Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia
Czytelnia

Picie alkoholu wśród studentów

tłum. Katarzyna Kurza

Rok: 1999
Czasopismo: Alkohol i Nauka
Numer: 3

Źródło: Alcohol Alert, nr: 29, Lipiec 1995, National Institute on Alcohol Abuse and alcoholism.
http://www.niaaa.nih.gov

Wypowiedź Minister Zdrowia i Służb Społecznych USA Donny E. Shalala
Mimo że zawiłości fizyki kwantowej i historii Stanów Zjednoczonych nie sprawiają trudności studentom college’ów, wielu z nich nie jest w stanie pojąć ogromu problemów zdrowotnych związanych z nadużywaniem alkoholu w campusach studenckich. Jako były rektor uniwersytetu wiem, że kultura picia w wielu campusach grozi wystąpieniem licznych poważnych problemów, począwszy od wypadków samochodowych po gwałty na randkach. Nadużywanie alkoholu przez dłuższy czas prowadzi do problemów ze zdrowiem, takich jak marskość wątroby czy różne rodzaje nowotworów.

Jeśli mamy ograniczyć liczbę problemów związanych z piciem alkoholu w campusach, konieczne są działania zapobiegawcze i ukierunkowane na wczesne wykrywanie, a także podjęte w porę stosowne interwencje. Badania NIAAA, na przykład, wykazują, że studenci, którym udzielono indywidualnej porady, często znacząco zmniejszali spożycie alkoholu.

Rośnie liczba college’ów i uniwersytetów, w których zajęto się problemami picia w campusach, prowadząc edukację służącą profilaktyce, rozszerzając sieć punktów konsultacyjnych i oferując alternatywne formy spędzania wolnego czasu, takie jak imprezy bezalkoholowe. Warto tego typu masowymi działaniami objąć cały kraj.

Jednocześnie wszyscy musimy zachęcać studentów - przyszłość naszego narodu - by wzięli osobistą odpowiedzialność za dokonywanie zdrowych wyborów w jedynym życiu, jakie zostało im dane. Pasowaniu na studenta nie musi towarzyszyć upijanie się, a przeżywanie kaca nie powinno być warunkiem ukończenia studiów.

Przytłaczająca większość studentów college’ów (88%), również tych poniżej wieku uprawniającego do zakupu alkoholu, piła alkohol [1]. W 1994 roku 67,5% studentów spożywało alkohol w ciągu ostatnich 30 dni - wskaźnik ten był najniższy od roku 1980 [1]. Dla porównania, w tym samym roku 1994 do picia alkoholu przyznało się 61,7% młodych ludzi, którzy nie studiowali [1]. W prezentowanym numerze Alcohol Alert omówiono zagadnienia spożywania alkoholu - zwłaszcza epizodyczne upijanie się (binge drinking) i jego konsekwencje - wśród studentów college’ów. Prezentowane wyniki badań zestawiono z danymi dotyczącymi picia wśród młodych ludzi nie studiujących. Przedstawiono również podejmowane na niektórych uczelniach próby zapobiegania nadużywaniu alkoholu w campusach oraz terapii w tym zakresie.

Epizodyczne upijanie się (binge drinking)
Większość badań nad piciem wśród studentów skupia się na szeroko rozpowszechnionych wzorcach epizodycznego upijania się. Wielu badaczy definiuje epizodyczne upijanie się przez mężczyzn i kobiety jako spożywanie 5 lub więcej drinków pod rząd [1-3]. W 1994 roku 40% studentów college’ów przyznawało się do picia spełniającego to kryterium co najmniej dwukrotnie w ciągu 2 tygodni poprzedzających badanie [1], w tym 31% spośród kobiet i 52% spośród mężczyzn [1]. Wysunięto jednak postulat, by kryterium w przypadku kobiet stanowiło wypicie 4 drinków pod rząd [3, 4], gdyż przyjęcie poziomu 5 drinków może powodować zaniżone szacunki dotyczące rozpowszechnienia tego wzorca picia u kobiet [4]. Wiek od 18 do 21 roku życia jest okresem najintensywniejszego spożycia alkoholu w przypadku większości osób pijących w Stanach Zjednoczonych [5]. W ramach tej intensywnie pijącej grupy wiekowej epizodyczne upijanie się jest jednak bardziej powszechne w grupie studentów college’ów niż wśród pozostałych osób [1].

