Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

znaki strona www 2

 


„Projekt jest realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia i dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii”

KBPN Plakat na stronę html 862aac299de0fb24 KBPN Plakat na stronę html e5f2be18c7cade74 KBPN Plakat na stronę html f8c1ca6a751c481b KBPN Plakat na stronę html 9078344f19a3b9b5


Nazwa projektu:

Realizacja modułu szkoleniowego dotyczącego uzależnień behawioralnych dla terapeutów uzależnień uczestniczących w szkoleniach certyfikowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i absolwentów tych szkoleń.


Cel projektu:

Zwiększenie kompetencji zawodowych terapeutów uzależnień oraz będących w trakcie certyfikacji w zakresie uzależnień behawioralnych.


Jakie zadania będą realizowane:

Projekt będzie realizowany w formie warsztatów i wykładów.

Tematyka modułu szkoleniowego będzie obejmowała następujące obszary:

 • Uzależnienia behawioralne i ich diagnostyczne rozpoznawanie oraz możliwości profilaktyki,
 • Terapia uzależnień behawioralnych i zapobieganie nawrotom oraz ich współwystępowanie z uzależnieniami chemicznymi,
 • Stosowanie modelu psychoterapii integrującej (m.in. interwencje behawioralno-poznawcze, wywiad motywujący, inne interwencje specyficzne dla uzależnień),
 • Prezentacje przykładów pracy z pacjentami z uzależnieniami behawioralnymi.


Jakie są grupy docelowe:

W szkoleniu będą uczestniczyć terapeuci, objęci szkoleniami prowadzonymi w ramach Studium Terapii Uzależnienia od Narkotyków oraz Studium Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia oraz absolwenci takich szkoleń. Uczestnictwo w szkoleniu będzie również udostępnione dla osób które ukończyły analogiczne szkolenia w innych programach objętych akredytacją KBPN i PARPA.

Program jest przeznaczony dla 90 osób w jednej edycji, 180 osób w dwóch edycjach (2021-22).


Co zostanie zrobione w ramach projektu - spodziewane efekty:

 1. Zwiększenie liczby terapeutów przygotowanych do prowadzenia psychoterapii osób uzależnionych behawioralnie.
 2. Zwiększenie kompetencji psychoterapeutycznych (wiedzy i umiejętności) w grupie 90 terapeutów w jednej edycji - 2021 r.

Ostatecznie wyszkolenie terapeutów powinno zaowocować zwiększeniem dostępności i jakości profesjonalnej psychoterapii dla osób uzależnionych behawioralnie.


Wartość dofinansowania na 2021 r.: 104 500 zł.

Całkowita wartość zadania na 2021 r.: 113 740 zł.


znaki strona www 2

 


„Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom”

KBPN Plakat na stronę html 862aac299de0fb24 KBPN Plakat na stronę html e5f2be18c7cade74 PRO - INFORMACJA NA STRONĘ IPZ - PROJEKTY html f8c1ca6a751c481b KBPN Plakat na stronę html 9078344f19a3b9b5


Nazwa projektu:

Organizacja zajęć terapeutyczno-rozwojowych dla osób uzależnionych od alkoholu, po ukończeniu terapii własnej, zajmujących się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym.


Cel projektu:

Poprawa psychologicznego funkcjonowania uczestników zajęć terapeutyczno-rozwojowych, wzmocnienie i ustabilizowanie zdrowienia, trzeźwienia oraz doskonalenie pomagania innym uzależnionym i współuzależnionym.


Jakie zadania będą realizowane:

Projekt będzie realizowany głównie w formie warsztatów, gdyż zakres znaczących zmian dokonuje się w procesie ewolucji doświadczania.

Wykłady będą stanowiły dopełnienie warsztatów, jako źródło psychoedukacji.

Tematyka modułu szkoleniowego będzie obejmowała następujące obszary:

 • kształtowanie nowych umiejętności i rozszerzanie już posiadanych,
 • wzrost świadomości aktualnych problemów i sposobów ich rozwiązywania,
 • wzrost samoregulacji i samokontroli w różnych aspektach funkcjonowania,
 • lepsze funkcjonowanie w relacjach rodzinnych,
 • lepsze radzenia sobie ze stresem, również w sytuacjach kryzysu jak pandemia,
 • wnoszenie nowej jakości działań w stowarzyszeniach abstynenckich.


Jakie są grupy docelowe:

Osoby uzależnione pomagające w środowiskach abstynenckich (placówki leczenia uzależnień, stowarzyszenia abstynenckie, wspólnoty AA) innym osobom uzależnionym. Uczestnicy zajęć muszą utrzymywać co najmniej 2-letnią abstynencję - 30 uczestników z całej Polski.


Co zostanie zrobione w ramach projektu - spodziewane efekty:

 1. W szkoleniu weźmie udział 30 osób w trakcie 101 godzin zajęć, poszerzając grono osób uzyskujących wzmocnienie zdrowienia i kompetencji do udzielania pomocy innym uzależnionym i współuzależnionym.
 2. Poprawa psychologicznego poziomu funkcjonowania osób biorących udział w zajęciach, ustabilizowanie zdrowienia oraz znaczący wzrost kompetencji do udzielania pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym.
 3. Zwiększanie świadomości psychologicznej i kompetencji w ramach środowisk abstynenckich.


Wartość dofinansowania: 130 000 zł.

Całkowita wartość zadania: 136 700 zł.


znaki strona www 2

 


„Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom”

KBPN Plakat na stronę html 862aac299de0fb24 KBPN Plakat na stronę html e5f2be18c7cade74 PRO - INFORMACJA NA STRONĘ IPZ - PROJEKTY html f8c1ca6a751c481b KBPN Plakat na stronę html 9078344f19a3b9b5


Nazwa projektu:

Konferencja szkoleniowa doskonaląca umiejętności psychoterapeutyczne terapeutów udzielających świadczeń zdrowotnych osobom z zaburzeniami wynikającymi z wzrastania w rodzinach z problemem alkoholowym (DDA).


Cel projektu:

Zwiększenie wiedzy i umiejętności terapeutycznych profesjonalistów pracujących z grupą osób określanych jako DDA w zakresie rozumienia emocji wpływających na problemy osobiste DDA oraz przedstawienia metod prowadzenia pracy nad emocjami i zaburzeniami emocjonalnymi w różnych podejściach terapeutycznych.


Jakie zadania będą realizowane:

Konferencja będzie obejmowała przeprowadzenie 8 godzin wykładów, 18 godzin warsztatów oraz 2 godzin seminariów.

Uczestnicy będą zwiększać swoją wiedzę i umiejętności terapeutyczne w pracy z grupą osób określanych jako DDA.

