Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

PROFESJONALNA SZKOŁA PSYCHOTERAPII

Program - podstawowe tematy szkolenia 2014-2018

A. PSYCHOLOGICZNE I MEDYCZNE ROZUMIENIE ZDROWEGO I ZABURZONEGO FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA

W ramach tego nurtu studenci uzyskują wiedzę o zaburzeniach zdrowia psychicznego i ich leczeniu, o mechanizmach powstawania i psycho-bio-spolecznych aspektach tych zaburzeń, o chorobach somatycznych występujących u pacjentów korzystających z psychoterapii a także o wskazaniach do farmakoterapii i efektach najczęściej stosowanych leków psychotropowych. Studiowana będzie również wiedza o osobowości i rozwoju człowieka, o czynnikach rodzinnych i społecznych kształtujących osobowość oraz wpływających na powstawanie zaburzeń i na efekty psychoterapii.

 1. Klasyczne teorie osobowości i rozwoju.
  Poznawanie teorii tworzących fundamenty myślenia klinicznego;
  Z. Freud, E. Erickson, G. Jung, A. Adler, H. S. Sullivan, E. Fromm, K. Horney, C. Rogers, Psychologia egzystencjalna (L. Binswanger, I.Yalom), Psychologia Wschodu, Koncepcje zdrowej osobowości i rozwoju
  Studiowanie wybranych koncepcji prowadzone będzie w oparciu o lektury (studenci otrzymają wypisy z wybranych tekstów) oraz przygotowanie analizy dydaktycznych studiów przypadków ilustrujących wybrane teorie, w połączeniu z dyskusją seminaryjną – znajomość jest sprawdzona przy pomocy pisemnych sprawdzianów
  Literatura podstawowa;
  C.S.Hall, G.Lindzey. TEORIE OSOBOWOŚCI. Warszawa 2004. PWN
  D.Ashcraft. TEORIE OSOBOWOŚCI – Studia przypadków. W-wa.2002.PWN
 2. Podstawowe zespoły zaburzeń psychicznych
  Studenci zapoznają się z przeglądem wiedzy klinicznej o podstawowych rodzajach zaburzeń oraz o głównych nurtach poszukiwania i przyczyn. Proces uczenia jest oparty na lekturach i dyskusjach seminaryjnych oraz obejmuje sprawdziany wiedzy. Główne tematy;
  1. Przyczyny zaburzeń psychicznych – różne koncepcje wyjaśniające
  2. Stres i zaburzenia radzenia sobie
  3. Zaburzenia lękowe
  4. Zaburzenia nastroju – depresje i zaburzenia dwubiegunowe
  5. Zaburzenia somatoformiczne i dysocjacyjne
  6. Uzależnienia chemiczne i zachowania nałogowe
  7. Zaburzenia jedzenia i dysfunkcje seksualne
  8. Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe
  9. Systemy diagnostyczne ICD–10, DSM IV

  Proces uczenia będzie oparty na lekturach i dyskusjach seminaryjnych -znajomość lektur będzie sprawdzana przy pomocy pisemnych sprawdzianów. Lektura podstawowa. R.Carson, J.Butcher. PSYCHOLOGIA ZABURZEŃ.T.1 i 2.

