Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Profesjonalna Szkoła Psychoterapii 1. Opłaty za szkolenie podyplomowe wnoszone przez studentów są bezzwrotne (tzn. Szkoła nie zwraca części pieniędzy w przypadku zrezygnowania przez studenta z uczestnictwa w całości lub w części zaplanowanych sesji).
 2. Osoby korzystające z rozłożenia opłaty na raty są zobowiązane do uregulowania całej należności w ustalonych terminach
 3. W ramach opłaty wniesione przez studenta Szkoła zobowiązuje się do realizacji zajęć dydaktycznych w trakcie kolejnych sesji wg załączonego harmonogramu, przeprowadzenia w trybie zwyczajnym sprawdzianów wiedzy i oceny prac domowych oraz do przekazania zbioru materiałów pomocniczych.
 4. Opłata za studia nie obejmuje kosztów ewentualnej indywidualnej psychoterapii studentów i staży klinicznych
 5. Staże kliniczne dla wybranych osób odbywane w oparciu o indywidualne uzgodnienia w ośrodku terapeutycznym Instytutu Psychologii Zdrowia –
 6. Wysokość opłat za zajęcia w roku 2016/2017 - I rok 8000 zł, II i III rok – 6900 zł, IV rok – 4600 zł. Ewentualny wzrost opłat w okresie kolejnych 3 lat nie przekroczy 10%.
 7. Wysokość opłat za zajęcia wynosi: za I rok - 9000 zł, za II rok - 7500 zł,
  za III rok – 7800 zł, za IV rok – 5200 zł.
   

  1. Wprowadzenie - doświadczenia i problemy osobiste

   

  2. Schematy osobiste i funkcjonowanie osoby

   

  3. Zadania psychoterapii - zmiana schematów i rozwijanie umiejętności osobistych

   

  4. Określanie strategii pracy ze schematami

   

  5. Proces psychoterapii i siedem ścieżek współpracy

   

  6. Osoba terapeuty i rozwijanie pomocnej relacjii

   

  7. Eksploracja wydarzeń i doświadczeń osobistych

   

  8. Modyfikacje poznawcze i behawioralne

   

  9. Dramatyzacje wyobrażeniowe i ekspresyjne

   

  10. Rozwijanie rozumienia siebie - wgląd i samoobserwacja

   

  11. Rekonstruowanie narracji osobistych

   

   

  Integracyjny Program Szkolenia Psychoterapeutów obejmuje Profesjonalną Szkołę Psychoterapii i Program Szkolenia Klinicznego. Posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego , Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.

  Profesjonalna Szkoła Psychoterapii to 4-letnia szkoła utworzona w 2002 roku przez Instytut Psychologii Zdrowia. Założycielem i dyrektorem Szkoły jest profesor SWPS, dr hab. Jerzy Mellibruda – certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Równolegle do szkolenia w PSP, prowadzony jest Program Szkolenia Klinicznego w Ośrodku Psychoterapeutycznym NZOZ Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie, który obejmuje prowadzenie pod cotygodniową superwizją psychoterapii indywidualnej, pracę w charakterze koterapeuty w ramach psychoterapii grupowej i uczestnictwo w zebraniach klinicznych.

  Studia w PSP trwają 44 miesiące i obejmują 960 godzin szkolenia warsztatowo-seminaryjnego. Dla osób, które ukończyły drugi rok istnieje możliwość zaawansowanego szkolenia klinicznego w wymiarze od 360 do 600 godzin.

  Podstawowym zadaniem Szkoły jest wszechstronne przygotowanie do samodzielnego i profesjonalnego uprawiania psychoterapii oraz do twórczej integracji dorobku istniejących szkół psychoterapeutycznych, na użytek osobistej praktyki absolwentów. Pomagamy w rozwijaniu umiejętności integracji dorobku nurtów: humanistyczno-fenomenologicznego, poznawczo-behawioralnego oraz interpersonalno-psychodynamicznego.

  Absolwenci Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii otrzymają dyplom ukończenia szkolenia podyplomowego oraz są przygotowywani do zdawania egzaminów certyfikacyjnych w zakresie psychoterapii. Absolwenci szkolenia i programu klinicznego będą mogli ubiegać się o Certyfikat Psychoterapeuty Integracyjnego oraz inne certyfikaty psychoterapeutyczne.

  ZAŁOŻENIA OGÓLNE SZKOLENIA PODYPLOMOWEGO

  Poszukiwanie integracji różnych podejść psychoterapeutycznych, obejmuje różne koncepcje teoretyczne i kliniczne, pragmatykę postępowania terapeuty oraz dobór optymalnych strategii i procedur terapeutycznych do specyfiki problemów pacjenta.

