Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

O nas

OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PROMOCJI ZDROWIA „OGRÓD” jest kliniczną placówką INSTYTUTU PSYCHOLOGII ZDROWIA

Od 2005 roku jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, ale programy psychoterapeutyczne prowadzimy już od początków lat 90-tych. W pracy psychoterapeutycznej staramy się integrować profesjonalne umiejętności z osobistym zaangażowaniem. W przypadku każdej osoby korzystającej z naszej pomocy poszukujemy i proponujemy takie formy współpracy, które są dostosowane do jej indywidualności i specyfiki jej problemów.


Zespół terapeutyczny tworzą superwizorzy i absolwenci Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii SWPS. Są wśród nich osoby z certyfikatami psychoterapeutów i superwizorów psychoterapii wydanymi przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej. Każdy psychoterapeuta uczestniczy w superwizji i w zebraniach klinicznych.

Nasz sposób prowadzenia praktyki psychoterapeutycznej można określić jako poszukiwanie integracji różnych podejść w psychoterapii. Jesteśmy przekonani, że w każdym z głównych nurtów współczesnej psychoterapii można znaleźć wartościowe sposoby rozumienia ludzkich problemów i cierpień oraz metody udzielania pomocy. Sądzimy również, że można w sposób sensowny i nieprzypadkowy sięgać do różnych źródeł, w celu doboru takich form pomocy, które będą dostosowane do indywidualności pacjenta i specyfiki jego problemów. 

Bliskie są nam idee psychoterapii humanistycznej i egzystencjalnej podkreślające:

1. wartość otwartej, osobistej i partnerskiej relacji między klientem/pacjentem a psychoterapeutą oraz znaczenie empatycznego rozumienia osoby, której pomaga;
2. znaczenie samoświadomości i akceptacji siebie, zwiększania zdolności dokonywania wyborów oraz potrzebę autonomii i dążenia do realizacji osobistych celów i wartości;
3. potrzebę angażowania się w poszukiwania nowych sposobów doświadczania siebie i życia, myślenia i postępowania w kontaktach z innymi ludźmi oraz bardziej przyjaznego kontaktowania się z samym sobą.

Korzystamy z dorobku nurtu poznawczo-behawioralnego w psychoterapii, m.in.:

1. z możliwości rozpoznawania i modyfikowania destrukcyjnych przekonań i automatycznych myśli, które negatywnie kształtują emocje i zachowania;
2. ze strategii konstruktywnego i racjonalnego rozwiązywania problemów oraz przygotowywania zmian w postępowaniu i w konkretnych sytuacjach życiowych;
3. z trenowania pożądanych przez klienta zachowań i umiejętności w sytuacjach codziennego życia.

Korzystamy z dorobku psychoterapii psychodynamicznej, zwracając uwagę na: 

1. na rolę jaką w dorosłym życiu pełnią ślady doświadczeń z dzieciństwa, w szczególności ślady doświadczeń związanych z dziecięcymi zranieniami, odrzuceniem, zaniedbaniem, osamotnieniem;
2. na obecność w psychice, ukształtowanych w relacjach z bliskim osobami w przeszłości, schematów wpływających zaburzająco i destrukcyjnie na aktualne kontakty z ludźmi i z samym sobą;
3. na psychologiczne mechanizmy obronne, które częściowo łagodzą cierpienia wynikające ze śladów złej przeszłości, ale zniekształcają naszą świadomość, zaburzają nasze rozumienie siebie i naszego życia oraz przeszkadzają w uwalnianiu od śladów przeszłości.

www.psychoterapiawarszawa.pl

logo-z-napisem-białe