Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Terms starting with ‘Z’

Z

zaburzenia identyfikacji płciowej
DSM-IV wyróżnia w tej kategorii następujące zaburzenia: * transseksualizm: Pragnienei życia i akceptacji jako osoba płci przeciwnej, czemu towarzyszy uczucie niezadowolenia z włąsnych, anatomicznych cech płciowych. Towarzyszy temu chęć poddania…
zaburzenia osobowości
Są to istotne kliniczne stany i wzorce zachowania, które mają tendencję do utrzymywania się i są wyrazem charakterystycznego dla danej osoby sposobu odnoszenia się do siebie i innych ludzi. Niektóre z tych stanów ujawniają się w przebiegu…
zaburzenia preferencji seksualnej
Parafilie (zaburzenia preferencji seksualnych) to utrwalone formy zachowań seksualnych, które zapewniają jednostce satysfakcję na poziomie psychicznym ale wykluczają spełnienie biologicznej (prokreacja) lub społecznej (tworzenie więzi) funkcji…
zaburzenia psychotyczne
Zaburzenia psychotyczne to grupa zaburzeń psychicznych pochodzenia organicznego lub emocjonalnego. Do klasycznych objawów zalicza się omamy, urojenia, zachowania regresywne, niedostosowany nastrój, rozkojarzenie. Zaburzenia psychotyczne dotyczą…
zaburzenie afektywne dwubiegunowe
Zaburzenie afektywne dwubiegunowe charakteryzuje się nawrotami (co najmniej dwoma) epizodów obniżenia nastroju (depresji) i podwyższenia nastroju, wzmożonej aktywności i energii (manii). Charakterystyuczny jest powrót do stanu zdrowia pomiędzy…
zaburzenie paranoiczne
Według ICD-10 jest to grupa zaburzeń, którą cechuje rozwój albo pojedynczego urojenia albo zespołu powiązanych urojeń, zwykle trwałych, utrzymujących się przez całe życie. Najczęściej są to urojenia prześladowcze, hipochondryczne i wielkościowe, ale…
zaburzenie psychotyczne spowodowane alkoholem
Grupa objawów psychotycznych występujących w czasie przyjmowania substancji psychoaktywnych lub wkrótce po tym. Obejmuje m.in.: omamy, nieprawidłowe utożsamianie osób, urojenia, nastawienia paranoidalne lub prześladowcze, zaburzenia psychomotoryczne…
zachowania nałogowe
Zachowania nałogowe są często subiektywnie odczuwane jako utrata kontroli - pojawiają się pomimo świadomych wysiłków zmierzających do ich powstrzymania lub ograniczenia. Typowa jest natychmiastowa krótkotrwała nagroda oraz późniejsze szkodliwe i…
zachowania zdrowotne
Reaktywne, nawykowe lub celowe formy aktywności człowieka, które pozostają - na gruncie wiedzy obiektywnej o zdrowiu i subiektywnego przekonania - w istotnym wzajemnym związku ze zdrowiem. Zachowania zdrowotne obejmują zarówno aktywność prozdrowotną…
Zarłoczność psychiczna
zobacz: bulimia
zazdrość alkoholowa
Rodzaj przewlekłych zaburzeń psychotycznych spowodowanych alkoholem charakteryzujących się urojeniami odnoszącymi się do niewierności partnera, którym towarzyszą zwykle intensywne poszukiwania dowodów zdrady oraz bezpośrednie oskarżenia, mogące…
zdrowie
w przygotowaniu...
zdrowie psychiczne
Zdrowie psychiczne oznacza brak objawów zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Bywa także określane jako harmonia w obrębie struktury osobowości, harmonia ze środowiskiem społecznym, dobre samopoczucie, zdolność do pracy, miłości i…
zdrowienie z alkoholizmu
Utrzymywanie abstynencji alkoholowej i/lub od innych substancji psychoaktywnych, niezależnie od stosowanych w tym celu środków. Termin ten odnosi się głównie do procesu uzyskiwania i utrzymawania stanu trzeźwości w grupach wzajemnej pomocy, np. AA i…
zespół abstynencyjny
Grupa łączących się w różne konfiguracje objawów o różnym stopniu nasilenia, występujących po zaprzestaniu lub znaczny ograniczeniu przyjmowania substancji psychoaktywnej. Jest jednym ze wskaźników wytępowania zespołu uzależnienia. Z reguły objawy…
zespół Korsakowa
Zespół amnestyczny często występujący u przewlekłych alkoholików, nazwany imieniem rosyjskiego lekarza S.S. Korsakowa. Jego objawem jest silne, przewlekłe upośledzenie pamięci pamięci świeżej i trwałej, odtwarzanie bezpośrednie jest zazwyczaj…
zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi
(ang. attention-deficit hyperactivity disorder, ADHD; attention deficit disorder, ADD) zespół zaburzeń charakteryzujący się nadmierną aktywnością (hiperaktywnością, nadruchliwością), brakiem koncentracji uwagi oraz pobudliwością. Choć objawy te…
zespół presuicydalny
Zespół cech, które znany badacz problematyki samobójstw Erwin Ringel określił jako charakterystyczne dla osoby mającej zamiar popełnić samobójstwo to zespół presuicydalny: 1. Przeżywanie głównie niepokoju i lęku, zagrożenia, poczucia mniejszej…
zespół stresu pourazowego
lękowe zaburzenie występujące po zdarzeniu, które było psychicznie wyczerpujące i traumatyczne, takie jak klęska żywiołowa, wypadek, wojna, gwałt. Objawy obejmują ponowne przeżywanie urazów w snach, powracające myśli i obrazy, pewien rodzaj…
złudzenie
Każda sytuacja bodźcowa, w której tego, co jest spostrzegane nie da się przewidzieć na podstawie analizy bodźców fizycznych. Złudzenia są normalnymi, relatywnie spójnymi, międzyosobniczo sprawdzalnymi zjawiskami, które podlegają stałym regułom. …

logo-z-napisem-białe