  Wyniki badań empirycznych i analizy kliniczne wskazują, że czynniki decydujące o efektywności psychoterapii mają uniwersalny charakter. Żadne z istniejących podejść psychoterapeutycznych nie udowodniło większej skuteczności niż pozostałe. Wskazuje to na potrzebę prowadzenia poszukiwań ponad podziałami tworzonymi przez tradycyjne szkoły w psychoterapii oraz zmiany w tradycyjnych formach szkolenia psychoterapeutów. Poszukiwanie twórczej integracji różnych podejść terapeutycznych jest szczególnie wartościowym nurtem we współczesnej praktyce i teorii psychoterapii - nie jest tożsame z eklektycznym posługiwaniem się różnorodnymi technikami psychoterapeutycznymi.
  Kluczową rolę w profesjonalnej psychoterapii odgrywają wiedza, osobiste doświadczenia i właściwości terapeuty oraz jego umiejętności wpływające na:

  • kształt relacji i komunikacji z pacjentem oraz rozumienie procesu psychoterapii,
  • trafność i elastyczność doboru strategii i procedur terapeutycznych,
  • zaangażowanie pacjenta w pracę nad zmianą osobistą.

  Uczestnicy szkolenia będą mieli warunki do poszukiwania takiej formy integrowania istniejących podejść terapeutycznych, które będzie dostosowane do ich cech indywidualnych oraz użyteczne do pracy z różnymi pacjentami.

  ELEMENTY PROGRAMU MERYTORYCZNEGO

  PSYCHOLOGICZNE I MEDYCZNE ROZUMIENIE ZDROWEGO I ZABURZONEGO FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA

  - Uczestnicy będą zapoznawać się ze współczesną wiedzą psychologiczną i medyczną dotyczącą zagadnień istotnych dla rozumienia indywidualności pacjenta (różne koncepcje osobowości), jego zaburzeń (wybrane zagadnienia z psychopatologii, ze szczególnym poszerzeniem wiedzy o zaburzeniach osobowości i zaburzeniach afektywnych) oraz procesu psychoterapii.

  POZNAWANIE PACJENTA I PRZEBIEGU PSYCHOTERAPII

  Poznawanie w celu pomagania- Ćwiczenie umiejętności systematycznego zbierania i opracowywania informacji o osobie korzystającej z pomocy, w celu pogłębienia zrozumienia jej sposobu życia, jej problemów oraz poszukiwania wyjaśnienia mechanizmów przyczynowych oraz ich genezy.

  Poznawanie procesu i planowanie w przebiegu psychoterapii - Ćwiczenie umiejętności systematycznego zbierania i opracowywania informacji o treści i przebiegu spotkań terapeutycznych, zbierania i opracowywania informacji o doświadczeniach uzyskiwanych przez klienta w czasie terapii, analizowania przebiegu kolejnych etapów pracy psychoterapeutycznej , określanie celów i kierunków pracy terapeutycznej, wybór i przygotowywanie strategii postępowania, integrowanie strategii i metod, przewidywanie i rozpoznawanie przeszkód, ocena przebiegu i efektów.

  OPRACOWYWANIE PRACY DYPLOMOWEJ – kliniczne studium procesu psychoterapii

  KOMUNIKACJA TERAPEUTYCZNA I BUDOWANIE RELACJI

  Umiejętności komunikacji terapeutycznej- Uczestnicy będą poznawać i ćwiczyć uniwersalne umiejętności profesjonalnej komunikacji psychoterapeutycznej oparte na osobistych zdolnościach terapeuty do tworzenia pomocnej relacji terapeutycznej oraz na podstawowych umiejętnościach komunikacji terapeutycznej.

  Specyficzne umiejętności związane ze stosowaniem technik - rozwijanie umiejętności stosowania interwencji poznawczych i behawioralnych, rozwijanie umiejętności pracy z wyobrażeniami i fantazjami, rozwijanie umiejętności prowadzenia pracy terapeutycznej skoncentrowanej na procesie doświadczania, rozwijanie umiejętności prowadzenia spotkania grupowego.

  GŁÓWNE SYSTEMY PSYCHOTERAPII i POSZUKIWANIE INTEGRACJI

  Uczestnicy będą zapoznawać się ze współczesną wiedzą istotną dla rozumienia różnych sposobów uprawiania psychoterapii i myślenia o pacjentach i ich problemach.