 3. Typy zaburzeń osobowości.
  Poznawanie podstawowych typów zaburzeń osobowości prowadzone będzie w oparciu o model myślenia klinicznego zawarty w amerykańskim systemie diagnostycznym DSM IV, inspirowany przez prace Theodora Millona. Zgodnie z nim zaburzenia w funkcjonowaniu osobowości występują w zasadzie w przypadku wszystkich zaburzeń emocjonalnych. Rozpoznawanie różnych typów osobowości i jej zaburzeń odgrywa ważną rolę w indywidualizowaniu strategii psychoterapeutycznych bardziej dostosowanych do indywidualności pacjentów
  1. Współczesne koncepcje zaburzeń osobowości
  2. Osobowość paranoiczna
  3. Schizoidalne zaburzenia osobowości
  4. Schizotypowe zaburzenia osobowości
  5. Histrioniczne zaburzenia osobowości
  6. Osobowość narcystyczna
  7. Antyspołeczne zaburzenia osobowości
  8. Osobowość typu borderline
  9. Osobowość unikowa
  10. Osobowość zależna
  11. Obsesyjno-kompulsywne zaburzenia osobowości
  12. Osobowość depresyjna
  13. Osobowość bierno-agresywna
  14. Osobowość negatywistyczna
  Proces uczenia będzie oparty na lekturach, filmowych prezentacjach 14 zaburzeń osobowości i dyskusjach seminaryjnych - znajomość lektur będzie sprawdzana przy pomocy pisemnych sprawdzianów. Lektura podstawowa;
  T.Millon, R.Davis. ZABURZENIA OSOBOWOŚCI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE. 2004. IPZ.
  A.Beck.,A.Freeman, D.Davis. TERAPIA POZNAWCZA ZABURZEŃ OSOBOWOŚĆI. 2004. WUJ
 4. Medyczne aspekty zaburzeń i terapii
  1. Biologiczne podstawy funkcjonowania psychologicznego
  2. Chemiczne i psychologiczne modyfikowanie funkcjonowania mózgu
  3. Rozpoznawanie zaburzeń somatycznych wzbudzających objawy psychiczne
  4. Wiedza o metodach farmakoterapii i najczęściej stosowanych lekach psychotropowych
  5. Poszukiwanie integracji psychoterapii i farmakoterapii

B. POZNAWANIE I ROZUMIENIE PACJENTA I PRZEBIEGU PSYCHOTERAPII

 1. Poznawanie w celu pomagania - STUDIUM OSOBY W PROCESIE PSYCHOTERAPII
  Ćwiczenie umiejętności systematycznego zbierania i opracowywania informacji o osobie korzystającej z pomocy, w celu pogłębienia zrozumienia jej sposobu życia, jej problemów oraz poszukiwania wyjaśnienia mechanizmów przyczynowych oraz ich genezy. Opracowywanie Studium Osoby dla klienta korzystającego z pomocy psychoterapeutycznej udzielanej przez studenta :
  1. WSTEPNA ORIENTACJA I ANALIZA
   1. wstępna orientacja w stanie i w sytuacji klienta
   2. Analiza sposobu życia klienta
   3. Rozpoznawanie problemów osobistych i zaburzeń
  2. OPRACOWANIE HIPOTEZ WYJASNIAJĄCYCH PROBLEMY I ZABURZENIA
   1. Określanie roli czynników nie psychologicznych
   2. Czynniki środowiskowe
   3. Właściwości i stan organizmu
   4. Określanie czynników psychologicznych
   5. DYSFUNKCJONALNE SCHEMATY OSOBISTE
   6. Deficyty umiejętności intrapersonalnych i interpersonalnych
   7. Inne czynniki – stan świadomości, konflikty dążeń i potrzeb, mechanizmy obronne,
  3. OKREŚLANIE GENEZY CZYNNIKÓW PSYCHOLOGICZNYCH
   1. Geneza schematów osobistych istotnych dla zrozumienia psychologicznych przyczyn problemów
   2. Rozpoznanie okoliczności poprzedzających nasilenie problemów
 2. Poznawanie procesu i planowanie w przebiegu psychoterapii
  STUDIUM PROCESU PSYCHOTERAPII- ćwiczenie umiejętności systematycznego
  1. zbierania i opracowywania informacji o treści i przebiegu spotkań terapeutycznych,
  2. zbierania i opracowywania informacji o doświadczeniach uzyskiwanych przez klienta w czasie spotkań
  3. poszukiwania wyjaśnienia mechanizmów przyczynowych i ich genezy
  4. zbierania i opracowywania informacji o treści doświadczania spotkań i relacji przez terapeutę
  5. opis i analizowania przebiegu kolejnych etapów pracy psychoterapeutycznej
  DIAGNOZA I PLANOWANIE POSTĘPOWANIA TERAPEUTYCZNEGO
  1. określanie celów i kierunków pracy terapeutycznej
  2. wybór i przygotowywanie strategii postępowania
  3. integrowanie strategii i metod
  4. przewidywanie i rozpoznawanie przeszkód
  5. ocena przebiegu i efektów
  PRACA DYPLOMOWA – kliniczne studium procesu przeprowadzonej psychoterapii

