Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Terms starting with ‘S’

S

salutogeneza
Podejście salutogeniczne to model podejścia do zdrowia zaproponowany przez Aarona Antonovsky’ego. W przeciwieństwie do istniejącego powszechnie modelu ptaogenicznego, koncepcja salutogenezy kładzie nacisk na zachowanie zdrowie, nie zaś na leczenie…
samobójstwo
W Polsce na każde 100 000 ludzi ok. 15 popełnia samobójstwo. Kobiety częściej próbują go popełnić, mężczyźni zaś częściej go dokonują. Sposób popełnienia samobójstwa różni się w zależności od płci. Kobiety wybierają bardziej "estetyczne"…
samoocena
postawa wobec samego siebie, zwłaszcza wobec własnych możliwości oraz innych cech wartościowych społecznie. W zależności od subiektywnej oceny i emocjonalnego stosunku do własnych cech, samoocena jest pozytywna lub negatywna; tego rodzaju bilans…
samopomoc
Pomaganie samemu sobie. Może oznaczać zachęcanie jednostki do samorozwoju, podejmowania odpowiedzialności za siebie lub współpracę osób o podobnych problemach (grupy samopomocy). Takimi grupami samopomocowymi są m.in. grupy AA, DDA. Reber A.…
schizofrenia
Nazwa schizofrenia oznacza dosłownie rozpad umysłu lub serca. Zaburzenia schizofreniczne to grupa zaburzeń mających pewne wspólne cechy. Do głównych objawów schizofrenii należą: * postępująca utrata kontaktu ze światem i przewaga zainteresowania…
spostrzeganie
Spostrzeganiem nazywa się złożony układ procesów prowadzący do ukształtowania się subiektywnego obrazu rzeczywistości, spostrzeżenia. Podstawą tych procesów są określone czynności tj. widzenie, słyszenie, smakowanie, wąchanie, odczuwanie dotyku i…
stabilność emocjonalna
jest biegunem wymiaru [strona:labilność emocjonalna:3021] vs stabilność emocjonalna, inaczej nazywanego neurotyzm vs zrównoważenie emocjonalne. Wymiar ten jest według psychologów Costy i McCrae jednym z pięciu podstawowych czynników osobowości.…
stacjonarna terapia
Inaczej hospitalizacja, leczenie szpitalne pacjentów.
stres
Początki badań nad stresem biologicznym wiążą się z działalnością fizjologa - Hansa Selye. Według teorii Selye'ego, stres jest nieswoistą reakcją organizmu na wszelkie stawiane mu "żądania" - czyli [strona:stresory:820]. Selye twierdził, że…
stresor
Czynniki powodujące [strona:stres:202]. Według teorii stresu Hansa Selye stresory nie muszą być nieprzyjemne - ważna intensywność "żądania" przystosowania do nowej sytuacji, jakie stawia organizmowi. Ze względu na siłę i zakres oddziaływania,…
substancje psychoaktywne
Substancja, która po przyjęciu wpływa na procesy umysłowe. Działając w mózgu, zmienia nastrój,procesy myślowe czy zachowanie. Zdefiniowano kilka grup substancji psychoaktywnych. Według [strona:DSM-IV:2740] są to: [strona:alkohol:10590],…
substancje wziewne
Są to substancje, parujące w temperaturze otoczenia, które wdychane są ze względu na swoje działanie [strona:psychoaktywne:10594]. Należą do nich między innymi rozpuszczalniki organiczne spotykane w wielu preparatach stosowanych w przemyśle i…
Superego
wprowadzone przez S. Freuda określenie dla instancji kontrolnej w strukturze osobowości, której podporządkowane jest Ego. Odpowiada to, jeżeli nie uwzględniać teoretycznej podbudowy psychoanalitycznej, pojęciu Ja idealnego, a także sumieniu.…
systemowa terapia rodzin
Systemowe podejście do terapii rodzin wywodzi się z ogólnej teorii systemów i komunikacji. Według ogólnej teorii systemów jakakolwiek zmiana w jakiejś części systemu, wpływa na pozostałe jego części, a elementy tworzące całość wzajemnie na siebie…

logo-z-napisem-białe