Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Regulamin ubiegania się o Certyfikat Specjalisty
w zakresie Pomocy Psychologicznej dla Par
Instytutu Psychologii Zdrowia PTP

Postanowienia ogólne

 1. Certyfikat  specjalisty w zakresie pomocy psychologicznej dla par Instytutu Psychologii Zdrowia PTP  jest rekomendacją do pracy w obszarze związanym z pomocą psychologiczną dla par.
 2. Certyfikat przyznawany jest przez Kapitułę Certyfikatu po rozpatrzeniu warunków koniecznych do jego uzyskania. Zarząd IPZ PTP powołał Kapitułę Certyfikatów, której zadaniem będzie przyznawanie certyfikatów, w następującym składzie:
  • Dorota Brewińska – koordynator Studium Pomocy Psychologicznej dla Par, Z-ca Dyrektora IPZ PTP, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor w podejściu integracyjnym – przewodnicząca Kapituły
  • Anna Gromińska - certyfikowany psychoterapeuta integracyjny, superwizor aplikant w podejściu integracyjnym, trener treningów i warsztatów umiejętności psychospołecznych (rekomendacja II st. PTP)
  • Jolanta Hojda – psychoterapeuta, certyfikowany superwizor psychoterapii w podejściu integracyjnym
 3. Członków Kapituły Certyfikatu powołuje i odwołuje zarząd Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.
 4. Certyfikat przyznawany jest jednorazowo.
 5. Certyfikat jest drukiem ścisłego zarachowania (każdy posiada swój niepowtarzalny numer).


Kryteria przyznawania Certyfikatu w trybie zwyczajnym

Termin certyfikacji ustalony jest na 12 listopada 2023 r. godzina 14.30 w IPZ, Warszawa, ul. Gęślarska 3. Pracę należy przesyłać (drogą mailową) do recenzji najpóźniej do 30 września 2023 r. Praca zaakceptowana po poprawkach powinna być wydrukowana, oprawiona i dostarczona do IPZ w przeciągu tygodnia.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie Certyfikatu jest:

 1. Ukończenie 2-letniego Studium Pomocy Psychologicznej dla Par.
 2. Przystąpienie do egzaminu certyfikacyjnego uzależnione jest od recenzji z pracy (przynajmniej dobra ocena z pracy).
 3. Zdanie egzaminu kompetencyjnego z oceną przynajmniej dobrą – wykazanie się wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi w zakresie pracy z parami.
  Egzamin końcowy SPPdP składa się z dwóch części:
  1. obrony pracy pisemnej „Studium przypadku pary”
  2. odpowiedzi ustnej na 3 losowo wyciągnięte pytania z listy pytań egzaminacyjnych.
 4. Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu certyfikacyjnego Przewodniczący Komisji powiadamia kandydata o wyniku egzaminu.
 5. Kandydat, który zdał egzamin z wynikiem przynajmniej dobrym, otrzymuje Certyfikat Specjalisty w zakresie Pomocy Psychologicznej dla Par Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.
 6. Procedura certyfikacyjna jest płatna, z opłat pokrywane są: honoraria za recenzowanie materiałów przygotowanych przez studentów (studium przypadku), honoraria za udział Członków Komisji w procesie certyfikacyjnym. Opłata jest bezzwrotna.
 7. Wysokość opłaty certyfikacyjnej uchwalana jest co roku przez Zarząd IPZ PTP.


Przyznawanie certyfikatu w trybie nominowanym

Zostaną przyznane certyfikaty osobom o niekwestionowanym dorobku w zakresie pomocy psychologicznej dla par, które są pracownikami IPZ PTP i prowadzą zajęcia w ramach Studium Pomocy Psychologicznej dla Par.

Osoby, które otrzymały Certyfikat, zobowiązane są do przestrzegania zasad kodeksu etycznego PTP, stałego doskonalenia zawodowego oraz superwizowania własnej pracy.

logo-z-napisem-białe