Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia
Czytelnia

Zmiana kultury picia w kampusach

tłum. Katarzyna Kurza

Rok: 2002
Czasopismo: Alcohol Alert
Numer:

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak powszechnym i destrukcyjnym zjawiskiem jest picie alkoholu w kampusach college’ów. Rozmiary problemu ujawniły trzyletnie, zakrojone na dużą skalę badania przeprowadzone przez Grupę Roboczą do spraw Spożywania Alkoholu w College’ach (Task Force on College Drinking) na zlecenie National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA).
Grupa Robocza stwierdza, że w środowisku studenckim co najmniej 1 400 przypadków śmierci oraz 500 000 przypadków obrażeń ma związek z konsumpcją alkoholu[1]. Spożywanie alkoholu przez studentów college’ów wiąże się z prowadzeniem w stanie nietrzeźwym pojazdów, gorszymi wynikami w nauce oraz problemami zdrowotnymi i prawnymi.
Niepijący studenci, podobnie jak członkowie lokalnej społeczności, również mogą doświadczać konsekwencji związanych z piciem alkoholu, takich jak wzrost wskaźników przestępczości, wypadków samochodowych, gwałtów i napadów oraz niszczenia własności. Każdego roku na przykład, ponad 600 000 studentów jest atakowanych przez innych studentów, będących pod wpływem alkoholu [1]. Jednak próby zmniejszenia rozmiarów picia przez studentów generalnie nie przyniosły efektów, m.in. dlatego, że nie stosowano konsekwentnie strategii prewencyjnych opracowanych na podstawie badań.
W tym numerze Alcohol Alert przedstawiono kluczowe wyniki badań pochodzące z przełomowego raportu Grupy Roboczej pt. "Wezwanie do działania: Zmiana kultury picia w amerykańskich college’ach" (A Call to Action: Changing the Culture of Drinking at U.S. Colleges). Opisano w nim czynniki wpływające na picie w college’ach, propozycje pomocy kierowane do zajmujących się tym problemem władz college’ów oraz podano odniesienia do literatury, zawierającej bardziej szczegółowe informacje w tym ważnym temacie [2].

Kultura picia w college’ach
W wielu campusach spożywanie alkoholu przekształciło się w rytuał przejścia. Tradycje i poglądy przekazywane sobie przez pokolenia pijących studentów wzmacniają przekonanie, że alkohol jest nieodzownym składnikiem sukcesu towarzyskiego [2]. Rola alkoholu w życiu w college’u znajduje odzwierciedlenie w reklamach i wskaźnikach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie campusów lub w ich pobliżu. To połączenie wpływów towarzyskich i środowiskowych tworzy kulturę picia, która w sposób pasywny lub aktywny promuje spożywanie alkoholu. W niedawno przeprowadzonym badaniu pytano studentów o wzorzec picia oraz konsekwencje spożywania alkoholu w ciągu ostatniego roku. Występowanie objawów wynikających z nadużywania alkoholu (np. picie w niebezpiecznych sytuacjach czy problemy w nauce spowodowane piciem alkoholu) stwierdziło 31% uczestników badania, 5% wskazało na występowanie trzech lub więcej symptomów uzależnienia od alkoholu (takich jak picie więcej lub dłużej niż się pierwotnie planowało czy zwiększona tolerancja na działanie alkoholu). Prawdą jest, że większość pijących w sposób ryzykowny studentów obniża poziom konsumpcji alkoholu po ukończeniu college’u, jednak pozostali nadal mogą pić często i w nadmiernych ilościach, co prowadzi do alkoholizmu lub problemów zdrowotnych związanych z ciągłym nadużywaniem alkoholu [4].

