Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

salutogeneza

Podejście salutogeniczne to model podejścia do zdrowia zaproponowany przez Aarona Antonovsky’ego. W przeciwieństwie do istniejącego powszechnie modelu ptaogenicznego, koncepcja salutogenezy kładzie nacisk na zachowanie zdrowie, nie zaś na leczenie choroby. Dominuje tu orientacja prozdrowotna.

W podejściu alutogenicznym zakłada się, że nie itnieje dualizm zdrowie — choroba. Naturalnym stanem organizmu nie jest tu równowaga (homeostaza), ale chaos, nieporządek. Każda jednostka znajduje się gdzieś na kontinuum pomiędzy idealnym zdorwiem a chorobą

Badacza w podejściu salutogenicznym będzie interesowało to, jakie są czynniki podtrzymujące zdrowie? Jakie są wyznaczniki zdrowia? Jak można sprawić, aby na kontinuum przesuwać się w kierunku idealnego zdrowia?

Według podejścia salutogenicznego nie wszystkie stresory są równie szkodliwe, a w procesie osiągania zdrowia współdecydują:

* rodzaj i poziom stresu * globalne zasoby odpornościowe, biologiczno — konstytucjonalne * poczucie koherencji, które ma w tej koncepcji centralne znaczeniezobacz również: poczucie koherencji, zdrowie
Last updated on 27 September 2010 20:11

logo-z-napisem-białe