Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Słownik psychologiczny

S

schizofrenia
Nazwa schizofrenia oznacza dosłownie rozpad umysłu lub serca. Zaburzenia schizofreniczne to grupa zaburzeń mających pewne wspólne cechy. Do głównych objawów schizofrenii należą: * postępująca utrata kontaktu ze światem i przewaga zainteresowania…
spostrzeganie
Spostrzeganiem nazywa się złożony układ procesów prowadzący do ukształtowania się subiektywnego obrazu rzeczywistości, spostrzeżenia. Podstawą tych procesów są określone czynności tj. widzenie, słyszenie, smakowanie, wąchanie, odczuwanie dotyku i…
stabilność emocjonalna
jest biegunem wymiaru [strona:labilność emocjonalna:3021] vs stabilność emocjonalna, inaczej nazywanego neurotyzm vs zrównoważenie emocjonalne. Wymiar ten jest według psychologów Costy i McCrae jednym z pięciu podstawowych czynników osobowości.…
stacjonarna terapia
Inaczej hospitalizacja, leczenie szpitalne pacjentów.
stres
Początki badań nad stresem biologicznym wiążą się z działalnością fizjologa - Hansa Selye. Według teorii Selye'ego, stres jest nieswoistą reakcją organizmu na wszelkie stawiane mu "żądania" - czyli [strona:stresory:820]. Selye twierdził, że…
stresor
Czynniki powodujące [strona:stres:202]. Według teorii stresu Hansa Selye stresory nie muszą być nieprzyjemne - ważna intensywność "żądania" przystosowania do nowej sytuacji, jakie stawia organizmowi. Ze względu na siłę i zakres oddziaływania,…
substancje psychoaktywne
Substancja, która po przyjęciu wpływa na procesy umysłowe. Działając w mózgu, zmienia nastrój,procesy myślowe czy zachowanie. Zdefiniowano kilka grup substancji psychoaktywnych. Według [strona:DSM-IV:2740] są to: [strona:alkohol:10590],…
substancje wziewne
Są to substancje, parujące w temperaturze otoczenia, które wdychane są ze względu na swoje działanie [strona:psychoaktywne:10594]. Należą do nich między innymi rozpuszczalniki organiczne spotykane w wielu preparatach stosowanych w przemyśle i…
Superego
wprowadzone przez S. Freuda określenie dla instancji kontrolnej w strukturze osobowości, której podporządkowane jest Ego. Odpowiada to, jeżeli nie uwzględniać teoretycznej podbudowy psychoanalitycznej, pojęciu Ja idealnego, a także sumieniu.…
systemowa terapia rodzin
Systemowe podejście do terapii rodzin wywodzi się z ogólnej teorii systemów i komunikacji. Według ogólnej teorii systemów jakakolwiek zmiana w jakiejś części systemu, wpływa na pozostałe jego części, a elementy tworzące całość wzajemnie na siebie…

T

terapia podtrzymująca
Terapia uzależnienia poprzez podawanie substytutów substancji psychoaktywnej, od której uzależniony jest pacjent. W stosunku do substancji zastępczej występuje uzależnienie krzyżowe i tolerancja krzyżowa. Celem takiej terapii jest całkowite…
test przesiewowy
inaczej: skriningowy. Narzędzie lub procedura ewaluacyjna o charakterze biologicznym lub psychologicznym, których głównym celem jest wykrycie w określonej populacji możliwie dużej liczby osób dotkniętych aktualnie jakimś problemem lub zagrożonych…
test skriningowy
zobacz: test przesiewowy
THC: czterohydrokannabinol
Główna substancja psychoaktywna zawarta w konopiach indyjskich. Stanowi najbardziej aktywny składnik marihuany. zobacz również: kanabinole
tolerancja krzyżowa
Rozwój tolerancji na substancję, z którą nie miało się wcześniej do czynienia. Tolerancja taka rozwija się w wyniku ostrego lub przewlekłego używania innej substancji. Ujawnia się, gdy farmakologicznie aktywna dawka nowej substancji nie wywołuje…
tolerancja substancji
zmniejszona wrażliwość na daną substancję (np. lek, alkohol) — do osiągnięcia efektów wywoływanych początkowo niewielkimi dawkami alkoholu lub innych środków farmakologicznych konieczne staje się podnoszenie tych dawek. Tolerancja może mieć…
trauma
zobacz: uraz psychiczny
tremor
zobacz: drgawki alkoholowe
trzeźwość
Utrzymująca się abstynencja od środków psychoaktywnych i alkoholu. Trzeźwość jest warunkiem zdrowienia w programie AA i odnosi się w nim także do osiągnięć jednostki w kontrolowaniu się i utrzymywaniu równowagi życiowej. zobacz również: abstynencja…
typologia Jellinka
dokonana przez Jellinka klasyfikacja alkoholizmu, przedstawiona w książce „The disease koncept of alcoholism” (1960). Alkoholizm alfa — charakteryzujący się uzależnieniem psychicznym, nie przechodzącym w uzależnienie fizyczne, zwany także piciem…

logo-z-napisem-białe