Rozpowszechnienie epizodycznego upijania się jest różne w zależności od campusu, kształtując się na poziomie od prawie 0 do blisko 70% [3]. Wskaźniki te różnią się w zależności zarówno od typu uczelni i jej położenia geograficznego, jak i struktury środowiska pod względem pochodzenia etnicznego i płci studentów [2, 3].

W jednym z badań przeprowadzonym w różnych campusach najwyższy odsetek epizodycznego upijania się w okresie 2 tygodni odnotowano w grupie białych studentów (43,8%), a następnie wśród Indian (40,6%), Latynosów (31,3%), Azjatów (22,7%) i czarnych studentów (22,5%) [2]. Zróżnicowanie wzorów picia ze względu na pochodzenie etniczne występuje również wśród uczniów szkół średnich [6].

Wzory picia wśród studentów różnią się w zależności od wieku i roku studiów [7]. Wyniki jednego z badań wskazują, że epizodyczne upijanie się oraz problemy związane z alkoholem występują częściej u studentów poniżej 21 roku życia niż starszych [2]. Jednakże Wechsler i in. dowiedli, że różnice wiekowe w odniesieniu do wskaźników picia stosują się jedynie do starszych studentów (tj. powyżej 23 roku życia), którzy piją mniej niż studenci w wieku od 17 do 23 lat [3]. W populacji niestudentów występuje podobne zróżnicowanie poziomu wskaźników spożycia alkoholu w zależności od wieku jak wśród studentów [8].

Studenci epizodycznie upijający się częściej niż pozostali niszczą cudzą własność, mają problemy z władzami, opuszczają zajęcia, miewają kaca oraz doznają urazów [3, 9]. Natężenie tego typu problemów spowodowanych alkoholem wzrosło w latach 80. [10, 11]. Interesujący jest fakt, że osoby często upijające się i doświadczające specyficznych problemów spowodowanych alkoholem nie uważają się za pijących problemowo [3].

Badania wskazują, że wśród mężczyzn większe spożycie alkoholu wiąże się ze wzmożoną agresją seksualną [12]. Na jednym z uniwersytetów 67% mężczyzn, którzy dopuścili się aktu przemocy seksualnej, jak również 50% kobiet, będących ofiarami, było pijanych w czasie napaści [13]. Epizodycznie upijający się zdają się częściej angażować w nieplanowaną aktywność seksualną oraz częściej rezygnują z bezpiecznych technik seksualnych niż pozostali studenci [3].

Studenci żyjący w campusach o wysokim odsetku osób epizodycznie upijających się w porównaniu z zamieszkującymi campusy o niższym odsetku takich osób częściej doświadczają aktów przemocy i niechcianych zbliżeń seksualnych w wyniku picia przez rówieśników [3, 14]. Częściej przeszkadzano im w nauce, musieli też częściej opiekować się pijanymi kolegami [3, 14]. Studenci, którzy spożywają alkohol, ale nie upijają się epizodycznie, prawdopodobnie rzadziej piją niż osoby miewające epizody upijania się [3]. Mają też mniej problemów związanych z alkoholem wymienionych wcześniej [3].

Do jazdy pod wpływem alkoholu przyznało się 60% mężczyzn i prawie 50% kobiet, którzy upili się przynajmniej trzy razy w ciągu 2 tygodni [3]. Dla porównania - po spożyciu alkoholu prowadziło 20% mężczyzn i 13% kobiet nie mających za sobą epizodów upijania się. Pomiędzy rokiem 1982 a 1997 zanotowano spadek liczby wypadków spowodowanych po spożyciu alkoholu przez studentów college’ów [9].

Czynniki sprzyjające intensywnemu piciu
Intensywnemu piciu i problemom związanym z alkoholem w okresie studiów mogą sprzyjać cechy osobowości, takie jak impulsywność [15], problemy psychiczne typu depresja lub lęk [15-17] lub wczesne zachowania dewiacyjne [18]. Podobnie jak w ogólnej populacji [19], pochodzenie z rodziny, w której nadużywano alkoholu stanowi czynnik ryzyka dla picia problemowego u studentów college’ów [17, 20, 21], aczkolwiek nie wszystkie badania potwierdzają tę zależność [22, 23].

