe rezultaty zadnia:

 • wydanie 6 numerów dwumiesięcznika w nakładzie 2.000 egzemplarzy każdy. Łączny nakład w 2022 roku – 12.000 egzemplarzy.

Perspektywiczne rezultaty realizacji zadania:

 • podniesienie poziomu pracy, profesjonalizmu oraz możliwości współpracy instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy i systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • wspieranie i rozwijanie współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi w tym obszarze, tworzącymi lokalne i centralne systemy przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozwiązywania problemów alkoholowych.


Wartość dofinansowania na 2022 r.: 65 000 zł.

Całkowita wartość zadania na 2022 r.: 92 100 zł.


inf. na stronę IPZ- NL html 62ef5148b1cba378

Nazwa projektu: „Działanie II. Zapewnienie specjalistycznej pomocy dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – BEZPIECZNY WIDOK”.

Projekt jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.

inf. na stronę IPZ- NL html fd1da11533266bc inf. na stronę IPZ- NL html c67b20183a9a8c28 inf. na stronę IPZ- NL html 51950fc5ec93f7f5


Cel projektu: Zadanie będzie polegać na zapewnieniu kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom mieszkającym w Warszawie dotkniętym przemocą w rodzinie (ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców z obszarów zalecanej koncentracji działań), w celu zatrzymania przemocy, wsparcia w niwelowaniu konsekwencji emocjonalnych i społecznych doświadczonej przemocy i poprawy funkcjonowania tych osób w obszarze zdrowia psychicznego, pełnionych ról społecznych i relacji interpersonalnych. Projekt zakłada objęcie pomocą osób dorosłych – ofiar i świadków przemocy domowej oraz dzieci z rodzin, w których dochodziło do przemocy. Realizacja zadania będzie przebiegała poprzez bezpośrednie i zdalne (w sytuacjach nadzwyczajnych, w szczególności w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemiologicznego): konsultacje kwalifikujące do udziału w programie, indywidualne konsultacje psychologiczne oraz prawne, prowadzenie grup wsparcia, edukacyjnych, oraz psychoterapeutycznych. Celem pracy grupy specjalistów realizujących zadanie będzie stworzenie interdyscyplinarnego, kompleksowego planu pomocy dla osób doznających przemocy, w tym przede wszystkim praca nad zapewnieniem bezpieczeństwa i powrót do dobrostanu psychofizycznego.


Jakie zadania będą realizowane:

 • konsultacje kwalifikujące, konsultacje specjalistyczne (psychologiczne, prawne),
 • grupy (wsparcia, terapeutyczna, rozwoju osobistego, edukacyjna, warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci i młodzieży, warsztaty kompetencji rodzicielskich),
 • asysta w sądzie,
 • działania edukacyjno-informacyjne.


Grupy docelowe:

W ciągu 3 lat realizacji zadania działaniami bezpośrednimi (oraz zdalnymi świadczonymi w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego) zostanie objętych nie mniej niż 640 osób, jednak włączając w to pozostałych członków rodziny, których życie także zmieni się na lepsze w wyniku podejmowanych działań, populację beneficjentów zadania można oszacować na ok. 2000 osób. W ramach promocji zadania wśród mieszkańców Warszawy oraz wsparcia podejmowanych działań będą przygotowywane materiały edukacyjne i informacyjne dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i członków ich rodzin. Planujemy także kontynuację działalności serwisu informacyjno-edukacyjnego dla mieszkańców Warszawy (Niebieska Akademia Warszawska).


Jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania?

Realizacja projektu dzięki różnorodnym działaniom grupowym i indywidualnym wpłynie na:

 • zwiększenie zasobów lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy,
 • wzrost możliwości współpracy między służbami społecznymi i organizacjami pozarządowymi,
 • wzrost poczucia bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców Warszawy.


Wartość dofinansowania na lata 2021-2023: 1 333 000,00zł.

Całkowita wartość zadania na lata 2021-2023: 1 369 760,00 zł.


inf. na stronę IPZ- NL html 62ef5148b1cba378

Nazwa projektu: Skuteczne interwencje Policji i Żandarmerii Wojskowej z użyciem procedury "Niebieskie Karty".