  Seminaria, pokazy filmów szkoleniowych przedstawiających pracę psychoterapeutyczną i kliniczne komentarze autorytetów w zakresie integracji psychoterapii, wskazówki do lektury.

  Wprowadzenie do głównych systemów psychoterapii
  Prezentacja panoramy szkół i podejść psychoterapeutycznych:

  • terapie psychoanalityczne i psychodynamiczne
  • terapie egzystencjalne
  • terapia skoncentrowana na osobie
  • terapia Gestalt i podejścia skoncentrowane na doświadczaniu
  • terapie interpersonalne
  • terapie behawioralno-poznawcze
  • terapie systemowe
  • terapie konstruktywistyczne
  • historia i różne modele integracji psychoterapii

  Pogłębienie wiedzy dokonywać się będzie poprzez koncentrację na wybranych aspektach procesu psychoterapii z uwzględnieniem czynników leczących w różnych podejściach.

  Poszukiwanie integracji różnych podejść psychoterapeutycznych
  Specyficzne dla całego programu szkolenia jest poszukiwanie integracji psychoterapii. w sposób pogłębiony studenci będą się zapoznawać z teorią i praktyką takich podejść jak:

  • Psychoterapia skoncentrowana na osobie według Carla Rogersa
  • Terapia multimodalna Arnolda.Lazarusa
  • Integracyjne podejście behawioralno-poznawcze Donalda Meichenbauma
  • Terapia schematów osobistych (wg.Jeffreya Younga)
  • Terapia skoncentrowana na doświadczaniu (wg.Leslie Greenberga)
  • Podejście egzystencjalne (wg. Irvina Yaloma i Rollo Maya)

  Integracyjny model 7 ścieżek psychoterapeutycznych - stanowi podstawę szkolenia i obejmuje:

  • Rozwijanie relacji terapeutycznej
  • Eksplorację doświadczeń osobistych
  • Modyfikacje poznawcze i behawioralne
  • Dramatyzacje wyobrażeniowe i ekspresyjne
  • Uzyskiwanie wglądu i zrozumienia
  • Rekonstrukcje narracji osobistych
  • Modyfikacje sposobu życia przez pacjenta

  Warsztaty mistrzowskie – prezentacja i analiza filmów szkoleniowych pokazujących pracę psychoterapeutyczną i komentarze kliniczne wybitnych psychoterapeutów takich jak: Carl Rogers, Fritz Perls - terapia Gestalt, Irving Yalom - grupowe podejście interpersonalne, James Bugental - podejście humanistyczno-egzystencjalne, Arnold Lazarus - terapia multimodalna, Albert Ellis - terapia poznawcza, Nathaniel Raskin - podejście skoncentrowane na osobie, Aaron i Judyta Beck - terapia behawioralno-poznawcza, Milton Erickson, Jeffrey Young, Paul Wachtel, James Masterson. w ramach zajęć lub jako dodatkowe sesje planowane są spotkania warsztatowe z wybitnymi polskimi i zagranicznymi specjalistami z zakresu psychoterapii.

  SEMINARIUM NA TEMAT ETYCZNYCH ASPEKTÓW PSYCHOTERAPII ORAZ ROLI WARTOŚCI w PROCESIE POMAGANIA

  W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z zasadami Kodeksu Etycznego Psychologa, Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty, Ethical Guidelines of The European Association for Psychotherapy oraz specyfiką dylematów etycznych związanych z różnymi typami sytuacji występujących w psychoterapii.

  STRATEGIE i PROCEDURY TEMATYCZNE w PSYCHOTERAPII
  Przedstawione zostaną ogólne zasady planowania pracy psychoterapeutycznej oraz rekomendacje specyficzne dla różnych problemów klinicznych. w ramach cyklu seminariów warsztatowych przedstawione będą strategie pracy psychoterapeutycznej specyficzne dla takich tematów klinicznych jak:

  • lęk i niepokój , zaburzenia lękowe
  • gniew i kontrola agresywnych zachowań
  • smutek i żal po stracie , zaburzenia depresyjne
  • tendencje autodestrukcyjne
  • poczucie krzywdy, poczucie winy i wstydu
  • specyfika zaburzeń Dorosłych Dzieci Alkoholików
  • uzależnienia od substancji chemicznych
  • uzależnienia behawioralne (seksoholizm, bulimia, hazard, itd.)
  • współuzależnienie jako specyficzna forma przystosowania do destrukcyjnego partnera
  • PTSD - zespół zaburzeń stresu pourazowego
  • problemy małżeńskie i seksualne
  • problemy ofiar przemocy domowej

  UCZESTNICTWO w TRENINGU OSOBISTYM
  w ramach programu przewidziane są praktyczne zajęcia treningu osobistego, tworzące okazję do osobistych doświadczeń służących autorefleksji i rozwijaniu zdolności dostrzegania i uwzględniania osobistego wpływu terapeuty na przebieg procesu psychoterapii (w łącznym wymiarze około 200 godzin).
  Dla części osób, zostanie stworzona okazja do uczestnictwa w dodatkowych sesjach treningowej psychoterapii grupowej w wymiarze 150 – 200 godzin (nie wchodzą w skład programu).