Kilka prac wskazuje na to, że generalnie studenci postrzegają poziom spożycia alkoholu przez swoich rówieśników jako wyższy niż ich własny [24-26] i jako wyższy niż jest w rzeczywistości [24]. Z niektórych dalszych badań wynika, że zawyżona ocena picia przez innych wiąże się z większą konsumpcją własną [24, 26, 27], ale nie z większą liczbą problemów spowodowanych piciem alkoholu [25, 27].

Wyniki badań wskazują, że oczekiwania studentów, iż alkohol umożliwi pozbycie się zahamowań i pozwoli się rozluźnić korelują ze wzrostem picia [28]. Tego typu oczekiwania pozwalają również przewidywać zmiany w zakresie picia przez studentów i pozostałą młodzież [28].

Epizody upijania się w okresie szkoły średniej, zwłaszcza wśród mężczyzn, stanowią silny predyktor epizodycznego upijania się w college’u [20, 29, 30]. Badania pokazują, że oczekiwania rozwijają się zanim studenci wstąpią do college’u, a nawet jeszcze zanim zaczną pić [28, 31]. Co więcej, sposób postrzegania aprobowanych przez rówieśników zachowań związanych z piciem kształtuje się przed podjęciem nauki w college’u [32].

Bez względu na problemy związane z alkoholem, których doświadczają studenci, ich poziom akceptacji społecznej może łączyć się z zachowaniami związanymi z piciem. W jednym z doniesień z badań stwierdzamy na przykład, że studenci, którzy miewają epizody upijania się rzadziej niż 3 razy w tygodniu opisują swoje relacje z innymi jako bliższe niż ci, którzy nie miewają epizodów upijania się i ci, którzy miewają je częściej [33].

Członkowie korporacji studenckich piją więcej i częściej niż ich rówieśnicy [7, 20, 30] i przyjmują za normalne wysokie spożycie alkoholu oraz związane z tym problemy [34]. Do rozwoju wzorców intensywnego picia przyczyniają się również imprezy organizowane przez korporacje [34]. Badania wykazały, że studenci, którzy uznają imprezy i sport za ważne i ci, którzy piją po to, żeby się upić zdają się częściej mieć epizody upijania się lub pić intensywnie [9, 30].

Picie w grupie i obsługiwanie się samemu sprzyja wyższemu spożyciu alkoholu. W jednym z badań studenci w barze pili więcej piwa, gdy byli w grupie i zamawiali dzbanek piwa niż gdy byli sami i zamawiali piwo w szklankach lub butelkach [35]. W innym badaniu piwosze obsługujący się sami na imprezie korporacji pili więcej niż ci, którym piwo podawał barman [34]. W symulowanych warunkach naturalnych (symulowanym barze) ilość alkoholu spożytego przez studentów zależała od zachowania i picia otoczenia [7].

Interwencje
W wielu campusach funkcjonują programy zapobiegania nadużywaniu alkoholu i leczenia, ale niewiele spośród nich zostało poddanych ewaluacji. Interwencje obejmują programy edukacyjne i próby zmiany zachowań związanych z piciem.

Niektóre campusy sponsorują akcje uświadamiające i pogadanki dotyczące problemów alkoholowych oraz rozpowszechniają informacje na temat spożywania alkoholu. Aczkolwiek tego typu programy edukacyjne podnoszą świadomość studentów w zakresie spraw związanych z alkoholem [36], to wydaje się, że mają minimalny wpływ na samo picie i liczbę problemów alkoholowych [37].

Programy behawioralne odnoszą większy skutek niż edukacja. Program Treningu Umiejętności Związanych z Alkoholem (Alcohol Skills Training Program) skupia się na uczeniu studentów umiejętności poznawczo-behawioralnych przydatnych do kontrolowania i ograniczania własnego picia. Studenci pijący intensywnie, którzy ukończyli taki kurs, istotnie ograniczyli w ciągu roku picie w porównaniu z podobną grupą studentów, którzy wzięli udział w zajęciach edukacyjnych. Pojedyncza indywidualna sesja motywacyjna zapewniająca informacje zwrotne dotyczące zachowań związanych z piciem osobom intensywnie pijącym na pierwszym roku studiów okazała się skuteczna w ograniczaniu problemów związanych z alkoholem przez pierwsze dwa lata nauki w college’u [7, 38].

