Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Terms starting with ‘I’

I

ICD-10
Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (International Classification of Diseases, ICD) — system klasyfikacji chorób, opracowany pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia. Ukazało się wiele kolejnych wersji ICD;…
Id
Pierwotna, jedna z trzech wyróżnionych przez S. Freuda, struktura osobowości. Jest to ogół nieświadomych, prymitywnych, biologicznych tendencji popędowych. Pierwotnie Freud utożsamiał Id z popędem seksualnym (popędem życiowym), później uznał, że na…
identyfikowany pacjent
Identyfikowany pacjent to członek rodziny, wykazujący objawy, przedstawiane przez rodzinę jako problem. [pogrubienie:systemowa terapia rodzin, genogram, homeostaza rodzinna, pytania cyrkularne B. de Barbaro red., (1999) Wprowadzenie do…
imprinting
termin używany w etologii, opisujący rodzaj uczenia się ograniczonego z góry, które odbywa się szybko, w relatywnie krótkim okresie, jest niezwykle odporne na wygasanie lub zmianę oraz ma głęboki i trwały wpływ na późniejsze zachowanie społeczne w…
inteligencja emocjonalna
Są to zdolności rozpoznawania przez nas naszych własnych uczuć i uczuć innych, zdolności motywowania się i kierowania emocjami zarówno naszymi własnymi, jak i osób, z którymi łączą nas jakieś więzi. Ta definicja została sformułowana przez Daniela…
interwencja kryzysowa
Jest to forma indywidualnej pomocy psychologicznej ukierunkowana mniej lub bardziej bezpośrednio na szeroko rozumiany kryzys emocjonalny. Interwencja kryzysowa jest formą oddziaływania krótkoterminowego, koncentrującą się na szerokim zakresie…
intoksykacja
W znaczeniu ogólnym — zatrucie jakąś substancją. W szczególności: stan taki spowodowany nadmiernym spożyciem alkoholu, ale także np. intoksykacja kofeiną, intoksykacja amfetaminą. Powoduje zaburzenia na poziomie świadomości, sprawności poznawczej,…

logo-z-napisem-białe