Wykłady będą stanowiły część teoretyczną z zakresu rozumienia emocji, rozpoznawania specyfiki problemów i zaburzeń współwystępujących u osób z rodzin z problemem alkoholowym w ramach doskonalenia umiejętności psychoterapeutów w tym zakresie.

Na warsztatach uczestnicy poprzez praktyczne techniki doświadczą sposobów pracy z problematyką DDA. Będą mieli okazję do podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju. Korzystając z Konferencji będą mogli przenosić swoją wiedzę i dzielić się zdobytymi umiejętnościami z innymi terapeutami.


Jakie są grupy docelowe:

Grupa docelowa: specjaliści psychoterapii uzależnień, psychoterapeuci, osoby w trakcie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i psychoterapii, psycholodzy; w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu.

W konferencji weźmie udział 80 osób.


Co zostanie zrobione w ramach projektu - spodziewane efekty:

 1. Zostanie zrealizowanych 28 godzin dydaktycznych zajęć w tym 8 godziny wykładu, 18 godzin warsztatów, 2 godziny seminarium dla 80 osób – specjalistów psychoterapii uzależnień, psychoterapeutów, osób w trakcie szkolenia w tym zakresie oraz psychologów.
 2. Zwiększenie umiejętności psychoterapeutycznych u terapeutów, którzy udzielają świadczeń zdrowotnych dla DDA.
 3. Powiększenie grupy specjalistów z wiedzą i kompetencją do przeprowadzania terapii i udzielających świadczeń zdrowotnych osobom z zaburzeniami wynikającymi z wzrastania w rodzinach z problemem alkoholowym (DDA).
 4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z Konferencji z innymi specjalistami.


Wartość dofinansowania: 160 000 zł.

Całkowita wartość zadania: 168 300 zł.


znaki strona www 2

 


„Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom”

KBPN Plakat na stronę html 862aac299de0fb24 KBPN Plakat na stronę html e5f2be18c7cade74 PRO - INFORMACJA NA STRONĘ IPZ - PROJEKTY html f8c1ca6a751c481b KBPN Plakat na stronę html 9078344f19a3b9b5


Nazwa zadania:

Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności poświęconego problematyce przemocy w rodzinie.


Cel zadania:

Głównym celem zadania jest wydawanie dwumiesięcznika „Niebieska Linia”, poświęconego problematyce przemocy interpersonalnej, w szczególności przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Pismo ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z propagowaniem wiedzy na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym metod pracy z osobami doświadczającymi przemocy, osobami stosującymi przemoc w rodzinie, także dziećmi doświadczającymi przemocy w sposób bezpośredni oraz pośredni, jako świadkowie przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, gdy stosowanie przemocy jest związane z używaniem alkoholu.


Jakie są grupy docelowe:

 • osoby zawodowo zajmujące się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym: psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci, pedagodzy, lekarze i pozostały personel medyczny, konsultanci i specjaliści uzależnień, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, pedagodzy,
 • animatorzy działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i profilaktyki problemów alkoholowych,
 • studenci i naukowcy,
 • przedstawiciele mediów.


Co zostanie zrobione w ramach projektu - spodziewane efekty:

Liczbowe rezultaty zadnia:

 • wydanie 6 numerów dwumiesięcznika w nakładzie 2.000 egzemplarzy każdy. Łączny nakład w 2022 roku – 12.000 egzemplarzy.

Perspektywiczne rezultaty realizacji zadania:

 • podniesienie poziomu pracy, profesjonalizmu oraz możliwości współpracy instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy i systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • wspieranie i rozwijanie współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi w tym obszarze, tworzącymi lokalne i centralne systemy przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozwiązywania problemów alkoholowych.


Wartość dofinansowania na 2022 r.: 65 000 zł.

Całkowita wartość zadania na 2022 r.: 92 100 zł.


inf. na stronę IPZ- NL html 62ef5148b1cba378

Nazwa projektu: „Działanie II. Zapewnienie specjalistycznej pomocy dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – BEZPIECZNY WIDOK”.

Projekt jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.

inf. na stronę IPZ- NL html fd1da11533266bc inf. na stronę IPZ- NL html c67b20183a9a8c28 inf. na stronę IPZ- NL html 51950fc5ec93f7f5


Cel projektu: Zadanie będzie polegać na zapewnieniu kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom mieszkającym w Warszawie dotkniętym przemocą w rodzinie (ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców z obszarów zalecanej koncentracji działań), w celu zatrzymania przemocy, wsparcia w niwelowaniu konsekwencji emocjonalnych i społecznych doświadczonej przemocy i poprawy funkcjonowania tych osób w obszarze zdrowia psychicznego, pełnionych ról społecznych i relacji interpersonalnych. Projekt zakłada objęcie pomocą osób dorosłych – ofiar i świadków przemocy domowej oraz dzieci z rodzin, w których dochodziło do przemocy. Realizacja zadania będzie przebiegała poprzez bezpośrednie i zdalne (w sytuacjach nadzwyczajnych, w szczególności w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemiologicznego): konsultacje kwalifikujące do udziału w programie, indywidualne konsultacje psychologiczne oraz prawne, prowadzenie grup wsparcia, edukacyjnych, oraz psychoterapeutycznych. Celem pracy grupy specjalistów realizujących zadanie będzie stworzenie interdyscyplinarnego, kompleksowego planu pomocy dla osób doznających przemocy, w tym przede wszystkim praca nad zapewnieniem bezpieczeństwa i powrót do dobrostanu psychofizycznego.


Jakie zadania będą realizowane:

 • konsultacje kwalifikujące, konsultacje specjalistyczne (psychologiczne, prawne),
 • grupy (wsparcia, terapeutyczna, rozwoju osobistego, edukacyjna, warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci i młodzieży, warsztaty kompetencji rodzicielskich),
 • asysta w sądzie,
 • działania edukacyjno-informacyjne.


Grupy docelowe:

W ciągu 3 lat realizacji zadania działaniami bezpośrednimi (oraz zdalnymi świadczonymi w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego) zostanie objętych nie mniej niż 640 osób, jednak włączając w to pozostałych członków rodziny, których życie także zmieni się na lepsze w wyniku podejmowanych działań, populację beneficjentów zadania można oszacować na ok. 2000 osób. W ramach promocji zadania wśród mieszkańców Warszawy oraz wsparcia podejmowanych działań będą przygotowywane materiały edukacyjne i informacyjne dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i członków ich rodzin. Planujemy także kontynuację działalności serwisu informacyjno-edukacyjnego dla mieszkańców Warszawy (Niebieska Akademia Warszawska).


Jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania?

Realizacja projektu dzięki różnorodnym działaniom grupowym i indywidualnym wpłynie na:

 • zwiększenie zasobów lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy,
 • wzrost możliwości współpracy między służbami społecznymi i organizacjami pozarządowymi,
 • wzrost poczucia bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców Warszawy.


Wartość dofinansowania na lata 2021-2023: 1 333 000,00zł.

Całkowita wartość zadania na lata 2021-2023: 1 369 760,00 zł.


inf. na stronę IPZ- NL html 62ef5148b1cba378

Nazwa projektu: Skuteczne interwencje Policji i Żandarmerii Wojskowej z użyciem procedury "Niebieskie Karty".

Projekt finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.

inf. na stronę IPZ- NL html cb64e7cc11984426 inf. na stronę IPZ- NL html 9c96c08ce2e54293 inf. na stronę IPZ- NL html 7d7dbb9ba4f7eac2


Cel projektu: Projekt szkoleniowy „Skuteczne interwencje Policji i Żandarmerii Wojskowej z użyciem procedury" Niebieskie Karty" został stworzony w celu wspierania funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji i Żandarmerii Wojskowej w ich działaniach zawodowych podejmowanych na rzecz osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu funkcjonariusze Policji i żołnierze Żandarmerii Wojskowej zdobędą wiedzę na temat specyfiki zjawiska przemocy w rodzinie, mechanizmów przemocy, aspektów psychologicznych funkcjonowania osób doznających przemocy i sprawców. Poznają algorytmy postępowania w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie, zdobędą wiedzę o procedurze wydawania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i zakazu zbliżania się do ofiary. Zdobycie i/lub ugruntowanie wiedzy przyczyni się ostatecznie do większej pewności i odwagi w podejmowanych działaniach zawodowych w sprawach związanych z przemocą, jednocześnie zwiększając skuteczność interwencji na rzecz ochrony osób krzywdzonych. Dodatkową wartością szkoleń będzie wymiana doświadczeń funkcjonariuszy pracujących w różnych dzielnicach m.st. Warszawy i spotykających się tym samym ze zróżnicowanym charakterem zjawiska przemocy w rodzinie (przemoc we wspólnie zamieszkujących rodzinach wielopokoleniowych, w rodzinach o wysokim lub niskim statusie społecznoekonomicznym, w rodzinach z problemem alkoholowym itp.). Szkolenie funkcjonariuszy Policji w zakresie podejmowania interwencji ma szczególne znaczenie, ponieważ - jak pokazują statystyki - Policja jest służbą najczęściej podejmującą działania zmierzające do uruchomienia procedury "Niebieskie Karty", choć uprawnienia do jej wszczynania ma aż pięć podmiotów.


Jakie zadania będą realizowane:

Szkolenia odbywają się w siedzibie Niebieskiej Linii IPZ PTP i prowadzone są przez doświadczone trenerki – certyfikowane specjalistki i superwizorki z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenia prowadzone są metodą warsztatową, która stwarza okazję do zdobywania wiedzy, trenowania umiejętności interpersonalnych, nabywania nowych doświadczeń i kształtowania postaw. Szkolenia będą odbywać się co miesiąc (łącznie 29 edycji).


Grupa docelowa:

Funkcjonariusze Policji z pionu interwencyjno-patrolowego Komendy Stołecznej Policji. Żołnierze Żandarmerii Wojskowej z Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. W każdej edycji weźmie udział średnio 16 osób (w sumie 464 osób).


Jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania?

 • Wzrośnie skuteczność działania Policji w zakresie zatrzymywania przemocy w rodzinach.
 • Wzrośnie skuteczność działania Żandarmerii Wojskowej w zakresie zatrzymywania przemocy w rodzinach.
 • Wzrośnie zaufanie społeczne do profesjonalnej pomocy Policji w przypadkach przemocy domowej.


Całkowita wartość zadania (finanowanie) na lata 2021-2023: 108 145,00 zł.


inf. na stronę IPZ- NL html 62ef5148b1cba378

Nazwa projektu: Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Warszawie wraz z Lokalnymi Punktami w Warszawie, Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie i Piasecznie.

inf. na stronę IPZ- NL html 953f105ed5a0969f inf. na stronę IPZ- NL html b81947e722aff908 inf. na stronę IPZ- NL html c9be16dfbb99f6a4 inf. na stronę IPZ- NL html 9c96c08ce2e54293


Cel projektu: Zadanie polega na udzielaniu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym. Pomoc będzie świadczona w zakresie stosownym do potrzeb tych osób, bezpłatnie i z zachowaniem zasad poufności. W ramach realizacji zadania przewidujemy realizację 20 świadczeń wymienionych w par. 4 ust. 1, pkt 1-20 ogłoszenia, zgodne z par. 36 ust. 1, pkt 1-10 rozporządzenia z dnia 13 września 2017 roku w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (Dz.U.2019 poz. 683).

Głównym celem jest złagodzenie skutków doznanego przestępstwa oraz aktywizacja osób pokrzywdzonych poprzez zapewnienie kompleksowej pomocy łącznie 1.600 osobom, w tym: ok. 1460 osobom pokrzywdzonym przestępstwem, 80 osobom im najbliższym oraz ok. 60 świadkom i osobom im najbliższym w trakcie trwania projektu (2022-2025). Każda osoba w tym okresie będzie liczona tylko raz niezależnie od okresu korzystania z pomocy Ośrodka. Zdarza się, że osoby doświadczające skutków przestępstwa wymagają wsparcia w dłuższej perspektywie (przedłużające się procedury prawne, skutki psychologiczne, materialne i fizyczne przestępstwa).

Zapewnienie dogodnego dostępu do 20 form pomocy pokrzywdzonym przestępstwem oraz ich bliskim będzie miało miejsce w Okręgowym Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zlokalizowanym w Warszawie przy ulicy Widok 24 oraz w sześciu Lokalnych Punktach dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w dzielnicach: Mokotów, Żoliborz i Wola oraz miejscowościach Piaseczno, Pruszków i Grodzisk Mazowiecki.

Termin realizacji: 2022-01-01 - 2025-12-31.


