Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

rodzina

W najwęższym znaczeniu termin rodzina odnosi się do podstawowej jednostki pokrewieństwa. W szerszym znaczeniu jest to grupa ludzi o bliskich więziach społecznych i osobistych.

Do najważniejszych funkcji rodziny należą:

* f. prokreacyjna: współżycie seksualne rodziców i związana z tym ciągłość życia gatunku * f. społeczna:pielęgnowanie, zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, wychowanie, opieka; * f.kulturowa * f. gospodarcza

Funkcje rodziny ulegają przemianie wraz ze zmianiami w kulturze i organizacji społeczeństwa.

Rodzina wskutek róznych przyczyn może ulegać zakłóceniom strukturalnym i funkcjonalnym. Z tego powodu wyróżniamy:

* rodzinę niepełną, gdy nie ma jednego z rodziców z powodu śmierci lub, gdy dziecko jest ze związku pozamałżeńskiego;rodzinę rozbitą:, gdy rodzina jest niepełna w wyniku rozwodu * rodzinę skłóconą: o nieprawidłowej atmosferze współżycia z powodu nieporozumień i kłótni współmałżonkó * rodzinę zrekonstruowaną: uzupełnioną w wyniku nowego związku małżeńskiego osamotnionego współmałżonkazobacz również: fazy życia rodzinnegoReber A. (2000). Słownik psychologii Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Szewczuk W. red. (1985) Słownik psychologiczny Warszawa, Wiedza Powszechna
Last updated on 27 September 2010 20:10

logo-z-napisem-białe