Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Dział Badań i Centrum Informacji

Działalność badawcza Instytutu została zapoczątkowana w 1983 roku programem, którego celem była obszerna diagnoza środowiska związanego z ówczesnym lecznictwem odwykowym w Polsce - osób uzależnionych od alkoholu i tych, którzy zajmowali się pomocą psychologiczną. Wyniki badania posłużyły opracowaniu systemu edukacji terapeutów odwykowych.

Od tamtej pory realizowane są w naszym Instytucie programy badawcze dotyczące osób uzależnionych i członków ich rodzin, procesu psychoterapii oraz populacji osób zajmujących się pomocą psychologiczną. Wśród ważniejszych tematów badawczych warto wymienić takie jak:

 • Analiza i ocena efektywności programów terapeutycznych  dla osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych oraz dla Dorosłych Dzieci Alkoholików
 • Badania problemów psychospołecznych członków rodzin alkoholowych - osoby uzależnione, współuzależnione i osoby doznające przemocy oraz dzieci wychowujące się w rodzinie alkoholowej i Dorosłe Dzieci Alkoholików
 • Badanie rozpowszechnienia używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w populacji młodych Polaków - badania epidemiologiczne polskich studentów oraz żołnierzy zasadniczej służby wojskowej
 • Badania osób udzielających pomocy psychologicznej - uczestników szkoleń organizowanych przez Instytut Psychologii Zdrowia  oraz terapeutów uzależnień, osób pracujących w świetlicach socjoterapeutycznych dla dzieci wychowujących się w rodzinie alkoholowej, wychowawców Domów Dziecka
 • Diagnoza problemów społecznych. Projekty badawcze realizowane dla gmin - rozmiary zjawiska przemocy i postawy wobec przemocy mieszkańców Warszawy  oraz  system pomocy interdyscyplinarnej dzieciom z rodzin alkoholowych

Centrum Informacji - udostępnia przegląd najnowszych badań i literatury z zakresu:

 • psychoterapii i psychologii klinicznej,
 • psychologii zdrowia, problemów uzależnień i terapii uzależnień,
 • funkcjonowania psychologicznego osób doświadczających sytuacji kryzysowych i przemocy.

Instytut prowadzi portal www.psychologia.edu.pl Znaleźć tam można m.in.:

SERWIS INFORMACYJNY, CZYTELNIĘ, KATALOG CZASOPISM, RECENZJE, KATALOG STRON WWW,  BAZY DANYCH O MIEJSCACH POMOCY

W 2010 roku kierownikiem Działu Badań został Bogdan Prajsner.

 

Aktualnie oferujemy realizację badań diagnozujących rozpowszechnienie różnych zjawisk i problemów społecznych, w szczególności:

 • rozpowszechnienie ryzykownych zachowań związanych z piciem alkoholu i używaniem substancji psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy) przez młodzież szkolną (badania w pełni porównywalne z międzynarodowymi badaniami ESPAD) oraz studentów
 • przemoc rówieśnicza w szkole oraz zjawisko przemocy w cyberprzestrzeni – diagnoza rozpowszechnienia oraz nasilenie problemów w tym zakresie;
 • przemoc w rodzinie – rozpowszechnienie zjawiska oraz różne aspekty tego problemu np. przemoc wobec osób starszych, przemoc wobec dzieci itp.
 • realizację i odbiór programów profilaktyczno-interwencyjnych w placówkach socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży;
 • badania jakościowe dotyczące postaw, norm i oczekiwań młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tzw. „dzieci ulicy”;
 • badania dotyczące efektywności programów psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków;
 • badania populacyjne diagnozujące rozpowszechnienie używania alkoholu i narkotyków wśród mieszkańców miast i województw;

logo-z-napisem-białe