Projekt finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.

inf. na stronę IPZ- NL html cb64e7cc11984426 inf. na stronę IPZ- NL html 9c96c08ce2e54293 inf. na stronę IPZ- NL html 7d7dbb9ba4f7eac2


Cel projektu: Projekt szkoleniowy „Skuteczne interwencje Policji i Żandarmerii Wojskowej z użyciem procedury" Niebieskie Karty" został stworzony w celu wspierania funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji i Żandarmerii Wojskowej w ich działaniach zawodowych podejmowanych na rzecz osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu funkcjonariusze Policji i żołnierze Żandarmerii Wojskowej zdobędą wiedzę na temat specyfiki zjawiska przemocy w rodzinie, mechanizmów przemocy, aspektów psychologicznych funkcjonowania osób doznających przemocy i sprawców. Poznają algorytmy postępowania w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie, zdobędą wiedzę o procedurze wydawania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i zakazu zbliżania się do ofiary. Zdobycie i/lub ugruntowanie wiedzy przyczyni się ostatecznie do większej pewności i odwagi w podejmowanych działaniach zawodowych w sprawach związanych z przemocą, jednocześnie zwiększając skuteczność interwencji na rzecz ochrony osób krzywdzonych. Dodatkową wartością szkoleń będzie wymiana doświadczeń funkcjonariuszy pracujących w różnych dzielnicach m.st. Warszawy i spotykających się tym samym ze zróżnicowanym charakterem zjawiska przemocy w rodzinie (przemoc we wspólnie zamieszkujących rodzinach wielopokoleniowych, w rodzinach o wysokim lub niskim statusie społecznoekonomicznym, w rodzinach z problemem alkoholowym itp.). Szkolenie funkcjonariuszy Policji w zakresie podejmowania interwencji ma szczególne znaczenie, ponieważ - jak pokazują statystyki - Policja jest służbą najczęściej podejmującą działania zmierzające do uruchomienia procedury "Niebieskie Karty", choć uprawnienia do jej wszczynania ma aż pięć podmiotów.


Jakie zadania będą realizowane:

Szkolenia odbywają się w siedzibie Niebieskiej Linii IPZ PTP i prowadzone są przez doświadczone trenerki – certyfikowane specjalistki i superwizorki z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenia prowadzone są metodą warsztatową, która stwarza okazję do zdobywania wiedzy, trenowania umiejętności interpersonalnych, nabywania nowych doświadczeń i kształtowania postaw. Szkolenia będą odbywać się co miesiąc (łącznie 29 edycji).


Grupa docelowa:

Funkcjonariusze Policji z pionu interwencyjno-patrolowego Komendy Stołecznej Policji. Żołnierze Żandarmerii Wojskowej z Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. W każdej edycji weźmie udział średnio 16 osób (w sumie 464 osób).


Jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania?

 • Wzrośnie skuteczność działania Policji w zakresie zatrzymywania przemocy w rodzinach.
 • Wzrośnie skuteczność działania Żandarmerii Wojskowej w zakresie zatrzymywania przemocy w rodzinach.
 • Wzrośnie zaufanie społeczne do profesjonalnej pomocy Policji w przypadkach przemocy domowej.


Całkowita wartość zadania (finanowanie) na lata 2021-2023: 108 145,00 zł.


inf. na stronę IPZ- NL html 62ef5148b1cba378

Nazwa projektu: Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Warszawie wraz z Lokalnymi Punktami w Warszawie, Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie i Piasecznie.

inf. na stronę IPZ- NL html 953f105ed5a0969f inf. na stronę IPZ- NL html b81947e722aff908 inf. na stronę IPZ- NL html c9be16dfbb99f6a4 inf. na stronę IPZ- NL html 9c96c08ce2e54293


Cel projektu: Zadanie polega na udzielaniu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym. Pomoc będzie świadczona w zakresie stosownym do potrzeb tych osób, bezpłatnie i z zachowaniem zasad poufności. W ramach realizacji zadania przewidujemy realizację 20 świadczeń wymienionych w par. 4 ust. 1, pkt 1-20 ogłoszenia, zgodne z par. 36 ust. 1, pkt 1-10 rozporządzenia z dnia 13 września 2017 roku w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (Dz.U.2019 poz. 683).

