Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Słownik psychologiczny

P

padaczka alkoholowa
Konsekwencją spożywania alkoholu u osób chorych na epilepsję jest podwyższenie progu drgawkowego, jednak w momencie, gdy organizm pozbywa się alkoholu, następuje "efekt odbicia", a w rezultacie - obniżenie progu drgawek. W konsekwencji…
palenie bierne
Niedobrowolne wdychanie dymu, zazwyczaj tytoniowego, powstającego w wyniku palenia przez osoby z otoczenia. Termin powstał w latach siedemdziesiątych w związku z prowadzonymi wówczas badaniami nad skutkami takiego wdychania. Nazwa ta przyczyniła się…
palimpsesta
zobacz: przerwa w życiorysie
parafilia
zobacz: zaburzenia preferencji seksualnych
paranoja
zobacz: zaburzenie paranoiczne
paranoja alkoholowa
Zaburzenie psychotyczne wywołane alkoholem, w którym dominują urojenia ksobne lub prześladowcze. zobacz również: paranoja Leksykon terminów. Alkohol i narkotyki (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
picie intensywne (ang. heavy drinking)
Wzór picia wykraczającego poza ramy pewnego standardu picia umiarkowanego lub ogólniej — picia towarzyskiego. Picie intensywne definiowane jest często w kategoriach przeciętnej dziennej konsumpcji alkoholu (np. trzech „drinków” dziennie) lub pewnej…
picie kontrolowane
picie w sposób umożliwiający uniknięcie intoksykacji lub picia ryzykownego. Termin ten stosowany jest w szczególności wobec osób, których zdolność do kontrolowania picia przy wszystkich okazjach może być w sposób uzasadniony kwestionowana. Na…
picie ucieczkowe
Picie motywowane chęcią lub potrzebą ucieczki od nieprzyjemnego nastroju lub sytuacji. Leksykon terminów. Alkohol i narkotyki (s. 51) (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
picie umiarkowane (ang. moderate drinking)
Mało precyzyjny termin, określający wzór picia stanowiący przeciwieństwo picia intensywnego. Określa on picie umiarkowanych, nie przynoszących szkody ilości alkoholu. Czasami jednak picie umiarkowane rozumiane jest również jako przeciwieństwo bardzo…
poczucie koherencji
Poczuciem koherencji (SOC) jest centralnym pojęciem koncepcji salutogenezy Aarona Antonovsky'ego. SOC jest to globalna, złożona orientacja człowieka, wyrażająca stopień przekonania o tym, że: * bodźce (informacje), docierające do niego z…
polityka społeczna
jest to działalność państwa i innych organizacji w dziedzinie kształtowania warunków życia i pracy ludności oraz stosunków społecznych mające na celu m. in. zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu i zapewnienie…
pourazowe zaburzenie stresowe
zobacz: zespół stresu pourazowego
prewencja
Zespół działań, w których wykorzystuje się różne metody i środki (w tym psychologiczne) w celu obniżenia prawdopodobieństwa wystąpienia zanurzeń w funkcjonowaniu somatycznych, psychicznym i społecznym. Cel ten osiąga się poprzez przeciwdziałanie…
projekcja
1. W psychoanalizie: jeden z mechanizmów obronnych Ego, polegający na przypisywaniu innym ludziom własnych negatywnych uczuć, cech lub motywów postępowania, które zostały wyparte do podświadomości, ponieważ budziły lęk bądź też z innych względów nie…
promocja zdrowia
Jest to proces skierowany na osoby zdrowe, umożliwiający każdemu człowiekowi zwiększenie oddziaływania na własne zdrowie z sensie jego utrzymania i poprawy. Oznacza zespół działań, których celem jest umocnienie i rozwój zdrowia. Adresatem jest cała…
przedawkowanie
przyjęcie jakiejkolwiek substancji farmakologicznej w ilości powodującej ostrą, szkodliwą dla organizmu reakcję somatyczną lub psychiczną. Przedawkowanie może wywołać skutki trwałe lub przejściowe, może także spowodować zgon. Dawka śmiertelna danego…
przemoc w rodzinie
Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Doświadczanie przez dziecko przemocy fizycznej lub bycie jej świadkiem może być…
przerwa w życiorysie
Inaczej: palimpsesta. Ostra amnezja następowa, bez utraty świadomości, będąca skutkiem spożycia alkoholu lub innych substancji. Wspomnienia działań prowadzonych w okresie utraty pamięci można przywołać bardzo fragmentarycznie lub wcale. Leksykon…
psycho-bio-społeczny model uzależnienia
Psycho-bio-społeczny model uzależnienia stanowi próbę syntezy różnych podejść teoretycznych i praktycznych, opartą o wykorzystanie polskich doświadczeń terapeutycznych, opracowaną w Instytucie Psychologii Zdrowia przez Jerzego Mellibrudę. Model ten…

logo-z-napisem-białe