Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

psychologia społeczna

Jest to stosunkowo młoda galąź psychologii, która wyodrębniła się dopiero pod koniec lat trzydziestych XX w. wraz z rozwojem metod eksperymentalnych Kurta Levina i jego uczniów. Psychologia społeczna zajmuję się badaniem wpływu, jaki wywierają ludzie na poglądy i zachowania innych ludzi, badaniem procesów społecznych i funkcjonowania małych grup. Zagadnienia psychologii społecznej znajdują się na pograniczu psychologii i socjologii.

Wpływanie i uleganie wpływom może mieć charakter nieświadomy, jak na przykład podczas naśladowania kogoś, jak i w pełni zamierzony, jak to się dzieje w sytuacjach manipulacji społecznych stosowanych np. w reklamie i kampaniach wyborczych. Dzięki wpływowi społecznemu, grupy społeczne są czymś więcej niż zbiorem jednostek. Poprzez jego oddziaływanie powstają normy grupowe, opinie publiczne, a pojedynczy ludzie potrafią wykroczyć poza interes własny i skierować swoją aktywność na realizację dobra danej społeczności. Wpływ społeczny jest zatem istotną siłą, stojącą u podłoża zjawisk społecznych które warunkują postęp cywilizacji.
Last updated on 26 September 2010 17:42
psychologia społeczna ← psychodrama psychologia zdrowia →

logo-z-napisem-białe