Jakie zadania będą realizowane:

 1. Udzielanie specjalistycznej pomocy prawnej oraz zapewnienie możliwości alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów.
 2. Zwiększenie dostępności wsparcia dla osób uprawnionych, niewładających w wystarczającym stopniu językiem polskim poprzez zapewnienie dostępności do tłumacza do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego.
 3. Zwiększenie dostępności wsparcia prawnego dla osób głuchoniemych poprzez zapewnienie tłumacza języka migowego lub osób głuchoniewidomych przez wsparcie tłumacza-przewodnika.
 4. Wsparcie psychologiczne, terapeutyczne i psychiatryczne – konsultacje indywidualne.
 5. Udzielanie informacji i wsparcia przez pracowników pierwszego kontaktu.
 6. Refundacja leków, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw.
 7. Dofinansowanie do kształcenia w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych.
 8. Umożliwienie osobom uprawnionym pokrywania kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz.U. 2021 poz. 75 z późn. zm.).
 9. Podniesienie kwalifikacji zawodowych i aktywizacja zawodowa poprzez organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 10. Finansowanie czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia.
 11. Dofinansowanie do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu.
 12. Umożliwienie poprawy funkcjonowania poprzez zapewnienie usługi dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa.
 13. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń.
 14. Wsparcie w postaci bonów żywnościowych.
 15. Wsparcie postaci pokrywania kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
 16. Dofinansowanie wyjazdów – turnusów rehabilitacyjnych, terapeutycznych.
 17. J.w – dot. opiekunów.
 18. Dofinansowanie dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osób pokrzywdzonych, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa oraz polepszenie lub przywrócenie godnych warunków bytowych związanych z usuwaniem skutków przestępstwa poprzez finansowanie robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. Zm).
 19. Polepszenie warunków życia związanych z usuwaniem skutków przestępstwa poprzez zakup wartości niematerialnych i prawnych.


Grupa docelowa: osoby pokrzywdzone przestępstwem, ich najbliżsi oraz świadkowie.


Jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania?

Realizacja zadania wpłynie na poszerzenie wiedzy odnośnie przysługujących praw i obowiązków w toczących się postępowaniach, zwiększenie sprawczości w sytuacjach związanych z uczestnictwem w postępowaniach, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, a ostatecznie powrót do równowagi po doznanych urazie psychicznym, który wystąpił na skutek przestępstwa. Realizacja projektu przyczyni się do upowszechnienia wiedzy i informacji dotyczącej praw osób pokrzywdzonych, rozwinie potencjał merytoryczny i organizacyjny placówki w szczególności poprzez: zwiększenie zasobów systemu wsparcia pokrzywdzonych oraz wzrost możliwości współpracy między służbami społecznymi i organizacjami pozarządowymi.


Wartość działania w latach 2022-2025 - 10 473 600,00 zł.


Nazwa projektu TZB 23a html 3bdce5328ad43d9

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Nazwa projektu TZB 23a html b7accd4e5aaddeba Nazwa projektu TZB 23a html b7078f361d0acfa2 Nazwa projektu TZB 23a html fdb7620aa8b2a635


Nazwa projektu:

„Prowadzenie telefonu zaufania świadczącego pomoc w zakresie uzależnień behawioralnych”. Realizacja w 2023 r.

Nazwa własna projektu: „Wykręć numer uzależnieniom. Telefon zaufania dla osób uzależnionych behawioralnie i ich bliskich”.


Cel projektu:

Celem projektu jest profilaktyka uzależnień behawioralnych osób cierpiących z ich powodu oraz ich bliskich.


Jakie zadania będą realizowane:

 1. Udzielanie konsultacji telefonicznych przez wykwalifikowany zespół specjalistów osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskim.
 2. Udzielanie informacji o lokalnie działających specjalistach i instytucjach prowadzących terapię uzależnień behawioralnych.
 3. Wsparcie i pomoc, a także edukacja osób uzależnionych od czynności oraz bliskich im osób.


Jakie są grupy docelowe:

Osoby uzależnione od czynności (np. hazardu, pracy, zakupów, seksu, internetu, gier komputerowych, objadania się, itp.) oraz ich bliscy, osoby doświadczające współuzależnienia.


Co zostanie zrobione w ramach projektu - spodziewane efekty:

 1. Zmniejszenie liczby osób uzależnionych behawioralnie.
 2. Zwiększenie liczby osób świadomych bycia uzależnionym bądź współuzależnionym, poprzez motywowanie do podjęcia leczenia i skali problemu (konsekwencji).
 3. Działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby osób dzwoniących do Behawioralnego Telefonu Zaufania, w którym uzyskają wsparcie i pomoc specjalistów, zwiększając szansę na podjęcie leczenia.
 4. Działania promocyjne mające na celu edukację oraz zwiększenie świadomości odbiorców o skali problemu i nie bagatelizowanie go zarówno u siebie jak i bliskich im osób.


Wartość dofinansowania: 120 000 PLN.

Całkowita wartość zadania: 125 270 PLN.


znaki strona www 2

 


„Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom”

KBPN Plakat na stronę html 862aac299de0fb24 KBPN Plakat na stronę html e5f2be18c7cade74 PRO - INFORMACJA NA STRONĘ IPZ - PROJEKTY html f8c1ca6a751c481b KBPN Plakat na stronę html 9078344f19a3b9b5


Nazwa zadania:

Wydawanie czasopisma poświęconego problematyce przemocy w rodzinie (realizowane pod nazwą własną: Wydawanie dwumiesięcznika poświęconego problematyce przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”).


Cel zadania:

Głównym celem zadania jest wydawanie dwumiesięcznika „Niebieska Linia”, poświęconego problematyce przemocy interpersonalnej, w szczególności przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Pismo ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z propagowaniem wiedzy na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym metod pracy z osobami doświadczającymi przemocy, osobami stosującymi przemoc w rodzinie, także dziećmi doświadczającymi przemocy w sposób bezpośredni oraz pośredni, jako świadkowie przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, gdy stosowanie przemocy jest związane z używaniem alkoholu.


Jakie są grupy docelowe:

 • osoby zawodowo zajmujące się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym: psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci, pedagodzy, lekarze i pozostały personel medyczny, konsultanci i specjaliści uzależnień, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, pedagodzy,
 • animatorzy działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i profilaktyki problemów alkoholowych,
 • studenci i naukowcy,
 • przedstawiciele mediów.


Co zostanie zrobione w ramach projektu - spodziewane efekty:

Liczbowe rezultaty zadnia:

 • wydanie 6 numerów dwumiesięcznika w nakładzie 2.000 egzemplarzy każdy. Łączny nakład w 2023 roku – 12.000 egzemplarzy.

Perspektywiczne rezultaty realizacji zadania:

 • podniesienie poziomu pracy, profesjonalizmu oraz możliwości współpracy instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy i systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • wspieranie i rozwijanie współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi w tym obszarze, tworzącymi lokalne i centralne systemy przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozwiązywania problemów alkoholowych.