Głównym celem jest złagodzenie skutków doznanego przestępstwa oraz aktywizacja osób pokrzywdzonych poprzez zapewnienie kompleksowej pomocy łącznie 1.600 osobom, w tym: ok. 1460 osobom pokrzywdzonym przestępstwem, 80 osobom im najbliższym oraz ok. 60 świadkom i osobom im najbliższym w trakcie trwania projektu (2022-2025). Każda osoba w tym okresie będzie liczona tylko raz niezależnie od okresu korzystania z pomocy Ośrodka. Zdarza się, że osoby doświadczające skutków przestępstwa wymagają wsparcia w dłuższej perspektywie (przedłużające się procedury prawne, skutki psychologiczne, materialne i fizyczne przestępstwa).

Zapewnienie dogodnego dostępu do 20 form pomocy pokrzywdzonym przestępstwem oraz ich bliskim będzie miało miejsce w Okręgowym Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zlokalizowanym w Warszawie przy ulicy Widok 24 oraz w sześciu Lokalnych Punktach dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w dzielnicach: Mokotów, Żoliborz i Wola oraz miejscowościach Piaseczno, Pruszków i Grodzisk Mazowiecki.

Termin realizacji: 2022-01-01 - 2025-12-31.


Jakie zadania będą realizowane:

 1. Udzielanie specjalistycznej pomocy prawnej oraz zapewnienie możliwości alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów.
 2. Zwiększenie dostępności wsparcia dla osób uprawnionych, niewładających w wystarczającym stopniu językiem polskim poprzez zapewnienie dostępności do tłumacza do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego.
 3. Zwiększenie dostępności wsparcia prawnego dla osób głuchoniemych poprzez zapewnienie tłumacza języka migowego lub osób głuchoniewidomych przez wsparcie tłumacza-przewodnika.
 4. Wsparcie psychologiczne, terapeutyczne i psychiatryczne – konsultacje indywidualne.
 5. Udzielanie informacji i wsparcia przez pracowników pierwszego kontaktu.
 6. Refundacja leków, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw.
 7. Dofinansowanie do kształcenia w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych.
 8. Umożliwienie osobom uprawnionym pokrywania kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz.U. 2021 poz. 75 z późn. zm.).
 9. Podniesienie kwalifikacji zawodowych i aktywizacja zawodowa poprzez organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 10. Finansowanie czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia.
 11. Dofinansowanie do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu.
 12. Umożliwienie poprawy funkcjonowania poprzez zapewnienie usługi dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa.
 13. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń.
 14. Wsparcie w postaci bonów żywnościowych.
 15. Wsparcie postaci pokrywania kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
 16. Dofinansowanie wyjazdów – turnusów rehabilitacyjnych, terapeutycznych.
 17. J.w – dot. opiekunów.
 18. Dofinansowanie dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osób pokrzywdzonych, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa oraz polepszenie lub przywrócenie godnych warunków bytowych związanych z usuwaniem skutków przestępstwa poprzez finansowanie robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. Zm).
 19. Polepszenie warunków życia związanych z usuwaniem skutków przestępstwa poprzez zakup wartości niematerialnych i prawnych.


Grupa docelowa: osoby pokrzywdzone przestępstwem, ich najbliżsi oraz świadkowie.


Jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania?

Realizacja zadania wpłynie na poszerzenie wiedzy odnośnie przysługujących praw i obowiązków w toczących się postępowaniach, zwiększenie sprawczości w sytuacjach związanych z uczestnictwem w postępowaniach, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, a ostatecznie powrót do równowagi po doznanych urazie psychicznym, który wystąpił na skutek przestępstwa. Realizacja projektu przyczyni się do upowszechnienia wiedzy i informacji dotyczącej praw osób pokrzywdzonych, rozwinie potencjał merytoryczny i organizacyjny placówki w szczególności poprzez: zwiększenie zasobów systemu wsparcia pokrzywdzonych oraz wzrost możliwości współpracy między służbami społecznymi i organizacjami pozarządowymi.