Oddziaływania podważające błędne oczekiwania związane z alkoholem mogą powodować ograniczenie picia [7, 28, 38, 39]. Studentów zachęca się do sprawdzenia własnych przekonań dotyczących skutków spożywania alkoholu. Ich oczekiwania mogą być "podważane" za pomocą podawania placebo w postaci bezalkoholowych "drinków" lub też przedstawiania sprzecznych z nimi, zgodnych z rzeczywistością, informacji.

Inne oddziaływania ukierunkowane są na specyficzne aspekty zachowań związanych z piciem lub otoczenia. Studenci, którym podano na imprezie korporacji napoje o niskiej zawartości alkoholu mieli niższe stężenie alkoholu we krwi przed wyjściem z imprezy niż ci, którzy pili zwykłe napoje alkoholowe na innej imprezie [40]. Jednak studenci, którzy mieli możliwość wyboru napojów, woleli zwykłe piwo niż piwo niskoprocentowe, co sugeruje, że taki rodzaj oddziaływań może być nieskuteczny [41]. Zastosowano też proste testy trzeźwości w celu wykazania niezdolności do kierowania pojazdem [42]. Jednak im wyższe było stężenie alkoholu we krwi, tym mniejszy wpływ miało przeprowadzenie testu na podjęcie decyzji o kierowaniu [42].

Picie alkoholu wśród studentów - komentarz dyrektora NIAAA dr. med. Enocha Gordisa
Wiadomo, że przytłaczająca liczba studentów college’ów, spośród których wielu nie osiągnęło wieku uprawniającego do zakupu alkoholu, spożywa alkohol, a na terenie campusów studenckich rozprzestrzenia się wzór upijania się epizodycznego. Epizodyczne upijanie się jest szczególnie niepokojące nie tylko z powodu zagrożenia, jakie stwarza dla samych pijących, ale ze względu na problemy, jakie z niego wynikają dla osób z ich otoczenia. Wyniki badań dotyczące rozmiarów tego zjawiska są szczegółowe i przekonujące. Niestety, stosunkowo niewiele wiadomo na temat rodzaju oddziaływań, które przyniosłyby efekty przy szerokim zastosowaniu i możliwych do przyjęcia kosztach. Przyszłe badania nie tylko muszą dostarczać informacji dotyczących skutecznych sposobów oddziaływań, ale także odpowiedzieć na pytania stawiane przez naukę, jak i służące kształtowaniu polityki społecznej. Na przykład zakaz picia alkoholu na terenie campusu powoduje, że studenci podejmują jazdę samochodem, ryzykując wypadek. Inne jest zagrożenie tego typu komplikacjami w szkołach miejskich niż położonych na obszarach wiejskich. Nieznany jest wpływ ograniczeń związanych z reklamą, wywołują one natomiast wątpliwości dotyczące wolności wypowiedzi, ponieważ wielu studentów ukończyło 21 lat. Nawet jeśli rozwiązano te kwestie w obrębie administracji danego campusu, pracownicy dydaktyczni i absolwenci mogą mieć odmienne zdanie co do stopnia, w jakim szkoły są zobligowane do działania w zastępstwie rodziców i tego, które środki są do zaakceptowania. Musimy się jeszcze wiele nauczyć.

