Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Konkurs

Konkurs na pracę magisterską dotyczącą problematyki przemocy interpersonalnej pod patronatem prof. n. dr hab. Jerzego Mellibrudy i redakcji "Niebieskiej Linii" rozstrzygnięty

 

W dniu 16 czerwca 2007 roku komisja konkursowa w składzie: dr Sylwia Kluczyńska (przewodnicząca jury), dr Ewa Bilska, Renata Durda, dr Ewa Pragłowska rozstrzygnęła konkurs na pracę magisterską dotyczącą problematyki przemocy interpersonalnej. 
Na konkurs wpłynęło 16 prac napisanych w latach 2006/2008. 
Prace były oceniane według następujących kryteriów:

 1. dostarczenie rzetelnej i interesującej wiedzy o zjawiskach i problemach;
 2. możliwość praktycznego wykorzystania rezultatów;
 3. innowacyjność metod badania lub działania zainicjowanego przez autora pracy;
 4. orientacja w aktualnym stanie wiedzy w danej dziedzinie.

Komisja przyznała następujące nagrody:

I miejsce - 1.000 zł 
Maria Stożek
Uniwersytet Jagielloński
Wydział Prawa i Administracji, Katedra Kryminologii
Prawne aspekty zapobiegania przemocy w rodzinie
Promotor: prof. dr hab. Janina Błachut

II miejsce - 750 zł 
Błażej Karwat 
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Wydział Psychologii
Przeżycia sprawcy zgwałcenia i zabójstwa w ujęciu fenomenologicznym
Promotor: dr n.med. Wiesław Czernikiewicz

III miejsce - 500 zł 
Klaudia Wańczyk
Uniwersytet Śląski
Wydział Pedagogiki i Psychologii w Katowicach
Sylwetki kobiet ofiar przemocy - różnice indywidualne i środowiskowe
Promotor: dr Maria John-Borys

Ze względu na podjętą tematykę jury wyróżniło prace: 
Eweliny Durajczyk (SWPS w Warszawie) na temat Podmiotowych determinantów radzenia sobie ze stresem u kobiet, promotor: dr Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała;
oraz Marzeny Szuby (UW) na temat Instytucjonalno-prawnych form przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie lokalnego systemu w Mińsku Mazowieckim, promotor: dr. hab. Cezary Żołędowski.

Jury dziękuje Pani dr Elżbiecie Naporze (Akademia im. J. Długosza w Częstochowie) za konsekwentne promowanie prac magisterskich z obszaru profilaktyki przemocy w rodzinie.

Nagrody rzeczowe w postaci książek dla laureatów konkursu ufundowało Wydawnictwo Media Rodzina z Poznania.
Abstrakty prac zostaną opublikowane na łamach "Niebieskiej Linii" i zaprezentowane na stronach internetowych www.pismo.niebieskalinia.pl.


Konkurs 2006

W dniu 15 maja 2007 roku komisja konkursowa w składzie: dr Monika Sajkowska (przewodnicząca jury), dr Sylwia Kluczyńska, Małgorzata Maresz, Renata Durda rozstrzygnęła konkurs na pracę magisterską dotyczącą problematyki przemocy interpersonalnej. 
Na konkurs wpłynęło 11 prac napisanych w latach 2004/2005 i 2005/2006.

Prace były oceniane według następujących kryteriów:.

 1. dostarczenie rzetelnej i interesującej wiedzy o zjawiskach i problemach;
 2. możliwość praktycznego wykorzystania rezultatów;
 3. innowacyjność metod badania lub działania zainicjowanego przez autora pracy;
 4. orientacja w aktualnym stanie wiedzy w danej dziedzinie.

Komisja przyznała następujące nagrody:


I miejsce – 1.500 zł 

Marcin Szpond

Kryminologiczna problematyka stalkingu
Uniwersytet Jagielloński- Wydział Prawa i Administracji: promotor prof. dr hab. Krzysztof Krajewski

II miejsce – 1.000 zł 

Joanna Strzelecka
Empatia i kompetencje społeczne sprawcy a wykorzystanie seksualne dzieci
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu; promotor prof.dr hab. Maria Beisert

Wyróżnienie - 500 zł

Aneta Zielińska-Sroka
Poczucie kontroli a podatności na działania mobbingowe.
Próba charakterystyki zjawiska mobbingu w środowisku zawodowym nauczycieli.
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie; promotor prof. dr hab. Irena Heszen-Niejodek

Dla wszystkich uczestników konkursu organizatorzy ufundowali nagrody rzeczowe w postaci książek. 
Abstrakty prac zostaną opublikowane na łamach „Niebieskiej Linii” i zaprezentowane na stronach internetowych www.pismo.niebieskalinia.pl.