Wartość działania w latach 2022-2025 - 10 473 600,00 zł.


Nazwa projektu TZB 23a html 3bdce5328ad43d9

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Nazwa projektu TZB 23a html b7accd4e5aaddeba Nazwa projektu TZB 23a html b7078f361d0acfa2 Nazwa projektu TZB 23a html fdb7620aa8b2a635


Nazwa projektu:

„Prowadzenie telefonu zaufania świadczącego pomoc w zakresie uzależnień behawioralnych”. Realizacja w 2023 r.

Nazwa własna projektu: „Wykręć numer uzależnieniom. Telefon zaufania dla osób uzależnionych behawioralnie i ich bliskich”.


Cel projektu:

Celem projektu jest profilaktyka uzależnień behawioralnych osób cierpiących z ich powodu oraz ich bliskich.


Jakie zadania będą realizowane:

 1. Udzielanie konsultacji telefonicznych przez wykwalifikowany zespół specjalistów osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskim.
 2. Udzielanie informacji o lokalnie działających specjalistach i instytucjach prowadzących terapię uzależnień behawioralnych.
 3. Wsparcie i pomoc, a także edukacja osób uzależnionych od czynności oraz bliskich im osób.


Jakie są grupy docelowe:

Osoby uzależnione od czynności (np. hazardu, pracy, zakupów, seksu, internetu, gier komputerowych, objadania się, itp.) oraz ich bliscy, osoby doświadczające współuzależnienia.


Co zostanie zrobione w ramach projektu - spodziewane efekty:

 1. Zmniejszenie liczby osób uzależnionych behawioralnie.
 2. Zwiększenie liczby osób świadomych bycia uzależnionym bądź współuzależnionym, poprzez motywowanie do podjęcia leczenia i skali problemu (konsekwencji).
 3. Działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby osób dzwoniących do Behawioralnego Telefonu Zaufania, w którym uzyskają wsparcie i pomoc specjalistów, zwiększając szansę na podjęcie leczenia.
 4. Działania promocyjne mające na celu edukację oraz zwiększenie świadomości odbiorców o skali problemu i nie bagatelizowanie go zarówno u siebie jak i bliskich im osób.


Wartość dofinansowania: 120 000 PLN.

Całkowita wartość zadania: 125 270 PLN.


znaki strona www 2

 


„Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom”

KBPN Plakat na stronę html 862aac299de0fb24 KBPN Plakat na stronę html e5f2be18c7cade74 PRO - INFORMACJA NA STRONĘ IPZ - PROJEKTY html f8c1ca6a751c481b KBPN Plakat na stronę html 9078344f19a3b9b5


Nazwa zadania:

Wydawanie czasopisma poświęconego problematyce przemocy w rodzinie (realizowane pod nazwą własną: Wydawanie dwumiesięcznika poświęconego problematyce przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”).


Cel zadania:

Głównym celem zadania jest wydawanie dwumiesięcznika „Niebieska Linia”, poświęconego problematyce przemocy interpersonalnej, w szczególności przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Pismo ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z propagowaniem wiedzy na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym metod pracy z osobami doświadczającymi przemocy, osobami stosującymi przemoc w rodzinie, także dziećmi doświadczającymi przemocy w sposób bezpośredni oraz pośredni, jako świadkowie przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, gdy stosowanie przemocy jest związane z używaniem alkoholu.


Jakie są grupy docelowe:

 • osoby zawodowo zajmujące się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym: psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci, pedagodzy, lekarze i pozostały personel medyczny, konsultanci i specjaliści uzależnień, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, pedagodzy,
 • animatorzy działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i profilaktyki problemów alkoholowych,
 • studenci i naukowcy,
 • przedstawiciele mediów.


