Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

znaki strona www 2

 


„Projekt jest realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia i dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii”

KBPN Plakat na stronę html 862aac299de0fb24 KBPN Plakat na stronę html e5f2be18c7cade74 KBPN Plakat na stronę html 665978bef93e3a6d KBPN Plakat na stronę html 9078344f19a3b9b5


Nazwa projektu:

Realizacja modułu szkoleniowego dotyczącego uzależnień behawioralnych dla terapeutów uzależnień uczestniczących w szkoleniach certyfikowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i absolwentów tych szkoleń.


Cel projektu:

Zwiększenie kompetencji zawodowych terapeutów uzależnień oraz będących w trakcie certyfikacji w zakresie uzależnień behawioralnych.


Jakie zadania będą realizowane:

Projekt będzie realizowany w formie warsztatów i wykładów.

Tematyka modułu szkoleniowego będzie obejmowała następujące obszary:

  • Uzależnienia behawioralne i ich diagnostyczne rozpoznawanie oraz możliwości profilaktyki,
  • Terapia uzależnień behawioralnych i zapobieganie nawrotom oraz ich współwystępowanie z uzależnieniami chemicznymi,
  • Stosowanie modelu psychoterapii integrującej (m.in. interwencje behawioralno-poznawcze, wywiad motywujący, inne interwencje specyficzne dla uzależnień),
  • Prezentacje przykładów pracy z pacjentami z uzależnieniami behawioralnymi.


Jakie są grupy docelowe:

W szkoleniu będą uczestniczyć terapeuci, objęci szkoleniami prowadzonymi w ramach Studium Terapii Uzależnienia od Narkotyków oraz Studium Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia oraz absolwenci takich szkoleń. Uczestnictwo w szkoleniu będzie również udostępnione dla osób które ukończyły analogiczne szkolenia w innych programach objętych akredytacją KBPN i PARPA.

Program jest przeznaczony dla 90 osób w jednej edycji, 180 osób w dwóch edycjach (2021-22).


Co zostanie zrobione w ramach projektu - spodziewane efekty:

  1. Zwiększenie liczby terapeutów przygotowanych do prowadzenia psychoterapii osób uzależnionych behawioralnie.
  2. Zwiększenie kompetencji psychoterapeutycznych (wiedzy i umiejętności) w grupie 90 terapeutów w jednej edycji - 2021 r.

Ostatecznie wyszkolenie terapeutów powinno zaowocować zwiększeniem dostępności i jakości profesjonalnej psychoterapii dla osób uzależnionych behawioralnie.


Wartość dofinansowania na 2021 r.: 104 500 zł.

Całkowita wartość zadania na 2021 r.: 113 740 zł.

logo-z-napisem-białe