C. KOMUNIKACJA TERAPEUTYCZNA I BUDOWANIE RELACJI

 1. WARSZTATY TERAPEUTYCZNE - Podstawowe umiejętności komunikacji terapeutycznej 
  Uczestnicy będą poznawać i ćwiczyć uniwersalne umiejętności profesjonalnej pomocy psychoterapeutycznej oparte na osobistych zdolnościach terapeuty do tworzenia pomocnej relacji terapeutycznej oraz na podstawowych umiejętnościach komunikacji terapeutycznej.
  1. Praca nad rozpoznawaniem i rozwijaniem tzw. „triady Rogersa”, czyli zdolności do
   • Empatycznego rozumienia i komunikowania
   • Akceptacji pacjenta i niezaborczej życzliwości
   • Autentyczności w kontaktach i zaangażowania
  2. Rozumienie i ćwiczenie podstawowych zachowań komunikacyjnych terapeuty
  3. trenowanie umiejętności prowadzenia rozmowy rozwijającej relację terapeutyczną i pogłębiającej zrozumienie siebie przez klienta
  Rozwijanie specyficznych umiejętności
  1. umiejętności stosowania interwencji poznawczych i behawioralnych
  2. umiejętności pracy z wyobrażeniami i fantazjami
  3. umiejętności prowadzenia pracy terapeutycznej skoncentrowanej na procesie doświadczania
  4. umiejętności prowadzenia spotkania grupowego.

D. GŁÓWNE SYSTEMY PSYCHOTERAPII I POSZUKIWANIE INTEGRACJI

 1. Wprowadzenie do głównych systemów psychoterapii.
  Szkolenie koncentrować się będzie na zapoznaniu się z panoramą szkół i podejść psychoterapeutycznych. W oparciu o tę wiedzę studenci pod koniec szkolenia zostaną przygotowani do dokonania analizy porównawczej głównych nurtów myślenia o psychoterapii. Pogłębienie tej wiedzy dokonywać się będzie poprzez koncentrację na wybranych elementach aspektach procesu psychoterapii z uwzględnieniem czynników leczących w różnych podejściach.
  1. Terapie psychoanalityczne i psychodynamiczne
  2. Terapie egzystencjalne
  3. Terapia skoncentrowana na osobie
  4. Terapia Gestalt i podejścia skoncentrowane na doświadczaniu
  5. Terapie interpersonalne
  6. Terapie behawioralno-poznawcze
  7. Terapie systemowe
  8. Terapie konstruktywistyczne
  9. Perspektywy i wyzwania
 2. Poszukiwanie integracji różnych podejść psychoterapeutycznych
  W sposób pogłębiony studenci będą się zapoznawać z teorią i praktyką takich podejść jak
  1. Psychoterapia skoncentrowana na osobie wg. Carla Rogersa
  2. Terapia multimodalna Arnolda Lazarusa
  3. Integracyjne podejście behawioralno-poznawcze (wg. Aarona Becka i Donalda Meichenbauma)
  4. Terapia schematów osobistych (wg.Jeffreya Younga)
  5. Terapia skoncentrowana na doświadczaniu (wg.Leslie Greenberga)
  6. Podejście egzystencjalne (wg. Irvina Yaloma)
 3. Integracyjny model 7 ścieżek psychoterapeutycznych
  1. Uzdrawiająca relacja terapeutyczna
  2. Eksploracja doświadczeń
  3. Modyfikacje poznawcze i behawioralne
  4. Dramatyzacje wyobrażeniowe i ekspresyjne
  5. Uzyskiwanie wglądu i zrozumienia siebie
  6. Rekonstrukcja narracji osobistych
  7. Wspieranie zmian sposobu życia przez pacjenta

Proces uczenia będzie oparty na lekturach, studiach przypadków i dyskusjach seminaryjnych, oraz analizach filmowych zapisów sesji terapii prowadzonej przez przedstawicieli głównych podejść terapeutycznych. Znajomość lektur będzie sprawdzana przy pomocy pisemnych sprawdzianów

Literatura podstawowa;

