Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Integracyjny Program Szkolenia Psychoterapeutów

Program posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Obejmuje   Profesjonalną Szkołę Psychoterapii SWPS i Program Szkolenia Klinicznego. Profesjonalna Szkoła Psychoterapii to 4-letnie studia podyplomowe  prowadzone przez Instytut od 2002 roku we współpracy z Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Podstawowym zadaniem Szkoły jest wszechstronne przeszkolenie przygotowujące do samodzielnego i profesjonalnego uprawiania psychoterapii oraz do twórczej integracji dorobku istniejących szkół psychoterapeutycznych na użytek osobistej praktyki absolwentów. Koncentrujemy się na rozwijaniu umiejętności integracji trzech nurtów: humanistyczno-fenomenologicznego, poznawczo-behawioralnego oraz interpersonalno-psychodynamicznego. Dla uczestników i absolwentów studiów podyplomowych prowadzony jest odrębnie Program Szkolenia Klinicznego w Ośrodku Psychoterapeutycznym NZOZ Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie. Łącznie oba nurty szkolenia obejmują ponad 1260 godzin szkolenia.

 

ELEMENTY PROGRAMU MARYTORYCZNEGO

 

PSYCHOLOGICZNE I MEDYCZNE ROZUMIENIE ZDROWEGO I ZABURZONEGO FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA - wiedza psychologiczna i medyczna dotycząca zagadnień istotnych dla rozumienia indywidualności pacjenta (różne koncepcje osobowości), jego zaburzeń (wybrane zagadnienia z psychopatologii, ze szczególnym poszerzeniem wiedzy o zaburzeniach osobowości i zaburzeniach afektywnych) oraz procesu psychoterapii).  

 

GŁÓWNE SYSTEMY PSYCHOTERAPII I POSZUKIWANIE INTEGRACJI - wiedza istotna dla rozumienia różnych sposobów uprawiania psychoterapii i myślenia o pacjentach i ich problemach.

 

Wprowadzenie do głównych systemów psychoterapii

 • Terapie psychoanalityczne i psychodynamiczne
 • Terapia skoncentrowana na osobie Carla Rogersa
 • Terapia Gestalt i podejścia skoncentrowane na doświadczaniu
 • Terapie interpersonalne
 • Terapie behawioralno-poznawcze
 • Terapie systemowe
 • Historia i modele integracji psychoterapii

Poszukiwanie integracji różnych podejść psychoterapeutycznych - w sposób pogłębiony studenci zapoznają się z teorią i praktyką takich podejść jak:

 • Terapia multimodalna Arnolda Lazarusa
 • Integracyjne podejście behawioralno-poznawcze Donalda Meichenbauma
 • Terapia schematów osobistych (wg Jeffreya Younga)
 • Terapia skoncentrowana na doświadczaniu (wg Leslie Greenberga)

Integracyjny model 7 ścieżek psychoterapeutycznych – stanowi podstawę szkolenia i obejmuje:

 • Rozwijanie uzdrawiającej relacji terapeutycznej
 • Eksplorację doświadczeń osobistych
 • Modyfikacje poznawcze i behawioralne
 • Transformacje procesu doświadczania i świadomości
 • Uzyskiwanie wglądu i zrozumienia
 • Rekonstrukcja narracji osobistych
 • Modyfikacje sposobu życia przez pacjenta

Warsztaty mistrzowskie - prezentacja i analiza filmów szkoleniowych pokazujących pracę psychoterapeutyczną i komentarze kliniczne wybitnych psychoterapeutów m.in. takich jak:  Carl Rogers, Fritz Perls, Irving Yalom, James Bugental, Arnold Lazarus , Albert Ellis , Nathaniel Raskin, Aaron i Judyta Beck, Milton Erickson, Paul Wachtel, Jeffrey Young, James Masterson oraz spotkania warsztatowe z wybitnymi polskimi i zagranicznymi specjalistami z zakresu psychoterapii.

 

SEMINARIUM NA TEMAT ETYCZNYCH ASPEKTÓW PSYCHOTERAPII ORAZ ROLI WARTOŚCI W PROCESIE POMAGANIA - zasady Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty  oraz specyfika dylematów etycznych związanych z różnymi typami sytuacji występujących w psychoterapii.

 

STRATEGIE I PROCEDURY TEMATYCZNE W PSYCHOTERAPII - ogólne zasady planowania pracy psychoterapeutycznej oraz rekomendacje charakterystyczne dla różnych problemów klinicznych. Strategie i metodyka pracy psychoterapeutycznej specyficzne dla takich tematów klinicznych jak: lęk i zaburzenia lękowe, gniew i kontrola agresywnych zachowań, smutek, stany depresyjne i żal po stracie, tendencje autodestrukcyjne, poczucie krzywdy, poczucie winy i wstydu, traumy powstałe w dzieciństwie, specyfika zaburzeń Dorosłych Dzieci Alkoholików i osób współuzależnionych, uzależnienia od substancji chemicznych, uzależnienia behawioralne (seksoholizm, bulimia i anoreksja, hazard), PTSD, problemy małżeńskie i seksualne, problemy ofiar przemocy domowej.

 

UCZESTNICTWO W TRENINGU OSOBISTYM - w ramach programu przewidziane są praktyczne zajęcia treningowe tworzące okazję do uzyskiwaniu doświadczeń osobistych służących autorefleksji i rozwijania zdolności dostrzegania i uwzględniania osobistego wpływu terapeuty na przebieg procesu psychoterapii.  

UMIEJĘTNOŚCI I PROCEDURY

 • Trening umiejętności empatycznej rozmowy psychoterapeutycznej
 • Tworzenie indywidualnych strategii psychoterapeutycznych
 • Metody rozpoznawania i transformacji destrukcyjnych schematów osobowościowych
 • Dramatyzacje wyobrażeniowe i metodyka pracy gestaltowskiej
 • Metody eksploracji doświadczeń osobistych
 • Techniki niewerbalne
 • Praca z grupami z uwzględnieniem procesu grupowego
 • Techniki kierowania fantazją i wizualizacja
 • Metody relaksacji i uczenie
 • Techniki samomonitorowania i wprowadzania zmian w życie
 • Procedury behawioralno-poznawcze

Studenci uczestniczą również w seminarium warsztatowym pt. WPROWADZENIE DO PSYCHOANALIZY prowadzonym przez dr Ewę Kobylińską z Frankfurckiego Instytutu Psychoanalitycznego.

 

SUPERWIZJA KLINICZNA - każdy z uczestników Szkoły uczestniczy  w systematycznej superwizji klinicznej własnej pracy psychoterapeutycznej. Uczestnicy przedstawiają m.in. całościowe studia przypadku swoich pacjentów, zapisy audio-video fragmentów sesji prowadzonej przez siebie psychoterapii oraz omawiają z superwizorem osobiste i kliniczne aspekty pracy z pacjentem. Zajęcia superwizyjne prowadzą certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W skład podstawowego zespołu prowadzącego szkolenie wchodzą: Jerzy Mellibruda, Anna Dodziuk, Jacek Skrobot, Zofia Sobolewska-Mellibruda, Wanda Trabert .

logo-z-napisem-białe