Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Dwanaście Kroków AA

Program opracowany przez AA, polegający na osiąganiu trzeźwości krokami. Dwanaście Kroków wywodzi się z praktycznych doświadczeń pierwszych członków AA, związanych z ich działaniami na rzecz osiągnięcia trzeźwości. Realizacja Kroków wymaga od członków wspólnoty działania i jest długotrwałym procesem. Traktowane poważnie dają szansę na dokonanie wielkich zmian.

Dwanaście Kroków:

1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.

2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.

3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.

4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.

5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.

7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.

11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia.

12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

Poszczególne kroki pozwalają na zidentyfikowanie alkoholu jako jedynego winowajcy, odnajdywanie oparcia w jakimś czynniku zewnętrznym — Sile Wyższej, która ma pomóc w odwrocie od dotychczasowego życia. Kroki wskazują także na możliwość odejścia od alkoholu jako czynnika rządzącego dotychczasowym życiem i poznaniu błędów w myśleniu i działaniu alkoholika, co pozwala wzmacniać i rozwijać cechy pozytywne. Metoda kroków uświadamia alkoholikowi, jak bardzo jest przyzwyczajony do swych starych, nawet patologicznych zachowań, ale daje nadzieję, że przemiana osobowości jest możliwa; służy także przypomnieniu sobie wyrządzonych krzywd i znalezieniu sposobu zadośćuczynienia. Rolą ostatnich kroków jest podtrzymywanie procesu trzeźwienia.

Obecnie istnieją także inne organizacje opierające się na programie Dwunastu Kroków, ukierunkowane na różne problemy osobowościowe (np.: Anonimowi Neurotycy), behawioralne i międzyludzkie (np.: Anonimowi Narkomani, Anonimowi Hazardziści).

zobacz również: Dwanaście tradycji AA, Anonimowi Alkoholicy, Al-Anon, Al-AteenLeksykon terminów. Alkohol i narkotyki (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Kinney J., Lepton G. (1996), Zrozumieć alkohol (s.213-215). Warszawa: PARPA
Last updated on 26 September 2010 13:46
Dwanaście Kroków AA ← DSM-IV Dwanaście Tradycji AA →

logo-z-napisem-białe