 

 • J.O.Prochaska, J.C.Norcross. SYSTEMY PSYCHOTERAPII– analiza transteoretyczna.2006.
 • J .Mellibruda. SIEDEM ŚCIEŻEK INTEGRACJI PSYCHOTERAPII – ślady dziecięcych traum i toksycznych relacji jako wyzwanie. 2011.Warszawa.IPZ.
 • C.Czabała. CZYNNIKI LECZĄCE W PSYCHOTERAPII. 2005.PWN.
 • PSYCHOTERAPIA – TEORIA pod red. L.Grzesiuk.2005. Eneteia.
 • L.Greenberg, J.Watson.- PSYCHOTERAPIA SKONCENTROWANA NA EMOCJACH. 2009. IPZ
 • PSYCHOTERAPIA INTEGRACYJNA. Studia przypadków pod red. G.Stricker, J.Gold. 2010. IPZ
 • J .Mellibruda. – TEORIA I PRAKTYKA TERAPII GESTALT. 2010. IPZ
 • E,Rafaeli, D.Bernstein, J.Young. PSYCHOTERAPIA SKONCENTROWANA NA SCHEMATACH.2011.IPZ
 • M.Cooper. - EFEKTYWNOŚĆ PSYCHOTERAPII. Wyniki badań i praktyka kliniczna.2010.IPZ

 

E. METODY I STRATEGIE TERAPEUTYCZNE ORAZ STYL PRACY WYBITNYCH PSYCHOTERAPEUTÓW

 1. Strategie i procedury tematyczne w psychoterapii
  W ramach cyklu seminariów warsztatowych uczestnicy poznają strategie pracy psychoterapeutycznej oraz procedury specyficzne dla;
  1. podejścia poznawczo-behawioralnego CBT- J.Persons, J.Davidson, M.Tomkins, J.Beck
  2. podejścia behawioralnego w pracy z zaburzeniami lękowymi – atakami paniki i zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi- D.Clark, A.Turner
  3. podejścia integracyjnego w pracy z zaburzeniami lękowymi- L.Greenberg, B.Wolfe
  4. procedury i eksperymenty gestaltowskie
  5. Strategie i procedury pracy z lękiem i z depresją
  6. Strategie i procedury pracy z gniewem -
  7. strategia i procedury pracy z autodestrukcją – praca z Okrutnym Krytykiem Wewnętrznym
  8. Strategie pracy nad śladami traumatycznych doświadczeń i toksycznych relacji w dzieciństwie
  9. Umiejętności i strategie pracy z grupami
  10. Umiejętności i strategie pracy z parami
  11. Procedury pracy z wyobraźnią i kierowana fantazją
  12. Strategie pracy z destrukcyjnymi schematami osobistymi
  13. Strategie i procedury pracy z zaburzeniami odżywiania
  14. Rekomendacje do pracy z osobami uzależnionymi
  15. Metodyka pracy w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu
  16. Rozmowa psychoanalityczna – dr Ewa Kobylińska z Frankfurckiego Instytutu Psychoanalitycznego
 2. Warsztaty mistrzów- prezentacje i analizy sesji wybitnych psychoterapeutów.
  Uczenie się profesjonalnej psychoterapii obejmuje także poszukiwanie osobistego stylu wykonywania tej pracy. Wymaga to połączenia kilku nurtów szkolenia i rozwoju zawodowego. Jednym z nich jest poznawanie tych terapeutów, którzy osiągnęli już wysoki stopień zaawansowania profesjonalnego, poznawania ich sposobu myślenia i osobistych doświadczeń oraz obserwowanie ich zachowania w konkretnych kontaktach z klientami. Szkolenie w tym zakresie będzie obejmowało;
  1. Oglądanie i analizowanie filmów pokazujących pracę psychoterapeutyczną takich terapeutów jak: Carl Rogers, Fritz Perls, Albert Ellis, James Bugental, Perry London, , Nathaniel Raskin, Marvin Goldfried
   Arnold Lazarus, , Leslie Greenberg, Donald Meichenbaum, John Norcross, Judith Beck, Ervin i Miriam , Poolster, Paul Wachtel, Michael Yapko, Mary Goulding, John Krumboltz, Stephen Lanton, Milton Erickson, Irvin Yalom, Natalia Rogers, Ernesto Rossi, Stanley Messer, James Masterson, Jeffrey Young ,
  2. Analizę rekomendacji terapeutycznych zawartych w książce Irvina Yaloma - „DAR TERAPII – list otwarty do nowego pokolenia terapeutów i pacjentów”
  3. Planowane są także spotkania z polskimi psychoterapeutami;