Czynniki wpływające na picie w college’ach
Na zwyczaje studentów dotyczące picia alkoholu wpływają łącznie czynniki osobowe i środowiskowe. Istotne czynniki osobowe zawierają wpływy rodziny, osobowości oraz biologiczne i genetyczne skłonność do nadużywania alkoholu [5,6]. Ponadto, wiele osób rozpoczyna studia w college’u, mając już pozytywne wyobrażenia co do działania alkoholu, a często również doświadczenia ze spożywaniem go. I tak na przykład 30% dwunastoklasistów donosi o epizodach intensywnego picia (heavy episodic drinking) w szkole średniej, nieco więcej przyznaje się do upijania, a prawie trzy czwarte deklaruje, że piło alkohol w ciągu ostatniego roku [7].
Kulturę picia w college’u wzmacniają również pewne cechy campusu. Wskaźniki nadmiernego spożywania alkoholu są wyższe w college’ach i na uniwersytetach, gdzie dominuje system grecki (tzn. korporacje studenckie), gdzie widoczną rolę pełnią drużyny sportowe oraz w szkołach zlokalizowanych na Północnym Wschodzie [8]. Tolerancyjna postawa społeczności lokalnych wobec picia alkoholu przez studentów może sprzyjać prowadzeniu punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz umieszczaniu reklam alkoholu w pobliżu campusu. Podobną rolę może spełniać niedbałe egzekwowanie przepisów prawa, zakazujących sprzedaży alkoholu osobom poniżej dozwolonego wieku i nakładających kary na studentów, którzy, nie osiągnąwszy tego wieku, posługują się fałszywymi dowodami tożsamości w celu zakupienia alkoholu [9].

Zmiana kultury picia
W roku 1998 Krajowa Komisja Doradcza Narodowego Instytutu do spraw Nadużywania Alkoholu i Alkoholizmu (National Advisory Council of the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism) powołała Grupę Roboczą, składającą się z rektorów college’ów, badaczy zajmujących się problematyką alkoholową oraz studentów. Celem jej działalności było dokonanie przeglądu literatury dotyczącej badań nad spożywaniem alkoholu przez studentów, co miało stanowić podstawę wprowadzenia w życie programów profilaktyki alkoholowej oraz ich ewaluacji. Grupa Robocza zleciła realizację 24 projektów badawczych na temat problemu picia alkoholu przez studentów college’ów. Rezultaty tych badań zebrano w końcowym raporcie Grupy Roboczej (patrz: Źródła). Wynika z nich, że jeśli strategie profilaktyczne mają być skuteczne, konieczna jest wcześniejsza zmiana kultury picia. W raporcie podkreślono również, że osiągnięcie trwałej zmiany wymaga współpracy między placówkami akademickimi, badaczami oraz społecznością [2].
Opierając się na przeprowadzonych analizach, Grupa Robocza zdecydowanie popiera stosowanie "Struktury 3 w 1" wobec trzech podstawowych grup odbiorców równocześnie: (1) pojedynczych studentów, pijących w sposób ryzykowny; (2) studentów jako całości; i (3) lokalnej społeczności. Współpraca z lokalną społecznością wspiera wspólne działania profilaktyczne z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych [10-13].

Strategie profilaktyczne
Przed wprowadzeniem się strategie profilaktyczne, chcąc rozwiązać problem picia w college’ach, konieczne jest zdefiniowanie wzorów konsumpcji alkoholu, które mogą występować w campusie. Badania pokazują, że prawie 70% studentów college’ów spożywało alkohol w ciągu ostatniego miesiąca [14]. Chociaż niektórzy z tych studentów mogą być uznani za osoby pijące problemowo (problem drinkers) (np. mające częste epizody intensywnego picia lub wykazujące symptomy uzależnienia), pozostali mogą pić umiarkowanie lub nadużywać alkoholu tylko okazjonalnie (np. sporadycznie prowadzić pod wpływem alkoholu). Badania wzorców picia pokazują, że w przypadku studentów college’ów bardziej prawdopodobne niż wśród ich rówieśników, którzy nie uczą się w college’u jest spożywanie alkoholu w ogóle, intensywne picie oraz intensywne picie epizodyczne. Jednak młodzi ludzie, którzy nie studiują, częściej spożywają alkohol codziennie [14].
Dane potwierdzające efektywność strategii profilaktyki alkoholowej są niekompletne i często sprzeczne. Ponadto badania ewaluacyjne w wielu przypadkach nie były dostosowane do pijących w wieku studenckim. Grupa Robocza dokonała przeglądu potencjalnie użytecznych interwencji profilaktycznych i pogrupowała je w "poziomy" według ich efektywności, określonej na podstawie dostępnych wyników badań empirycznych.
Poziom 1. Strategie efektywne wobec studentów college’ów. Strategie na tym poziomie okazały się skuteczne wobec osób uzależnionych od alkoholu, osób z problemem alkoholowym oraz studentów, których wzorce picia wskazują na zwiększone ryzyko rozwoju problemów alkoholowych. Dane empiryczne zdecydowanie potwierdzają efektywność następujących strategii: (1) równoczesne ukierunkowanie zarówno na postawy, jak i zachowania związane z alkoholem (np. podważanie fałszywych przekonań dotyczących działania alkoholu z jednoczesnym uczeniem studentów, jak radzić sobie ze stresem bez sięgania po alkohol); (2) wykorzystywanie wyników badań do podważania błędnego postrzegania przez studentów zachowań i postaw ich nadmiernie pijących kolegów, oraz (3) zwiększanie motywacji studentów do zmiany nawyków związanych z piciem, na przykład poprzez udzielanie nie zawierających ocen porad i ewaluację dokonywanych postępów. Programy łączące te trzy strategie okazały się skutecznie zmniejszać konsumpcję alkoholu [15]. Kilka charakterystycznych przykładów zaprezentowano w raporcie Grupy Roboczej [2].

