Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Poradnia telefoniczna dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym 116 123

Zgodnie z Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie rezerwacji krajowego zakresu numeracyjnego zaczynającego się na „116” na potrzeby zharmonizowanych usług o walorze społecznym (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 249) numer 116 123 został zarezerwowany dla telefonu zaufania służącego wsparciu emocjonalnemu dorosłych. W czerwcu 2009 naszemu Instytutowi powierzono realizację tego projektu. W sprawie tej została zawarta także umowa z operatorem telefonicznym NETIA, który udostępnił wyposażenie techniczne niezbędne dla projektu oraz zapewnił bezpłatną łączność dla osób korzystającej z telefonicznej pomocy kryzysowej.

Realizacja projektu obejmuje:

  • prowadzenie systemu telefonicznych konsultacji dla osób potrzebujących wsparcia w sytuacjach kryzysowych,
  • rozwijanie i udostępnianie systemu skierowania osób korzystających z pomocy telefonicznej do lokalnie działających specjalistów i instytucji wspierających w celu kontynuacji pomocy,
  • prowadzenie internetowych działań informacyjnych i edukacyjnych wspierających interwencje kryzysowe.

Praca poradni telefonicznej obejmuje:

  • udzielanie wsparcia psychologicznego osobom dzwoniącym oraz poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne z zakresu sytuacji kryzysowych i problemów życiowych,
  • edukację w zakresie strategii rozwiązywania problemów i możliwości prawnego działania w sytuacjach związanych z alkoholem, narkotykami, zaburzeniami zdrowia psychicznego, trudnościami małżeńskimi, partnerskimi, wychowawczymi, finansowymi,
  • motywowanie do podejmowania działań mających na celu zażegnanie kryzysu,
  • kierowanie do lokalnych placówek pomocowych.

Koordynatorem poradni jest Maria Jarco a opiekę na poradnią  mailową i stroną WWW sprawuję Magda Chemycz i Grażyna Opara

logo-z-napisem-białe