F. TRENING OSOBISTY I ETYCZNE ASPEKTY PSYCHOTERAPII

 1. W czasie I roku odbędzie się zgrupowanie treningowej pracy osobistej tworzące okazję do pogłębienia samoświadomości i pracy nad intrapersonalnymi i interpersonalnymi aspektami własnego funkcjonowania.
 2. W czasie II roku odbędzie się zgrupowanie treningowej pracy osobistej opartej o metodykę Terapii Gestalt i pracy skoncentrowanej na doświadczaniu
 3. W czasie II roku kolejne sesje będą poświecone treningowi prowadzeniu sesji grupowych i analizie dynamiki grupowej oraz rozpoczęte będzie uczestnictwo w spotkaniach Grupy Balinta poświęconych analizie osobistych aspektów funkcjonowania w relacji terapeuta-klient
 4. W czasie III roku każdy z uczestników poprowadzi cykl 7 spotkań pomocy indywidualnej z wybraną osoba z innej grupy warsztatowej (pomiędzy spotkaniami będzie korzystał z konsultacji superwizyjnych) a następnie będzie miał okazje być klientem przez kolejne 7 sesji indywidualnych. Praca osobista przewidziana jest również w czasie warsztatów poświęconych pracy z autodestrukcją, z narracjami osobistymi i wyobrażeniami .
 5. Uczestnicy szkolenia, którzy nie korzystali jeszcze z indywidualnych sesji psychoterapii treningowej lub klinicznej są zachęcani/zobowiązywani do uzyskania takich doświadczeń w okresie szkolenia (poza programem)
 6. Rozwój zawodowy psychoterapeuty wymaga nie tylko uczestnictwa w szkoleniach i własnej psychoterapii i superwizji, które przygotowują do tego co najważniejsze – do uczenia się z osobistych doświadczeń uzyskiwanych w kontaktach z klientami przez cały okres wykonywania zawodu. Wspomaganie tego procesu to między innymi wdrażanie studentów do różnych form samopoznania oraz dokonywania refleksji dotyczących własnych doświadczeń. Studenci będą otrzymywali różnorodne okazje w trakcie wybranych elementów pracy warsztatowej do uzyskiwania, zapisywania i analizowania własnych doświadczeń, sytuacji, snów, fantazji, lektur itp. – będą się uczyć prowadzenia NOR (notatek obserwacyjno-refleksyjnych).
 7. Seminarium na temat etycznych aspektów psychoterapii oraz roli wartości w procesie pomagania. W ramach zajęć uczestnicy będą zapoznawali się zapisami Kodeksu Etycznego Psychologa, Zasad Etycznych Psychoterapeuty PTP, Ethical Guidelines of The European Association for Psychotherapy oraz specyfiką dylematów etycznych związanych z różnymi typami sytuacji występujących w psychoterapii.

G. SUPERWIZJA KLINICZNA.

Superwizja własnej pracy terapeutycznej studentów stanowi jeden z podstawowych elementów szkolenia w kolejnych latach. W czasie każdej sesji odbywają się spotkania superwizyjne – superwizja indywidualna w małych grupach, prowadzone przez certyfikowanych superwizorów psychoterapii. Prezentacja kolejnych sesji psychoterapii przez studentów i analiza własnych kontaktów z klientami będzie obejmowała również korzystanie z zapisów audio i video dotyczące pracy z klientami oraz szkoleniowych scenek. Po każdym spotkaniu terapeutycznym z klientem student wypełnia arkusze analizy sesji i korzystając z nich przygotowuje się do spotkań superwizyjnych. W czasie II, III i IV roku każdy z uczestników przedstawi nagranie video prowadzonej przez siebie sesji psychoterapeutycznej.