Wartość dofinansowania na 2023 r.: 100 000 zł.

Całkowita wartość zadania na 2023 r.: 108 600 zł.


inf. o DDA  PROJEKTY NA STRONĘ html 58c258d6e8be234f

 


„Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom”

inf. o DDA  PROJEKTY NA STRONĘ html 96a1026a4199dd4e


Nazwa projektu:

„Konferencja doskonaląca umiejętności psychoterapeutyczne terapeutów udzielających świadczeń zdrowotnych osobom z zaburzeniami wynikającymi z wzrastania w rodzinie z problemami uzależnień. Realizacja w 2023 r.”.

Nazwa własna projektu: „Psychoterapia indywidualna i grupowa dla DDA”.


Cel projektu:

 1. Podniesienie kompetencji zawodowych do prowadzenia psychoterapii DDA u uczestników konferencji i tym samym zwiększenie skuteczności ich pracy z tą grupą pacjentów.
 2. Podniesienie kompetencji osobistych uczestników do pracy z DDA poprzez poznanie własnych trudności i mocnych stron w prowadzeniu takiej terapii i stosowaniu poznanych metod.
 3. Zachęcenie uczestników do poszukiwania własnej drogi prowadzenia terapii DDA i dalszego kształcenia się w tym zakresie.


Jakie zadania będą realizowane:

Konferencja będzie obejmowała przeprowadzenie 6 godzin wykładów, 18 godzin warsztatów.

Zakres tematyczny wykładów:

 1. Program psychoterapii grupowej dla DDA i zasady kwalifikacji do programu.
 2. Zastosowanie psychodramy w psychoterapii DDA.
 3. Strategie pracy na problemami emocjonalnymi DDA.

Zakres tematyczny warsztatów:

 1. Układanie strategii psychoterapeutycznych dla DDA z wykorzystaniem metod poznawczo-behawioralnych oraz pracy wyobrażeniowej na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb pacjenta.
 2. Zastosowanie metody psychodramy i innych technik dramatyzacyjnych w psychoterapii grupowej.
 3. Praca nad destrukcyjnymi schematami u DDA z wykorzystaniem metody pracy na 2 krzesłach (praca na ścieżce dramatyzacji) w podejściu integracyjnym.
 4. Terapia z osobami uzależnionymi pochodzącymi z rodzin alkoholowych.
 5. Praca nad problemami emocjonalnymi DDA.


Jakie są grupy docelowe:

Grupa docelowa: specjaliści psychoterapii uzależnień, psychoterapeuci, osoby w trakcie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i psychoterapii, psycholodzy; w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu.

W konferencji weźmie udział 100 osób.


Co zostanie zrobione w ramach projektu - spodziewane efekty:

 1. Zostaną zrealizowane 24 godziny dydaktyczne zajęć, w tym 6 godzin wykładów, 18 godzin warsztatów, 100 osób – specjalistów psychoterapii uzależnień, psychoterapeutów, osób w trakcie szkolenia w tym zakresie oraz psychologów.
 2. Zwiększenie umiejętności psychoterapeutycznych u terapeutów, którzy udzielają świadczeń zdrowotnych dla DDA.
 3. Powiększenie grupy specjalistów z wiedzą i kompetencją do przeprowadzania terapii i udzielających świadczeń zdrowotnych osobom z zaburzeniami wynikającymi z wzrastania w rodzinach z problemem alkoholowym (DDA).
 4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z Konferencji z innymi specjalistami.


Wartość dofinansowania: 185 000 PLN.

Całkowita wartość zadania: 191 000 PLN.


inf. nr 4 IPZ-KCPU-2024-na stronę-GRUPOWA-PROJEKTY-02.02.2024 html 72d352f5

 


ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH, REALIZOWANE NA ZLECENIE KRAJOWEGO CENTRUM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM

inf. nr 4 IPZ-KCPU-2024-na stronę-GRUPOWA-PROJEKTY-02.02.2024 html 25d3e9ce


Nazwa projektu:

Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia psychoterapii grupowej w leczeniu uzależnień.


Cele projektu:

 1. Celem szkolenia jest wzrost umiejętności terapeutycznych specjalistów terapii uzależnień w związku z tendencją wzrostową problemu uzależnień zarówno od substancji jak i uzależnień behawioralnych o zasięgu ogólnopolskim.
 2. Zdobyta wiedza i umiejętności miękkie uczestników znacząco wpłyną na efekty prowadzonych zajęć w przyszłości przez terapeutów uzależnień. Osoby uzależnione otrzymają więc skuteczniejszą pomoc terapeutyczną. Jest to niezwykle cenne i ważne w mikro i makro skali problemu o zasięgu ogólnopolskim.
 3. Szacuje się wzrost efektywności terapii grupowej na poziomie 30-70% dzięki zdobytej podczas szkolenia merytoryki i umiejętności pracy.
 4. Zostanie przeszkolonych 30 specjalistów uzależnień, którzy otrzymają pakiety edukacyjne (w tym 2 książki); na podstawie przeprowadzonej ewaluacji sporządzony zostanie raport.


Jakie zadania będą realizowane:

Szkolenie dla specjalistów psychoterapii uzależnień z prowadzenia terapii grupowej obejmować będzie 96 godzin. Zadanie będzie realizowane w czterech sesjach po 3 dni (w tym: 12 h wykładów, 84 h warsztatów). Warsztaty z elementami pracy superwizyjno-konsultacyjnej dla 30 uczestników szkolenia odbędą się w 2 grupach, po 15 osób w jednej grupie, w każdej grupie będzie dwóch prowadzących.

Zakres tematyczny wykładów:

 1. Psychoterapia grupowa jako metoda pomagania w leczeniu osób uzależnionych i członków ich rodzin w świetle badań nad skutecznością.
 2. Kierunki rozwoju psychoterapii uzależnień i korzystanie ze współczesnych metod i procedur uzupełniających.
 3. Wpływ psychologicznych mechanizmów uzależnienia na problemy pojawiające się w procesie grupowym oraz metody pracy.
 4. Praca nad problemami osobistymi w psychoterapii grupowej z wykorzystaniem technik dramatyzacyjnych.
 5. Zastosowanie metod poznawczo-behawioralnych w terapii grupowej osób uzależnionych utrzymujących abstynencję i członków ich rodzin.
 6. Specyfika pracy grupowej z osobami uzależnionymi nad problemami osobistymi wynikającymi ze splątania poczucia winy, krzywdy, wstydu, tożsamości.