Poziom 2. Strategie efektywne w populacji ogólnej, mogące znaleźć zastosowanie w otoczeniu college’ów. Strategie te okazały się skuteczne w populacjach podobnych do tych, które zidentyfikowano w kampusach college’ów. Obejmują one: (1) bardziej skrupulatne egzekwowanie przepisów dotyczących ograniczeń wieku przy sprzedaży alkoholu [16]; (2) wprowadzanie w życie, egzekwowanie i podawanie do publicznej wiadomości innych przepisów w celu ograniczenia przypadków prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, takich jak zasada zera tolerancji, obniżająca dopuszczalny poziom alkoholu we krwi dla nieletnich kierowców niemal do zera [17]; (3) wzrost cen lub podatku akcyzowego na napoje alkoholowe [18] oraz (4) wprowadzenie rozporządzeń i szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych w celu zapobiegania sprzedaży klientom nieletnim bądź nietrzeźwym [9, 19].
Znaczenie współpracy między kampusem a społecznością lokalną potwierdzają pozytywne rezultaty uzyskane w kilku przypadkach współdziałania całych społeczności na rzecz ograniczenia konsumpcji alkoholu i jej konsekwencji zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych. Oto przykłady takich programów (1) Communities Mobilizing for Change, dzięki któremu udało się zmniejszyć sprzedaż alkoholu nieletnim [20]; (2) Massachusetts Saving Lives Program, który spowodował względny spadek wypadków samochodowych o skutkach śmiertelnych z udziałem kierowców w wieku od 16 do 25 lat, będących pod wpływem alkoholu [21] oraz (3) Community Prevention Trials Program, który zmniejszył liczbę wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców, napadów dokonanych pod wpływem alkoholu oraz obniżył sprzedaż alkoholu nieletnim [11, 12, 19].
Poziom 3. Strategie dobrze rokujące, wymagające dalszych badań. Strategie te intuicyjnie wydają się mieć sens bądź dobrze zapowiadają się od strony teoretycznej, ale wymagają bardziej kompleksowego zbadania ich użyteczności w redukowaniu konsekwencji picia przez studentów. Obejmują bardziej konsekwentne egzekwowanie przepisów dotyczących spożywania alkoholu na terenie kampusu oraz wzrost surowości kar za ich naruszenie, regulacje dotyczące promocyjnej sprzedaży alkoholu, podnoszenie świadomości osobistej odpowiedzialności za szkody spowodowane piciem alkoholu ponoszone przez innych, tworzenie akademików, w których nie spożywa się alkoholu, ograniczenie lub wyeliminowanie sponsoringu przez przemysł alkoholowy imprez studenckich, promujących zachowania abstynenckie oraz prowadzenie kampanii na rzecz norm społecznych w celu skorygowania zawyżonych ocen w środowisku studenckim dotyczących ogólnego poziomu konsumpcji alkoholu.