  UMIEJĘTNOŚCI i PROCEDURY
  W serii warsztatów uczestnicy będą mieli okazję do poznawania i ćwiczenia różnych procedur technicznych stosowanych w celu strukturalizowania sytuacji psychoterapeutycznych. Tematy warsztatów:

  • umiejętności empatycznej rozmowy psychoterapeutycznej
  • metodyka pracy gestaltowskiej
  • techniki dramatyzacyjne
  • techniki niewerbalne
  • praca z grupami
  • techniki kierowania fantazją i wizualizacja
  • metody relaksacji, medytacji i treningu autogennego
  • opracowywanie osobistych planów terapii
  • treningi behawioralno-poznawcze
  • treningi interpersonalne i inne

  Studenci uczestniczą również w serii seminariów warsztatowych pt. WPROWADZENIE DO PSYCHOANALIZY prowadzonych przez dr Ewę Kobylińską z Frankfurckiego Instytutu Psychoanalitycznego oraz w specjalnych warsztatach poświęconych TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ, TERAPII GESTALT oraz TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIU.

  SUPERWIZJA KLINICZNA

  Każdy z uczestników Szkoły uczestniczy w systematycznej superwizji klinicznej własnej pracy psychoterapeutycznej (około 150 godzin). w czasie superwizji studenci przedstawiają m.in. całościowe studia przypadku swoich pacjentów, zapisy audio-video fragmentów sesji prowadzonej przez siebie psychoterapii oraz omawiają z superwizorem osobiste i kliniczne aspekty pracy z pacjentem.
  Zajęcia superwizyjne prowadzą certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

  W skład zespołu prowadzącego szkolenie wchodzą m.inn: Jerzy Mellibruda, Anna Dodziuk, Jacek Skrobot, Zofia Sobolewska-Mellibruda, Wanda Trabert, Magda Skibińska, Honorata Skrętowska, Jolanta Hojda, Anna Cylwik, Jolanta Siechowicz, Władysław Sterna.

  ZASADY ORGANIZACYJNE

  1. Czas trwania
   1. Studia podyplomowe trwają 44 miesiące i obejmują 960 godzin zajęć dydaktycznych oraz 300 godzin zorganizowanej pracy własnej. Zajęcia na kolejnych latach trwają 300 + 250 + 250 + 160 godzin).
   2. Zajęcia prowadzone są na ogół w postaci dwu i pół dniowych sesji (piątek-niedziela) odbywających się raz w miesiącu.
   3. Dla absolwentów studiów podyplomowych udostępnione będą zaawansowane seminaria warsztatowo-superwizyjne oraz staże kliniczne.
  2. Nabór, selekcja i przygotowanie uczestników
   Kandydaci do Szkoły powinni mieć ukończone studia wyższe z zakresu psychologii, medycyny, resocjalizacji, pedagogiki lub kierunków pokrewnych. Pożądane jest, aby Kandydaci mieli doświadczenia w praktyce związanej z pomocą psychologiczną i dysponowali możliwościami prowadzenia psychoterapii z kilkoma pacjentami w czasie uczestniczenia w szkoleniu. Kwalifikacja odbędzie się na podstawie indywidualnych rozmów z kandydatami.

  Zaliczenie studiów podyplomowych i programu klinicznego będzie tworzyć warunki do przystępowania do egzaminu i ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty integracyjnego.

  Osoby zainteresowane przyjęciem do Szkoły powinny nadesłać wypełnioną ankietę kandydata i wziąć udział w spotkaniu kwalifikacyjnym (o terminie spotkania zostaną zawiadomione).

  Opłata za rozmowę kwalifikacyjną wynosi 100 zł.

  Ankietę można pobrać też z naszej strony:

  Ankieta PSP 2017.doc (48.5 kB )

   

  Strona jest w trakcie przygotowywania

   

   
  «pierwszapoprzednia1234567następnaostatnia»
  Strona 1 z 7

  logo-z-napisem-białe