Zakres tematyczny warsztatów:

 1. Ćwiczenie prowadzenia i rozumienia grupy (każdy uczestnik po kolei jest prowadzącym w swojej grupie, następnie jego prowadzenie jest analizowane).
 2. Uczenie rozpoznawania dynamiki grupy, zjawisk procesu grupowego i problemów z tym związanych na podstawie analizy procesu w grupie uczestników.
 3. Ćwiczenie technik i procedur terapii grupowej mających zastosowanie także w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.
 4. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania wpływu mechanizmów uzależnienia mechanizmów na problemy występujące w grupie terapeutycznej (na podstawie przypadków z prowadzenia grup przez uczestników z własnymi pacjentami).
 5. Elementy pracy superwizyjno-konsultacyjnych - będą dotyczyć zarówno rozpoznawania i przepracowywania w terapii grupowej specyficznych problemów osób uzależnionych członków ich rodzin na podstawie analizy przypadków pracy z grupą pacjentów uczestników, jak i trudności, które pojawiły się u uczestników w czasie zajęć.


Jakie są grupy docelowe:

W programie weźmie udział 30 specjalistów psychoterapii uzależnień oraz osoby będące w programie szkoleniowym w zakresie specjalistów psychoterapii uzależnień, zwłaszcza osoby zatrudnione w placówkach leczenia uzależnień.


Co zostanie zrobione w ramach projektu - spodziewane efekty:

 1. Celem szkolenia jest wzrost umiejętności terapeutycznych specjalistów terapii uzależnień w związku z tendencją wzrostową problemu uzależnień zarówno od substancji jak i uzależnień behawioralnych o zasięgu ogólnopolskim.
 2. W wyniku szkolenia powinien nastąpić:
  • wzrost umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia terapii grupowej;
  • zwiększenie zdolności do uczenia się przez doświadczanie;
  • wzrost świadomości uczestników w zakresie własnych zasobów i trudności w pracy grupowej;
  • zwiększenie posiadanych narzędzi, metod i integracji ich w pracy z grupą (pacjentem uzależnionym) i oddziaływań w wyniku szkolenia;
  • osobiste korzyści związane z rozumieniem własnych trudności, zasobów i ograniczeń indywidualnych, które mogą przekładać się na pracę - z osobami uzależnionymi;
  • poznanie współczesnych metod i mechanizmów terapeutycznych, potwierdzonych klinicznie i możliwość wprowadzenia ich do repertuaru własnej pracy, zwiększając tym samym skuteczność oddziaływań terapeutycznych;
  • zwiększenie motywacji do dalszego rozwoju i udziału w podobnych szkoleniach.
 3. Zdobyta wiedza i umiejętności miękkie uczestników znacząco wpłyną na efekty prowadzonych zajęć w przyszłości przez terapeutów uzależnień. Osoby uzależnione otrzymają więc skuteczniejszą pomoc terapeutyczną. Jest to niezwykle cenne i ważne w mikro i makro skali problemu o zasięgu ogólnopolskim.
 4. Szacuje się wzrost efektywności terapii grupowej na poziomie 30-70% dzięki zdobytej podczas szkolenia merytoryki i umiejętności pracy.
 5. Zostanie przeszkolonych 30 specjalistów uzależnień, którzy otrzymają pakiety edukacyjne (w tym 2 książki).
 6. Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji sporządzony zostanie raport.


Wartość dofinansowania: 280 000 PLN.

Całkowita wartość zadania: 289 900 PLN.


IPZ-KCPU-2024-na stronę-TEL BEH-PROJEKTY-02.02.2024 html 72d352f5

 


„ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH, REALIZOWANE NA ZLECENIE KRAJOWEGO CENTRUM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM”

IPZ-KCPU-2024-na stronę-TEL BEH-PROJEKTY-02.02.2024 html 25d3e9ce


Nazwa projektu:

Upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, prowadzenie kampanii społecznych, strony i poradni internetowej oraz telefonu zaufania.
Prowadzenie telefonu zaufania świadczącego pomoc w zakresie uzależnień behawioralnych.


Nazwa własna projektu: 

Wykręć numer uzależnieniom. Telefon zaufania dla osób z uzależnieniem behawioralnym i ich bliskich.


Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie oferty pomocy dla osób z problemem uzależnień behawioralnych, ich bliskich i rodzin poprzez prowadzenie Behawioralnego Telefonu Zaufania realizującego profesjonalną pomoc psychologiczną.


Jakie zadania będą realizowane:

 1. Prowadzenie telefonu zaufania - udzielanie anonimowej i bezpłatnej pomocy, konsultacji codziennie w godzinach 17.00-22.00 (również w soboty i niedziele, oprócz świąt państwowych), w tym oferowanie szeroko pojętego poradnictwa psychologicznego, z uwzględnieniem:
  1. psychoedukacji dotyczącej zjawiska uzależnienia behawioralnego,
  2. psychoedukacji dotyczącej zjawiska współuzależnienia, relacji rodzinnych i partnerskich (interpersonalnych),
  3. psychoedukacji dotyczącej zjawiska podwójnej diagnozy (uzależnienie behawioralne + współwystępujące zaburzenie),
  4. poradnictwa psychologicznego dotyczącego radzenia sobie w trudnych sytuacjach spowodowanym uzależnieniem swoim lub bliskich,
  5. wsparcia i pomocy psychologicznej dla osób borykających się z uzależnieniem własnym lub osoby bliskiej,
  6. interwencji kryzysowej,
  7. informacji o ofercie pomocowej placówek leczenia (NFZ, placówki prywatne, informacje o bezpłatnych programach terapeutycznych).
 2. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji konsultantów - realizacja szkoleń dla konsultantów Telefonu i monitoring w zakresie udzielanych porad (cykliczne spotkania zespołu, merytoryczne konsultacje indywidualne – interwizje z koordynatorem).
 3. Promocja telefonu zaufania - działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby potencjalnych odbiorców projektu.
 4. Zapewnienie warunków lokalowych do prowadzenia telefonu zaufania gwarantujących anonimowość i intymność oraz wyposażenie w komputer i bazy danych.
 5. Do rodzajów kwalifikowanych działań projektu przynależą: organizacja merytoryczna i finansowa, konsultacje w telefonie zaufania, koszty utrzymania linii telefonicznych, promocja telefonu oraz szkolenia dla konsultantów.
 6. Przewidywane rezultaty znajdą odzwierciedlenie w corocznych raportach merytorycznych, w których zostaną uwzględnione wnioski i rekomendacje płynące z realizacji zadania.


Jakie są grupy docelowe:

Osoby dzwoniące do TZB, szczególnie osoby z uzależnieniem behawioralnym lub ich bliscy.