Co zostanie zrobione w ramach projektu - spodziewane efekty:

Liczbowe rezultaty zadnia:

 • wydanie 6 numerów dwumiesięcznika w nakładzie 2.000 egzemplarzy każdy. Łączny nakład w 2023 roku – 12.000 egzemplarzy.

Perspektywiczne rezultaty realizacji zadania:

 • podniesienie poziomu pracy, profesjonalizmu oraz możliwości współpracy instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy i systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • wspieranie i rozwijanie współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi w tym obszarze, tworzącymi lokalne i centralne systemy przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozwiązywania problemów alkoholowych.


Wartość dofinansowania na 2023 r.: 100 000 zł.

Całkowita wartość zadania na 2023 r.: 108 600 zł.


inf. o DDA  PROJEKTY NA STRONĘ html 58c258d6e8be234f

 


„Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom”

inf. o DDA  PROJEKTY NA STRONĘ html 96a1026a4199dd4e


Nazwa projektu:

„Konferencja doskonaląca umiejętności psychoterapeutyczne terapeutów udzielających świadczeń zdrowotnych osobom z zaburzeniami wynikającymi z wzrastania w rodzinie z problemami uzależnień. Realizacja w 2023 r.”.

Nazwa własna projektu: „Psychoterapia indywidualna i grupowa dla DDA”.


Cel projektu:

 1. Podniesienie kompetencji zawodowych do prowadzenia psychoterapii DDA u uczestników konferencji i tym samym zwiększenie skuteczności ich pracy z tą grupą pacjentów.
 2. Podniesienie kompetencji osobistych uczestników do pracy z DDA poprzez poznanie własnych trudności i mocnych stron w prowadzeniu takiej terapii i stosowaniu poznanych metod.
 3. Zachęcenie uczestników do poszukiwania własnej drogi prowadzenia terapii DDA i dalszego kształcenia się w tym zakresie.


Jakie zadania będą realizowane:

Konferencja będzie obejmowała przeprowadzenie 6 godzin wykładów, 18 godzin warsztatów.

Zakres tematyczny wykładów:

 1. Program psychoterapii grupowej dla DDA i zasady kwalifikacji do programu.
 2. Zastosowanie psychodramy w psychoterapii DDA.
 3. Strategie pracy na problemami emocjonalnymi DDA.

Zakres tematyczny warsztatów:

 1. Układanie strategii psychoterapeutycznych dla DDA z wykorzystaniem metod poznawczo-behawioralnych oraz pracy wyobrażeniowej na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb pacjenta.
 2. Zastosowanie metody psychodramy i innych technik dramatyzacyjnych w psychoterapii grupowej.
 3. Praca nad destrukcyjnymi schematami u DDA z wykorzystaniem metody pracy na 2 krzesłach (praca na ścieżce dramatyzacji) w podejściu integracyjnym.
 4. Terapia z osobami uzależnionymi pochodzącymi z rodzin alkoholowych.
 5. Praca nad problemami emocjonalnymi DDA.


Jakie są grupy docelowe:

Grupa docelowa: specjaliści psychoterapii uzależnień, psychoterapeuci, osoby w trakcie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i psychoterapii, psycholodzy; w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu.

W konferencji weźmie udział 100 osób.


Co zostanie zrobione w ramach projektu - spodziewane efekty:

 1. Zostaną zrealizowane 24 godziny dydaktyczne zajęć, w tym 6 godzin wykładów, 18 godzin warsztatów, 100 osób – specjalistów psychoterapii uzależnień, psychoterapeutów, osób w trakcie szkolenia w tym zakresie oraz psychologów.
 2. Zwiększenie umiejętności psychoterapeutycznych u terapeutów, którzy udzielają świadczeń zdrowotnych dla DDA.
 3. Powiększenie grupy specjalistów z wiedzą i kompetencją do przeprowadzania terapii i udzielających świadczeń zdrowotnych osobom z zaburzeniami wynikającymi z wzrastania w rodzinach z problemem alkoholowym (DDA).
 4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z Konferencji z innymi specjalistami.


Wartość dofinansowania: 185 000 PLN.

Całkowita wartość zadania: 191 000 PLN.

logo-z-napisem-białe