Konkurs 2005

W dniu 23 lutego 2006 roku komisja konkursowa w składzie: dr Monika Sajkowska (przewodnicząca jury), dr Sylwia Kluczyńska, Małgorzata Maresz, Dorota Sasal rozstrzygnęła konkurs na pracę magisterską dotyczącą problematyki przemocy interpersonalnej. 
Na konkurs wpłynęło 19 prac napisanych w latach 2003/2004 i 2004/2005.

Prace były oceniane według następujących kryteriów:

 1. dostarczenie rzetelnej i interesującej wiedzy o zjawiskach i problemach;
 2. możliwość praktycznego wykorzystania rezultatów;
 3. innowacyjność metod badania lub działania zainicjowanego przez autora pracy;
 4. orientacja w aktualnym stanie wiedzy w danej dziedzinie.

Komisja przyznała następujące nagrody:

I miejsce - 1.500 zł Aleksandra Malec

Radzenie sobie z wykorzystaniem seksualnym w dzieciństwie a samoocena ofiar.
Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii w Poznaniu;

II miejsce - 1.000 zł Joanna Snopińska-Posiak

Dziedziczenie przemocy w rodzinie. Doświadczenia uczestniczek grupy wsparcia dla ofiar przemocy.
Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych;

III miejsce - 500 zł Wioletta Wójcik

Zaniedbanie prenatalne - zachowania kobiet w ciąży zagrażające zdrowiu i życiu ich poczętych dzieci.
Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki.

Dla wszystkich uczestników konkursu organizatorzy ufundowali nagrody rzeczowe w postaci książek.
Abstrakty prac zostaną opublikowane na łamach "Niebieskiej Linii" i zaprezentowane na stronach internetowych www.parpa.pl oraz www.pismo.niebieskalinia.pl.


Konkurs 2004

Konkurs na pracę magisterską dotyczącą problematyki przemocy interpersonalnej rozstrzygnięty

W dniu 10 lutego 2005 roku komisja konkursowa w składzie: dr Monika Sajkowska (przewodnicząca jury), dr Sylwia Kluczyńska, Małgorzata Maresz, Renata Durda rozstrzygnęła konkurs na pracę magisterską dotyczącą problematyki przemocy interpersonalnej.

Na konkurs wpłynęło 12 prac napisanych w latach 2002/2003 i 2003/2004.

Prace były oceniane według następujących kryteriów:

 1. dostarczenie rzetelnej i interesującej wiedzy o zjawiskach i problemach;
 2. możliwość praktycznego wykorzystania rezultatów;
 3. innowacyjność metod badania lub działania zainicjowanego przez autora pracy;
 4. orientacja w aktualnym stanie wiedzy w danej dziedzinie.

Komisja przyznała następujące nagrody:

I miejsce – 1.500 zł dla Anny Cholewickiej za pracę Stereotypy męskości i kobiecości a przekonania o wykorzystywaniu seksualnym dzieci (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii w Poznaniu, promotor dr hab. Maria Beisert);

II miejsce – 1.000 zł dla Moniki Czyżewskiej za pracę Ochrona dziecka – świadka w sprawach o znęcanie się nad rodziną (Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Polityki Społecznej, promotor prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska).

Trzeciego miejsca jury postanowiło nie przyznawać. Dwa równorzędne wyróżnienia w kwocie po 250 zł jury przyznało dwóm pracom: Jadwigi Jakrzewskiej Osobowościowe uwarunkowania percepcji jakości związku partnerskiego u kobiet – ofiar przemocy małżeńskiej(Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii w Katowicach, promotor dr Danuta Rode) i Joanny M. Kaczor Dziewica, Dziwka i Ofiara czyli stereotypy płciowe jako przyczyna przyzwolenia na stosowanie przemocy wobec kobiet (Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, promotor dr Irena Pospiszyl).