Co zostanie zrobione w ramach projektu - spodziewane efekty:

Zidentyfikowanym problemem są szkody (negatywne konsekwencje) wynikające z uzależnienia behawioralnego na poziomie mikro (autodestrukcja jednostki, rozpad małżeństw, systemów rodzinnych) i makro (np. uzależnienie jako czynnik kryminogenny na poziomie społecznym).

 1. Zwiększenie dostępności informacji dotyczących oferty pomocowej dla osób z uzależnieniami behawioralnymi i ich bliskich.
 2. Zwiększenie możliwości skorzystania z doraźnego wsparcia psychologicznego i krótkoterminowej pomocy psychologicznej przez osoby uzależnione i ich bliskich wskazuje na konieczność prowadzenia TZB, a częste ponowne połączenia od tych samych beneficjentów wskazują na wysoki stopień zadowolenia z uzyskanej porady.
 3. Szukanie lub zwiększanie motywacji do poszukiwania pomocy w lokalnych ośrodkach leczenia uzależnień.
 4. Wzrost świadomości społecznej w zakresie istnienia i leczenia uzależnień behawioralnych poprzez działania promocyjne w mediach o dużym zasięgu – społeczne skutki długoterminowe.
 5. Wyszkolony zespół konsultantów (więcej kompetencji, wiedzy, znajomość technik i narzędzi stosowanych w telefonicznej pomocy psychologicznej).
 6. Długofalowa, trwała zmiana dla beneficjentów projektu, społeczności lokalnej i z uwzględnieniem całego społeczeństwa, tj. wzrost jakości życia beneficjentów, zrozumienia i odpowiedniego wsparcia osób współuzależnionych na poziomie ok. 2000-3000 osób rocznie z tendencją wzrostową dzięki promocji projektu.
 7. Rezultaty twarde realizacji projektu: udzielenie porad telefonicznych przez ponad 3500 h dla ok. 5000 osób szukających pomocy. Przygotowanie corocznych raportów zgodnie z ewaluacją projektu, określające stopień wpływu działania TZB na ograniczenie uzależnień behawioralnych wśród grupy docelowej projektu, wzrost świadomości występowania uzależnień behawioralnych dzięki działaniom promocyjnym na poziomie 20% z każdym rokiem działania projektu wśród grupy docelowej, ale i grupy zagrożonej uzależnieniem i ich bliskich.


Wartość dofinansowania na rok 2024: 132 350 PLN.

Całkowita wartość zadania na rok 2024: 137 150 PLN.


IPZ-KCPU-2024-PRO-ZAKŁADKA PROJEKTY html 62466a61

 


Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych,
zrealizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

IPZ-KCPU-2024-PRO-ZAKŁADKA PROJEKTY html 7c1f1fb5


Nazwa projektu:

Organizacja zajęć terapeutyczno-rozwojowych dla osób uzależnionych od alkoholu, po ukończeniu terapii własnej, zajmujących się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym.


Cel projektu:

Realizacja warsztatów szkolących osoby uzależnione, zajmujące się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym od alkoholu. Są one odpowiedzią, na zgłaszane przez osoby pomagające, na zwiększanie poziomu kompetencji i uzupełnianie wiedzy w zakresie profesjonalnego pomagania. Umiejętność w zakresie pomagania osobom uzależnionym zależne jest od posiadania narzędzi służących do rozpoznawania i udzielania pomocy w zakresie radzenia sobie z problemami osobistymi i relacyjnymi, co stanowi podstawy do zmiany i rozwoju.


Jakie zadania będą realizowane:

Projekt będzie realizowany głównie w formie warsztatów, gdyż zakres znaczących korzyści dokonuje się w procesie ewolucji doświadczania.

Wykłady będą stanowiły dopełnienie warsztatów jako źródło psychoedukacji.

Tematyka modułu szkoleniowego będzie obejmowała następujące obszary:

 • oddziaływania ukierunkowane na pomaganie w zakresie poprawy kontaktowania się, rozpoznawania oraz radzenia sobie z emocjami – uczestnicy szkolenia poznają narzędzia, techniki, które będą rozwijały ich kompetencje w tym zakresie;
 • nauka sposobów na zwiększanie świadomości własnych ograniczeń i zasób u osób uzależnionych, poddanych oddziaływaniom;
 • zwiększanie kompetencji w zakresie sposobów regulowania emocji, zwłaszcza radzenia sobie z winą, złością i wstydem;
 • wzrost kompetencji w ramach nauki samokontroli i samoregulacji w różnych obszarach funkcjonowania;
 • sposoby oddziaływań nakierowane na wzrost umiejętności do korzystania z własnych zasobów oraz zasobów sytuacyjnych w ramach zwiększania samokontroli, lepszego radzenie sobie ze stresem;
 • edukacja w zakresie konceptu rozwijania Rezyliencji – uczestnicy szkolenia zapoznają się z technikami lepszego radzenia sobie ze stresem, wzmacniania własnego rozwoju i poczucia wartości;
 • poznawanie technik na zwiększenie motywacji do pracy nad wprowadzaniem zmian w życie oraz nadziei na zmianę;
 • wzrost motywacji do dalszego rozwoju – tworzenie planów zmiany na podstawie rozpoznanych własnych wartości i celów;
 • uzyskanie nowych, wartościowych doświadczeń osobistych w kontakcie z prowadzącymi, uczestnikami – tworzenie bardziej rozbudowanej siatki wsparcia;
 • zwiększenie motywacji do wymiany doświadczeń i integracji środowiska osób pracujących z uzależnionymi;
 • zwiększenie kompetencji własnych działań w stowarzyszeniach abstynenckich.


Jakie są grupy docelowe:

Osoby uzależnione pomagające w środowiskach abstynenckich (placówki leczenia uzależnień, stowarzyszenia abstynenckie, wspólnoty AA) innym osobom uzależnionym. Uczestnicy zajęć muszą utrzymywać co najmniej 2-letnią abstynencję - 30 uczestników z całej Polski.


Co zostanie zrobione w ramach projektu - spodziewane efekty:

 1. W szkoleniu weźmie udział 30 osób w trakcie 102 godzin zajęć, poszerzając grono osób uzyskujących wzmocnienie zdrowienia i kompetencji do udzielania pomocy innym uzależnionym i współuzależnionym.
 2. Poprawa psychologicznego poziomu funkcjonowania osób biorących udział w zajęciach, ustabilizowanie zdrowienia oraz znaczący wzrost kompetencji do udzielania pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym.
 3. Zwiększanie świadomości psychologicznej i kompetencji w ramach środowisk abstynenckich.


Wartość dofinansowania: 200 000 zł.

Całkowita wartość zadania: 206 300 zł.