H. STAŻ PRAKTYCZNY

Każdy ze studentów w swoim miejscu zamieszkania jest zobowiązany prowadzić systematyczne (cotygodniowe) spotkania indywidualne z kilkoma klientami oraz je dokumentować. Ze względu na duże różnice indywidualne między studentami w zakresie ich miejsc pracy i dotychczasowych doświadczeń klinicznych, mogą być tworzone indywidualne ścieżki szkolenia klinicznego. Dla części studentów po zaliczeniu II roku są tworzone warunki do prowadzenia indywidualnych klientów w ośrodku psychoterapeutycznym IPZ w ramach dodatkowego programu klinicznego (który nie jest objęty programem studiów podyplomowych), Istnieje także dodatkowa możliwość (nie objęta programem studiów podyplomowych) uczestniczenia w sesjach grupowych stacjonarnych oraz pracy jako koterapeuta/kotrener w grupach treningów psychologicznych, prowadzonych przez pracowników Instytutu Psychologii Zdrowia.

ZASADY OGÓLNE SZKOLENIA

 1. Zaliczanie szkolenia
  • Oczekuje się obecności na wszystkich sesjach i wykonywania zadań domowych-nieobecność na więcej niż dwu sesjach uniemożliwia zaliczenie roku. Obecność na sesjach treningowych, sesjach dynamiki grupowej oraz sesjach 7 KROKÓW jest niezbędna dla zaliczenia roku.
  • W przypadku nieobecności na większej ilości sesji niż jedna, konieczne jest uzgodnienie indywidualnego trybu odrobienia zaległości
  • Sprawdzanie wiedzy z zakresu tych nurtów szkolenia które są oparte na lekturach dokonuje się na podstawie zaliczania sprawdzianów wiedzy . Dotyczy to przede wszystkim takich tematów jak;
   • Zespoły zaburzeń klinicznych
   • Zaburzenia osobowości
   • Klasyczne i współczesne teorie osobowości
   • Systemy psychoterapii
   • Wybrane elementy wiedzy medycznej
  • Zaliczenie domowych zadań praktycznych i wdrażania wybranych procedur dokonuje się na podstawie opracowania pisemnego
  • Dla studentów, którzy nie ukończyli studiów psychologicznych przygotowane będą indywidualne programy lektur uzupełniające wiedzę z zakresu psychologii klinicznej
  • Warunkiem zaliczenia kolejnych lat jest; obecność na sesjach, zaliczanie sprawdzianów oraz systematyczne przedstawianie indywidualnej pracy z klientami na spotkaniach superwizyjnych oraz nagrań video własnych sesji terapeutycznych w czasie kolejnych lat (2, 3 i 4)
  • Warunkiem uzyskania dyplomu jest zaliczenie wszystkich lat oraz napisanie i uzyskanie akceptacji pracy dyplomowej, zawierającej opis i analizę przebiegu pracy terapeutycznej z klientem, która była przedmiotem superwizji i trwała nie krócej niż 24 sesje.
 2. Koszty studiów.
  1. Opłaty za szkolenie podyplomowe wnoszone przez studentów są bezzwrotne (tzn. Szkoła nie zwraca części pieniędzy w przypadku zrezygnowania przez studenta z uczestnictwa w całości lub w części zaplanowanych sesji).
  2. Osoby korzystające z rozłożenia opłaty na raty są zobowiązane do uregulowania całej należności w ustalonych terminach
  3. W ramach opłaty wniesione przez studenta Szkoła zobowiązuje się do realizacji zajęć dydaktycznych w trakcie kolejnych sesji wg załączonego harmonogramu, przeprowadzenia w trybie zwyczajnym sprawdzianów wiedzy i oceny prac domowych oraz do przekazania zbioru materiałów pomocniczych.
  4. Opłata za studia nie obejmuje kosztów ewentualnej indywidualnej psychoterapii studentów i staży klinicznych
  5. Staże kliniczne dla wybranych osób odbywane w oparciu o indywidualne uzgodnienia w ośrodku terapeutycznym Instytutu Psychologii Zdrowia –
 3. Zadania i obowiązki studenta.
  1. Czynny udział we wszystkich zajęciach i zaliczanie sprawdzianów
  2. Wykonywanie prac domowych
  3. Prowadzenie pracy terapeutycznej z własnymi pacjentami i omawianie jej w trakcie superwizji
  4. Przestrzeganie zasad etycznych psychoterapii oraz utrzymywanie poufności informacji osobistych dotyczących innych uczestników szkolenia.