Kluczowa rola administracji kampusu

Wiodąca rola w rozwijaniu odpowiednich planów, nadzorowaniu integracji projektów odnoszących się do różnych aspektów życia studenckiego oraz konsekwentne wprowadzanie w życie polityki dotyczącej picia alkoholu należy do rektorów college’ów i administracji szkół [22, 23]. Ze względu na to, że efektywność poszczególnych strategii zależy od cech danego kampusu, przed przystąpieniem do planowania działań prewencyjnych administratorzy szkół muszą określić specyfikę i rozmiary spożycia alkoholu oraz związane z tym problemy występujące na terenie kampusu. Aby określić realistyczne cele programu i zmaksymalizować wykorzystanie posiadanych zasobów, a tym samym zwiększyć prawdopodobieństwo skuteczności programu, należy również uwzględnić wyniki badań. Postępy powinny być poddawane badaniom ewaluacyjnym, a ich wyniki podawane do publicznej wiadomości - z jednej strony po to, by upewniać się co do efektywności realizowanych programów, z drugiej zaś - by rozszerzać istniejącą już wiedzę [2].

Zmiana kultury picia w kampusach - Komentarz dr Raynarda Kingtona, dyrektora NIAAA
Grupa Robocza do Spraw Spożywania Alkoholu w College’ach NIAAA stworzono w odpowiedzi na wzrastające zaniepokojenie społeczne ryzykownym piciem w college’ach oraz stwierdzenie luk w naszej wiedzy dotyczącej skutecznych interwencji profilaktycznych. W raporcie Grupy Roboczej Wezwanie do działania: Zmiana kultury picia w amerykańskich college’ach, który jest tematem tego Alertu, opisano nasze nowe rozumienie niebezpiecznych, związanych z alkoholem zachowań studentów college’ów oraz ich konsekwencji, dotykających zarówno pijących, jak i niepijących. Raport ten jest unikalny pod kilkoma względami. Po pierwsze, jego autorzy wykraczają poza podanie liczby studentów college’ów pijących w wysoce ryzykowny sposób i koncentrują się na ogromnych ogólnych stratach społecznych spowodowanych przez tego rodzaju piciem w kampusach. Po drugie, opisują rozwiązania wypracowane na podstawie badań oraz środki, dzięki którym rektorzy college’ów, rodzice, społeczności lokalne i studenci mogą redukować konsekwencje wysoce ryzykownego picia w kampusach naszych college’ów. Ponadto proponują energiczne działania badawcze w celu zmniejszenia luk w naszej obecnej wiedzy.
Raport Grupy Roboczej jest zaledwie początkiem obiecujących, długofalowych i zakrojonych na szeroką skalę działań. Zmiana kultury nie przyjdzie szybko ani łatwo. Rektor uniwersytetu, w którym ostatnio jeden ze studentów zmarł na skutek nadmiernego spożycia alkoholu, stwierdził: " Życie naszych dzieci jest w prawdziwym niebezpieczeństwie, a uczelnie powinny podjąć wszelkie działania, aby zapobiec każdej kolejnej stracie". Autorzy raportu podkreślają mądrość takiej rady i zalecają nam, byśmy połączyli nasze siły w celu zmiany kultury picia w kampusach - z takiej, która wzmacnia destruktywne zachowania na taką, która do nich zniechęca.