tłumaczenie: Katarzyna Kurza


Bibliografia
[1] Johnston, L.D.; O’Malley, P.M.; & Bachman, J.G. National Survey Results on Drug Use from the Monitoring the F uture Study, 1975-1994: College Students and Young Adults. Rockville, MD: National Institute on Drug Abuse, in press. [2] Presley, C.A.; Meilman, P.W.; & Lyerla, R. Alcohol and Drugs on American College Campuses: Use, Consequences, and Perceptions of the Campus Environment. Vol. II: 1990-92. Carbondale, IL: Southern Illinois University at Carbondale, 1995. [3] Wechsler, H.; Davenport, A.; Dowdall, G.; Moeykens, B.; & Castillo, S. Health and behavioral consequences of binge drinking in college: A national survey of students at 140 campuses. Journal of the American Medical Association 272(21):1672-1677, 1994. [4] Wechsler, H.; Dowdall, G.W.; Davenport, A.; & Rimm, E.B. A gender-specific measure of binge drinking among college students. American Journal of Public Health 85(7):982-985, 1995. [5] Chen, K., & Kandel, D.B. The natural history of drug use from adolescence to the mid-thirties in a general population sample. American Journal of Public Health 85(1):41-47, 1995. [6] Bachman, J.G.; Wallace, J.M., Jr.; O’Malley, P.M.; Johnston, L.D.; Kurth, C.L.; & Neighbors, H.W. Racial/ethnic differences in smoking, drinking, and illicit drug use among American high school seniors, 1976-89. American Journal of Public Health 81(3):372-377, 1991. [7] Marlatt, G.A.; Baer, J.S.; & Larimer, M. Preventing alcohol abuse in college students: A harm-reduction approach. In: Boyd, G.M.; Howard, J.; & Zucker, R.A., eds. Alcohol Problems Among Adolescents: Current Directions in Prevention Research. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1995. pp. 147-172. [8] Crowley, J.E. Educational status and drinking patterns: How representative are college students? Journal of Studies on Alcohol 52(1):10-16, 1991. [9] Wechsler, H., & Isaac, N. ‘Binge’ drinkers at Massachusetts colleges: Prevalence, drinking style, time trends, and associated problems. Journal of the American Medical Association 267(21):2929-2931, 1992. [10] Hanson, D.J., & Engs, R.C. College students’ drinking problems: A national study, 1982-1991. Psychological Reports 71(1):39-42, 1992. [11] Engs, R.C., & Hanson, D.J. Boozing and brawling on campus: A national study of violent problems associated with drinking over the past decade. Journal of Criminal Justice 22(2):171-180, 1994. [12] Koss, M.P., & Gaines, J.A. The prediction of sexual aggression by alcohol use, athletic participation, and fraternity affiliation. Journal of Interpersonal Violence 8(1):94-108, 1993. [13] Frintner, M.P., & Rubinson, L. Acquaintance rape: The influence of alcohol, fraternity membership, and sports team membership. Journal of Sex Education and Therapy 19(4):272-284, 1993. [14] Wechsler, H.; Moeykens, B.; Davenport, A.; Castillo, S.; & Hansen, J. The adverse impact of heavy episodic drinkers on other college students. Journal of Studies on Alcohol, in press. [15] Camatta, C.D., & Nagoshi, C.T. Stress, depression, irrational beliefs, and alcohol use and problems in a college student sample. Alcoholism: Clinical and Experimental Research 19(1):142-146, 1995. [16] Deykin, E.Y.; Levy, J.C.; & Wells, V. Adolescent depression, alcohol and drug abuse. American Journal of Public Health 77(2):178-182, 1987. [17] Kushner, M.G., & Sher, K.J. Comorbidity of alcohol and anxiety disorders among college students: Effects of gender and family history of alcoholism. Addictive Behaviors 18(5):543-552, 1993. [18] MacDonald, R.; Fleming, M.F.; & Barry, K.L. Risk factors associated with alcohol abuse in college students. American Journal of Drug and Alcohol Abuse 17(4):439-449, 1991. [19] Harford, T.C.; Haack, M.R.; & Spiegler, D.L. Epidemiologic Bulletin No. 18: Positive family his tory for alcoholism. Alcohol Health & Research World 12(2):138-143, 1987/88. [20] Baer, J.S.; Kivlahan, D.R.; & Marlatt, G.A. High-risk drinking across the transition from high school to college. Alcoholism: Clinical and Experimental Research 19(1):54-61, 1995. [21] Perkins, H.W., & Berkowitz, A.D. Collegiate