Regulamin
PROFESJONALNEJ SZKOŁY PSYCHOTERAPII

 1. Profesjonalna Szkoła Psychoterapii , zwana dalej PSP prowadzi szkolenie podyplomowe stanowiące część integracyjnego programu szkolenia psychoterapeutów akredytowanego przez Naukową Sekcje Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego , przez Polskie Towarzystwa Psychologiczne oraz przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej
 2. Szkolenie w PSP prowadzone jest przez INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 3. Warunki zakwalifikowania się do szkolenia
  • ukończone studia wyższe potwierdzone tytułem magistra psychologii lub innej dziedziny mającej zastosowanie w pomocy psychologicznej i ochronie zdrowia lub dyplomem lekarza medycyny
  • możliwość prowadzenia w czasie szkolenia pracy psychoterapeutycznej z klientami
  • odbycie wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej której wynik ostatecznie decyduje o przyjęciu do PSP.
 4. Podstawowy zespół wykładowców i superwizorów PSP obejmuje osoby które posiadają certyfikaty superwizorów i psychoterapeutów PTP.
 5. Szkolenie w PSP obejmuje 4 lata , składa się z :
  • I rok z 11 sesji weekendowych (od piątku do niedzieli, w tym trening osobisty od czwartku do niedzieli)
  • II rok z 9 sesji (od piątku do niedzieli, w tym III i V sesja od czwartku do niedzieli)
  • III rok z 9 sesji(od piątku do niedzieli, w tym IV i V sesja od czwartku do niedzieli)
  • IV rok ze 5 sesji( II i III od czwartku do niedzieli, IV sesja od soboty do niedzieli).
 6. Absolwenci PSP otrzymują świadectwo i dyplom ukończenia szkolenia podyplomowego
 7. Warunki uzyskania dyplomu ukończenia PSP:
  • uczestnictwo we wszystkich sesjach szkolenia. Usprawiedliwienie ewentualnych nieobecności może się odbyć tylko zgodnie z zasadami szczegółowymi dla każdego roku podanymi w punkcie 8.
  • aktywny udział w 150 godzinach superwizji. W przypadku nieobecności na superwizji w ramach sesji, student jest zobowiązany do odrobienia brakujących godzin superwizji u certyfikowanego superwizora PTP . Koszt tej dodatkowej superwizji nie jest objęty opłatą za studia podyplomowe PSP
  • przestrzeganie „Zasad Ogólnych” PSP otrzymanych na pierwszej sesji I roku
  • zaliczenie wszystkich zadań edukacyjnych zgodnie z zasadami szczegółowymi dla każdego roku podanymi w punkcie 9
  • zaliczenie egzaminu końcowego złożonego z dwóch części : dyplomowej pracy pisemnej i egzaminu teoretycznego
  • utrzymywania właściwej dla psychoterapeuty postawy etycznej i przestrzegania zasad kodeksu etycznego psychoterapeuty
  • prowadzenie w okresie szkolenia pracy psychoterapeutycznej i poddawanie jej superwizji, co najmniej z kilkoma klientami
  • uregulowanie wszystkich zobowiązań finansowych związanych ze szkoleniem w PSP.
 8. Zasady szczegółowe zaliczania poszczególnych lat szkolenia dotyczące nieobecności:
  • w uzasadnionych przypadkach student może uzyskać zgodę dyrektora na zaliczenie nieobecności na
  • dwóch sesji na I, II i III roku szkolenia poprzez wykonanie zadań dydaktycznych określonych przez zespół dydaktyczny PSP
  • jednej sesji na IV roku szkolenia przez wykonanie zadań dydaktycznych określonych przez zespół dydaktyczny PSP
  • nieobecność na więcej niż dwóch sesjach w czasie I, II i III roku lub więcej niż na jednej sesji na IV roku wymaga powtórzenia całego roku szkolenia