Ze względów na odmienność tematyki konkursu jury nie kwalifikowało pracy pana Kamila Miszewskiego Grypsera: przemiana, słabnięcie czy upadek subkultury więziennej?(na podstawie obserwacji uczestniczącej w areszcie śledczym i w zakładach karnych. Jednocześnie członkowie jury oświadczają, że praca ta została bardzo wysoko oceniana tak pod względem zawartości, jak i poziomu merytorycznego.

Dla wszystkich uczestników konkursu organizatorzy ufundowali nagrody rzeczowe w postaci książek. Nagrodzone prace (lub ich abstrakty) zostaną opublikowane na łamach „Niebieskiej Linii” i zaprezentowane na stronach internetowych www.parpa.pl oraz www.pismo.niebieskalinia.pl. 


Konkurs 2003

Konkurs na pracę magisterską dotycząca problematyki przemocy interpersonalnej w roku 2003

Komisja konkursowa w składzie:

 1. prof. Jerzy Mellibruda – przewodniczący jury
 2. dr Monika Sajkowska
 3. dr Sylwia Kluczyńska
 4. mgr Renata Durda – sekretarz

zapoznała się z 12 pracami nadesłanymi na konkurs:

 1. Ofiara przestępstw rozboju dokonanych na terenie miasta Ostrołęki w latach 2000-2001 - Aleksandra Kowalak, promotor – dr Michał Fajst, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
 2. Pojęcie gwałtu w teoriach feministycznych – Ewa Habdas, promotor – prof. Kazimierz Ślęczki, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, kierunek Filozofia
 3. Dzieciobójstwo. Analiza zjawiska na przykładzie województwa śląskiego – Agnieszka Makarewicz, promotor – dr Ewa Jarosz, Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki
 4. Zaburzenia psychiczne sprawców przestępstw seksualnych – Dorota Anna Kowalska, promotor – dr hab. Maciej Szostak, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Kryminalistyki, Zaoczne Studia Prawa
 5. Przemoc psychiczna w życiu codziennym młodego człowieka – program profilaktyczno-wychowawczy – koncepcja własna– Anna Król, promotor – prof. dr hab. E.B. Zybert. Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych
 6. Tworzenie lokalnego systemu pomocy ofiarom przemocy domowej – na przykładzie funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej i jego współpracy z innymi instytucjami i służbami społecznymi – Anna Szybalska, promotor – dr Ewa Jarosz, Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki
 7. Osoba uzależniona od alkoholu jako sprawca przemocy - Dorota Witek, promotor – dr Danuta Raś, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki
 8. Przemoc w rodzinie wobec kobiet – Justyna Muszyńska, promotor – dr Czesława Kunkiewicz-Waligóra, Akademia pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji
 9. Agresja wśród żołnierzy zasadniczej służby wojskowej – Justyna Magdalena Wróblewska, promotor – prof. dr hab. Ryszard Kościelak, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk społecznych, kierunek Psychologia, Zakład Psychologii Klinicznej
 10. Przemoc wobec kobiet w świetle stereotypów społecznych. Studium indywidualnych przypadków – Magdalena Bilska-Goszczyńska, promotor – prof. dr hab. Stanisław Rainko, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
 11. Zjawisko przemocy domowej w świetle badań wiktymizacyjnych – Małgorzata Łojkowska, promotor – dr Michał Fajst, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Zakład Kryminologii, Instytut Prawa Karnego
 12. Uwarunkowania mechanizmów radzenia sobie z chroniczna traumą u kobiet – ofiar przemocy – Monika Kulawińska, promotor – dr Danuta Rode, Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii

Po zapoznaniu się z pracami według kryteriów:

 1. dostarczenie rzetelnej i interesującej wiedzy o zjawiskach i problemach;
 2. możliwość praktycznego wykorzystania rezultatów;
 3. innowacyjność metod badania lub działania zainicjowanego przez autora pracy
 4. orientacja w aktualnym stanie wiedzy w danej dziedzinie

postanowiła przyznać następujące nagrody:
I miejsce – 1.500 zł Zjawisko przemocy domowej w świetle badań wiktymizacyjnych –Małgorzata Łojkowska
II miejsce – 1.000 zł Agresja wśród żołnierzy zasadniczej służby wojskowej – Justyna Magdalena Wróblewska
III miejsce – 500 zł Dzieciobójstwo. Analiza zjawiska na przykładzie województwa śląskiego –Agnieszka Makarewicz

logo-z-napisem-białe