Bibliografia:
(1) Hingson, R.W.; Heeren, T.; Zakocs, R.C.; et al. Magnitude of alcohol-related mortality and morbidity among U.S. college students ages 18-24. Journal of Studies on Alcohol 63(2):136-144, 2002.
(2) National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA). A Call to Action: Changing the Culture of Drinking at U.S. Colleges. NIH Pub. No. 02-5010. Bethesda, MD: NIAAA, 2002.
(3) Knight, J.R.; Wechsler, H.; Kuo, M.; et al. Alcohol abuse and dependence among U.S. college students. Journal of Studies on Alcohol 63(3):263-270, 2002.
(4) Schulenberg, J.; O’Malley, P.M.; Bachman, J.G.; et al. Getting drunk and growing up: Trajectories of frequent binge drinking during the transition to young adulthood. Journal of Studies on Alcohol 57(3):289-304, 1996.
(5) Sher, K.J.; Trull, T.J.; Bartholow, B.D.; Vieth, A. Personality and alcoholism: Issues, methods, and etiological processes. In: Leonard, K.E., and Blane, H.T., eds., Psychological Theories of Drinking and Alcoholism. New York: Guilford Press, 1999. pp. 54-105.
(6) Zucker, R.A.; Fitzgerald, H.E.; and Moses, H.D. Emergence of alcohol problems and the several alcoholisms: A developmental perspective on etiologic theory and life course trajectory. In: Cicchetti, D., ed., Developmental Psychopathology, Vol. 2: Risk, Disorder, and Adaptation. New York: John Wiley & Sons, 1995. pp. 677-711.
(7) Johnston, L.D.; O’Malley, P.M.; and Bachman, J.G. Monitoring the Future: National Survey Results on Drug Use, 1975-2000. Volume I: Secondary School Students. NIH Pub. No. 01-4924. Bethesda, MD: National Institute on Drug Abuse, 2001.
(8) Presley, C.A.; Meilman, P.W.; and Leichliter, J.S. College factors that influence drinking. Journal of Studies on Alcohol (Suppl. 14):82-90, 2002.
(9) Toomey, T.L., and Wagenaar, A.C. Environmental policies to reduce college drinking: Options and research findings. Journal of Studies on Alcohol (Suppl. 14):193-205, 2002.
(10) Hingson, R.W., and Howland, J. Comprehensive community interventions to promote health: Implications for college-age drinking problems. Journal of Studies on Alcohol (Suppl. 14):226-240, 2002.
(11) Holder, H.D.; Saltz, R.F.; Grube, J.W.; et al. Summing up: Lessons from a comprehensive community prevention trial. Addiction 92(Suppl. 2):293-302, 1997.
(12) Holder, H.D.; Gruenewald, P.J.; Ponicki, W.R.; et al. Effect of community-based interventions on high-risk drinking and alcohol-related injuries. JAMA: Journal of the American Medical Association 284(18): 2341-2347, 2000.
(13) Perry, C.L., and Kelder, S.H. Prevention. In: Langenbucher, J.W., ed., Review of Addictions: Research and Treatment, Vol. 2. New York: Pergamon Press, 1992. pp. 453-472.
(14) O’Malley, P.M., and Johnston, L.D. Epidemiology of alcohol and other drug use among American college students. Journal of Studies on Alcohol (Suppl. 14):23-39, 2002.
(15) Larimer, M.E., and Cronce, J.M. Identification, prevention, and treatment: A review of individual-focused strategies to reduce problematic alcohol consumption by college students. Journal of Studies on Alcohol (Suppl.14):148-163, 2002.
(16) Wagenaar, A.C., and Toomey, T.L. Effects of minimum drinking age laws: Review and analyses of the literature from 1960 to 2000. Journal of Studies on Alcohol (Suppl. 14):206-225, 2002.
(17) Wagenaar, A.; O’Malley, P.; and LaFond, L. Lowered legal blood alcohol limits for young drivers: Effects on drinking, driving, and driving-after-drinking behaviors in 30 states. American Journal of Public Health 91(5):801-804, 2001.
(18) Cook, P.J., and Moore, M.J. The economics of alcohol abuse and alcohol-control policies. Health Affairs 21(2):120-133, 2002.
(19) Holder, H.D.; Saltz, R.F.; Grube, J.W.; et al. A community prevention trial to reduce alcohol-involved accidental injury and death: Overview. Addiction 92(Suppl. 2):S155-S172, 1997.
(20) Wagenaar, A.C.; Murray, D.M.; Gehan, J.P. et al. Communities mobilizing for change on alcohol: Outcomes from a randomized community trial. Journal of Studies on Alcohol 61(1):85-94, 2000.
(21) Hingson, R.; McGovern, T.; Howland, J.; et al. Reducing alcohol-impaired driving in Massachusetts: The Saving Lives Program. American Journal of Public Health 86:791-797, 1996.
(22) Mara, J.R. “The view from the president’s office: The leadership of change." Paper prepared for the Panel on Prevention and Treatment of College Alcohol Problems, National Advisory Council on Alcohol Abuse and Alcoholism, National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, 2000.
(23) DeJong, W. What college presidents can do about student drinking. About Campus July-August:12-17, 1998.


Źródła
NIAAA udostępnia różne broszury i informatory dotyczące profilaktyki w zakresie picia w college’ach. Pełny tekst końcowego raportu Grupy Roboczej, łącznie z rekomendacjami oraz innymi materiałami można ściągnąć (lub zamówić) ze strony http://www.collegedrinkingprevention.gov/Reportslogo-z-napisem-białe