Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Założenia i misja Instytutu Psychologii Zdrowia

Podstawowym celem działalności Instytutu jest innowacyjne stosowanie wiedzy i metod psychologicznych do rozwiązywania problemów osobistych i zdrowotnych.  Od początku naszej działalności szczególną uwagę poświęcalismy osobom które miały w dzieciństwie lub aktualnie mają "cięzkie życie"  w rodzinach z powodu,  nadużywania i uzależnienia od alkoholu a także, tym którzy cierpią z powodu przemocy w rodzinie.

j mellibruda

Realizacja związanych z tym zadań obejmuje działalność psychoterapeutyczną, szkoleniową, badawczo-wdrożeniową oraz poszukiwanie i sprawdzanie nowych metod pomocy psychologicznej. 
Źródłami inspiracji do tych działań są m.in. holistyczny model myślenia o zdrowiu, praktyka i idee psychologii humanistycznej i egzystencjalnej, koncepcje behawioralno-poznawcze oraz wiedza z zakresu psychologii zdrowia, a także doświadczenia środowisk wzajemnej pomocy. 
Od wielu lat zajmujemy się prowadzeniem i doskonaleniem profesjonalnej psychoterapii zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń osobowości a w szczególności poszukiwaniem integracji różnych nurtów i podejść psychoterapeutycznych. Sądzimy, że dorobek podejść psychodynamicznych, humanistyczno-egzystencjalnych i behawioralno-poznawczych oraz systemowych i narracyjnych może być w zintegrowany sposób wykorzystywany do pomagania osobom borykającym sie z problemami osobistymi i deficytami zdrowia psychicznego. Zajmujemy się szkoleniem psychoterapeutów i badaniami efektywności psychoterapii. Poszukujemy integracji istniejąceo dorobku intelektualnego i metod psychoterapii, staramy sie przezwycięzać istniejące podziały różnych szkół i podejść psychoterapeutycznych. Jesteśmy przekonani, że praktyka psychoterapeutyczna powinna być dostosowana do indywidualności pacjentów i specyfiki ich problemów
   Zdrowie traktujemy jako jedną z podstawowych wartości ludzkich. Zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego celem nadrzędnym jest dbanie, by psychologia "w zgodzie z wartościami humanistycznymi - służyła ludziom pomocą w życiu i w zachowaniu zdrowia". Posługując się definicją Światowej Organizacji Zdrowia, rozumiemy zdrowie jako "pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie jedynie brak objawów chorób lub niesprawności". Podejście holistyczne skłania do myślenia o zdrowiu w kategoriach zjawisk bio-psycho-społecznych. Są one wzajemnie powiązane i oddziałują na siebie. Dla zrozumienia ważnych aspektów życia i zdrowia jednostki konieczne jest także dostrzeganie duchowego wymiaru jej egzystencji.

Stan zdrowia jednostki zależy w znacznym stopniu od jej sposobu życia i od zachowania innych ludzi współtworzących jej środowisko. Na stan zdrowia jednostek wywiera także wpływ stan zasobów materialnych, kształt instytucji społecznych i politycznych oraz stopień realizacji innych, prócz zdrowia, wartości. Rozwijanie zaniedbywanego dotąd psychologicznego podejścia do problemów zdrowia może wzbogacić dominujący wciąż biomedyczny model myślenia o zdrowiu i chorobie.

W psychologii współczesnej wyodrębnił się nowy nurt poszukiwań teoretycznych i praktycznych nazwany "psychologią zdrowia". Obejmuje on próby zastosowania dorobku wszystkich dziedzin psychologii w celu lepszego rozwiązywania problemów zdrowotnych. Uwzględnia się w nim przede wszystkim kwestie przekonań, postaw i zachowań ważnych dla zdrowia, czynniki środowiskowe wpływające na te zachowania i profilaktykę, metody oddziaływań psychologicznych oraz problemy psychologiczne związane z funkcjonowaniem osób i instytucji zajmujących się ochroną zdrowia.

Idee psychologii humanistycznej spotęgowały nasze zainteresowania takimi problemami, jak rozwój osobisty, samorealizacja i realizacja wartości, uzdrawiający wpływ konstruktywnych kontaktów interpersonalnych, dokonywanie wyborów i podejmowanie odpowiedzialności za własne postępowanie, samoświadomość, integracja psychofizyczna itp. Wynikają z nich ważne dla nas wskazówki dotyczące sposobu myślenia i pracy z ludźmi.

Za szczególnie ważny obszar naszego zainteresowania uważamy psychoterapię osób z zaburzeniami emocjonalnymi i  problemami osobistymi, przeciwdziałanie przemocy w rodzinach oraz pomaganie ofiarom przemocy i podnoszenie kwalifikacji ludzi, którzy zajmują się tymi problemami w Polsce.

logo-z-napisem-białe