 9. Zasady szczegółowe zaliczania poszczególnych lat szkolenia dotyczące zadań dydaktycznych:
  1. warunkiem zaliczenia I roku (oprócz warunków wymienionych we wcześniejszych punktach) jest
   • aktywne uczestniczenie w zajęciach
   • napisanie Studium Osoby i oddanie najpóźniej na VIII sesję
   • przeprowadzenie i opisanie sesji poznawczej z pacjentem , oddanie najpóźniej na sesję IX
   • zaliczenie wszystkich sprawdzianów, w przypadku niezaliczenia student powinien uzgodnić sposób poprawy
   • przedstawienie w czasie superwizji co najmniej dwóch klientów
  2. warunkiem zaliczenia II roku (oprócz warunków wymienionych we wcześniejszych punktach) jest
   • aktywne uczestniczenie w zajęciach
   • aktywny obowiązkowy udział w sesjach poświęconych pracy na procesie w grupie, nieobecność na którejś z tych sesji powoduje niezaliczenie roku z powodu braku możliwości odrobienia tego tematu w innej formie
   • aktywny obowiązkowy udział w treningu Gestalt, nieobecność na którejś z tych sesji powoduje niezaliczenie roku z powodu braku możliwości odrobienia tego tematu w innej formie
   • napisanie drugiego Studium Osoby i oddanie najpóźniej na VII sesji
   • nagranie na DVD rozmowy terapeutycznej z pacjentem i przedstawienie w grupie na VI sesję
   • zaliczenie wszystkich sprawdzianów, w przypadku niezaliczenia student powinien uzgodnić sposób poprawy
   • przedstawienie w czasie superwizji co najmniej dwóch klientów
  3. warunkiem zaliczenia III roku (oprócz warunków wymienionych we wcześniejszych punktach) jest
   • aktywne uczestniczenie w zajęciach
   • aktywny obowiązkowy udział w sesjach poświęconych pracy indywidualnej W 7 KROKACH , nieobecność na którejś z tych sesji powoduje niezaliczenie roku z powodu braku możliwości odrobienia tego tematu w innej formie
   • zaliczenie wszystkich sprawdzianów, w przypadku niezaliczenia student powinien uzgodnić sposób poprawy
   • przedstawienie w czasie superwizji co najmniej czterech klientów
   • nagranie na DVD rozmowy terapeutycznej z pacjentem i przedstawienie w grupie na VI sesji
   • napisanie pracy dyplomowej i oddanie na IX sesji
  4. warunkiem zaliczenia IV roku (oprócz warunków wymienionych we wcześniejszych punktach) jest
   • aktywne uczestniczenie w zajęciach
   • zaliczenie wszystkich sprawdzianów, w przypadku niezaliczenia student powinien uzgodnić sposób poprawy
   • przedstawienie w czasie superwizji co najmniej dwóch klientów
   • nagranie na DVD rozmowy terapeutycznej z pacjentem i przedstawienie w grupie na II sesji
   • zaliczenie pracy dyplomowej.
 10. W przypadku niezaliczenia pracy dyplomowej i egzaminu końcowego student ma prawo do zdawania egzaminu komisyjnego i napisania nowej pracy nie później jednak niż w ciągu dwóch lat od ukończenia IV roku PSP.
 11. W uzasadnionych przypadkach student ma możliwość wzięcia urlopu i po jego skończeniu , dalej kontynuować naukę. W uzasadnionych przypadkach student ma możliwość powtarzania roku.
 12. W przypadkach uzasadnionych podejrzeniem dotyczącym wystąpienia u studenta poważnych zaburzeń zdrowia psychicznego, mogących mieć negatywny wpływ na jego pracę terapeutyczną, dyrektor IPZ w porozumieniu z zespołem dydaktycznym, może podjąć decyzję o zawieszeniu normalnego trybu przyznawania dyplomu .
 13. W przypadkach niewymienionych w Regulaminie ostateczne decyzje podejmuje dyrektor PSP po zasięgnięciu opinii zespołu dydaktycznego.

logo-z-napisem-białe