COAs and alcohol abuse: Problem drinking in relation to assessments of parent and grandparent alcoholism. Journal of Counseling & Development 69(3):237-240, 1991. [22] Engs, R.C. Family background of alcohol abuse and its relationship to alcohol consumption among college students: An unexpected finding. Journal of Studies on Alcohol 51(6):542-547, 1990. [23] Havey, J.M., & Dodd, D.K. Variables associated with alcohol abuse among self-identified collegiate COAs and their peers. Addictive Behaviors 18(5):567-575, 1993. [24] Baer, J.S.; Stacy, A.; & Larimer, M. Biases in the perception of drinking norms among college students. Journal of Studies on Alcohol 52(6):580-586, 1991. [25] Baer, J.S., & Carney, M.M. Biases in the perceptions of the consequences of alcohol use among college students. Journal of Studies on Alcohol 54(1):54-60, 1993. [26] Prentice, D.A., & Miller, D.T. Pluralistic ignorance and alcohol use on campus: Some consequences of misperceiving the social norm. Journal of Personality and Social Psychology 64(2):243-256, 1993. [27] Wood, M.D.; Nagoshi, C.T.; & Dennis, D.A. Alcohol norms and expectations as predictors of alcohol use and problems in a college student sample. American Journal of Drug and Alcohol Abuse 18(4):461-476, 1992. [28] Smith, G.T., & Goldman, M.S. Alcohol expectancy theory and the identification of high-risk adolescents. Journal of Research on Adolescence 4(2):229-247, 1994. [29] Wechsler, H.; Isaac, N.E.; Grodstein, F.; & Sellers, D.E. Continuation and initiation of alcohol use from the first to the second year of college. Journal of Studies on Alcohol 55(1):41-45, 1994. [30] Wechsler, H.; Dowdall, G.W.; Davenport, A.; & Castillo, S. Correlates of college student binge drinking. American Journal of Public Health 85(7):921-926, 1995. [31] Johnson, H.L., & Johnson, P.B. Children’s alcohol-related cognitions: Positive versus negative alcohol effects. Journal of Alcohol and Drug Education 40(2):1-12, 1995. [32] Baer, J.S. Effects of college residence on perceived norms for alcohol consumption: An examination of the first year in college. Psychology of Addictive Behaviors 8(1):43-50, 1994. [33] Nezlek, J.B.; Pilkington, C.J.; & Bilbro, K.G. Moderation in excess: Binge drinking and social interaction among college students. Journal of Studies on Alcohol 55(3):342-351, 1994. [34] Geller, E.S., & Kalsher, M.J. Environmental determinants of party drinking: Bartenders versus self-service. Environment and Behavior 22(1):74-90, 1990. [35] Geller, E.S.; Russ, N.W.; & Altomari, M.G. Naturalistic observations of beer drinking among college students. Journal of Applied Behavior Analysis 19(4):391-396, 1986. [36] Flynn, C.A., & Brown, W.E. The effect of a mandatory alcohol education program on college student problem drinkers. Journal of Alcohol and Drug Education 37(1):15-24, 1991. [37] Gonzalez, G.M. Five-year changes in alcohol knowledge, consumption and problems among students exposed to a campus-wide alcohol awareness program and a rise in the legal drinking age. Journal of Alcohol and Drug Education 37(1):81-91, 1991. [38] Kivlahan, D.R.; Marlatt, G.A.; Fromme, K.; Coppel, D.B.; & Williams, E. Secondary prevention with college drinkers: Evaluation of an Alcohol Skills Training Program. Journal of Consulting and Clinical Psych ology 58(6):805-810, 1990. [39] Darkes, J., & Goldman, M.S. Expectancy challenge and drinking reduction: Experimental evidence for a mediational process. Journal of Consulting and Clinical Psychology 61(2):344-353, 1993. [40] Geller, E.S.; Kalsher, M.J.; & Clarke, S.W. Beer versus mixed-drink consumption at fraternity parties: A time and place for low-alcohol alternatives. Journal of Studies on Alcohol 52(3):197-204, 1991. [41] Russ, N.W., & Geller, E.S. Exploring low alcohol beer consumption among college students: Implications for drunk driving. Journal of Alcohol and Drug Education 33(2):1-5, 1988. [42] Russ, N.W., & Geller, E.S. Using sobriety tests to increase awareness of alcohol impairment. Health Education Research 1(4):255-261, 1986.logo-z-napisem-białe