IPZ-KCPU-KONF UZAL-2024-ZAKŁADKA PROJEKTY html d5cb7491


„Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych,
realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom”

IPZ-KCPU-KONF UZAL-2024-ZAKŁADKA PROJEKTY html dd9346d7


Nazwa projektu:

Konferencja szkoleniowa / seminarium szkoleniowe dla absolwentów szkoleń akredytowanych w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz w zakresie instruktora terapii uzależnień.


Cel projektu:

Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy, metod i ćwiczenie umiejętności psychoterapeutycznych dotyczącej integracyjnego podejścia w psychoterapii uzależnień i pomocy psychologicznej dla partnerów osób uzależnionych (osób współuzależnionych), m.in.:

 • poszerzenie i pogłębienie wiedzy na temat zaawansowanej integracyjnej psychoterapii uzależnień i zapoznanie się z metodami w tej pracy,
 • zwiększenie wiedzy na temat zaburzeń struktury JA i poznanie strategii pracy w tym obszarze,
 • zwiększenie wiedzy dotyczącej roli rozwoju osobistego w terapii uzależnień i poznanie metod pracy,
 • zwiększenie wiedzy i umiejętności terapeutycznych z obszarze pracy z partnerami osób uzależnionych,
 • zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie alkoholowej i związanej z tym pracy z członkami rodzin,
 • wymiana doświadczeń zawodowych między uczestnikami konferencji,
 • integracja terapeutów uzależnień pracujących w placówkach.


Jakie zadania będą realizowane:

Konferencja będzie obejmowała przeprowadzenie 8 godzin wykładów i 24 godziny warsztatów (łącznie 32 godziny).

Zakres tematyczny wykładów:

 1. Koncepcja integracyjnej psychoterapii uzależnień - zmiany metod w zależności od procesu psychoterapeutycznego.
 2. Nawroty w ujęciu psychologicznych mechanizmów uzależnienia.
 3. Czy istnieje współuzależnienie? Destrukcyjne schematy osobowościowe wzmacniające uzależniające relacje.
 4. Podejście integracyjne w pracy z członkami rodzin alkoholowych, w których występuje problem przemocy.

Zakres tematyczny warsztatów:

 1. Metody i strategie pracy zmieniające się w wyniku postępującego procesu terapeutycznego. Fazowość psychoterapii.
 2. Nawroty w ujęciu psychologicznych mechanizmów uzależnienia u osób utrzymujących długoletnią abstynencję.
 3. Praca nad rozpoznaniem i transformacją destrukcyjnych schematów u partnerów osób uzależnionych.
 4. Motywowanie do zatrzymywania zachowań przemocowych.
 5. Praca nad zaburzeniami struktury Ja.
 6. Rola pracy nad rozwojem osobistym w terapii uzależnień.

Warsztaty będą prowadzone metodą ćwiczeń praktycznych uczestników, analizy przypadków oraz pracy nad materiałami edukacyjnymi.

Po zajęciach wieczorami będą organizowane spotkania integrujące środowisko.


Jakie są grupy docelowe:

Specjaliści psychoterapii uzależnień / instruktorzy psychoterapii uzależnień. W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w placówkach leczenia uzależnień – łącznie 120 osób.


Co zostanie zrobione w ramach projektu - spodziewane efekty:

 1. Zostaną zrealizowane 32 godziny dydaktyczne zajęć, w tym 8 godzin wykładów oraz 24 godziny warsztatów, 120 osób – specjalistów psychoterapii uzależnień / instruktorów psychoterapii uzależnień zostanie przeszkolonych.
 2. Nastąpi zwiększenie ich umiejętności w psychoterapii uzależnień i członków rodzin alkoholowych.
 3. Zwiększą umiejętności dotyczące pracy nad zatrzymywaniem zachowań przemocowych.
 4. Zwiększy się jakość i dostępność pomocy dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.
 5. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z Konferencji z innymi specjalistami.
 6. Realizator po zakończeniu projektu przedstawi raport z realizacji zadania oraz wyniki badań ewaluacyjnych zawierające ocenę wszystkich zrealizowanych zajęć, organizacji konferencji oraz analizę oczekiwanego zakresu tematycznego szkoleń i konferencji organizowanych w przyszłości dla tej grupy uczestników.


Wartość dofinansowania: 310 000 PLN.

Całkowita wartość zadania: 319 625 PLN.


IPZ-KCPU-KONF UZAL-2024-ZAKŁADKA PROJEKTY html d5cb7491

IPZ-KCPU-KONF UZAL-2024-ZAKŁADKA PROJEKTY html dd9346d7


Nazwa projektu:

Wydawanie czasopisma poświęconego przeciwdziałaniu przemocy domowej (realizowane pod nazwą własną: Wydawanie dwumiesięcznika poświęconego problematyce przemocy domowej „Niebieska Linia”).


Cel zadania:

Głównym celem zadania jest wydawanie dwumiesięcznika „Niebieska Linia”, poświęconego problematyce przemocy interpersonalnej, w szczególności przeciwdziałaniu przemocy domowej. Pismo ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z propagowaniem wiedzy na temat przeciwdziałania przemocy domowej, w tym metod pracy z osobami doświadczającymi przemocy, osobami stosującymi przemoc domową, także dziećmi doświadczającymi przemocy w sposób bezpośredni oraz pośredni, jako świadkowie przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, gdy stosowanie przemocy jest związane z używaniem alkoholu.


Jakie są grupy docelowe:

 • osoby zawodowo zajmujące się problematyką przeciwdziałania przemocy domowej i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym: psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci, pedagodzy, lekarze i pozostały personel medyczny, konsultanci i specjaliści uzależnień, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, pedagodzy,
 • animatorzy działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej i profilaktyki problemów alkoholowych,
 • studenci i naukowcy,
 • przedstawiciele mediów.


Co zostanie zrobione w ramach projektu - spodziewane efekty:

Liczbowe rezultaty zadnia:

 • wydanie 6 numerów dwumiesięcznika w nakładzie 1.000 egzemplarzy każdy. Łączny nakład w 2024 roku – 6.000 egzemplarzy.

Perspektywiczne rezultaty realizacji zadania:

 • podniesienie poziomu pracy, profesjonalizmu oraz możliwości współpracy instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy i systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • wspieranie i rozwijanie współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi w tym obszarze, tworzącymi lokalne i centralne systemy przeciwdziałania przemocy domowej i rozwiązywania problemów alkoholowych.


Wartość dofinansowania na 2024 r.: 150 000 zł.

Całkowita wartość zadania na 2024 r.: 155 500 zł.

logo-z-napisem-białe