Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Różne rodzaje psychoterapii dają podobne korzyści w przypadku depresji

Według badania przeprowadzonego przez międzynarodowy zespół badaczy, leczenie depresji, które nie polega na lekach antydepresyjnych, lecz na różnych rodzajach terapii mówionej (nazywanej interwencją psychoterapeutyczną) jest zawsze korzystne, przy czym żadna forma terapii nie jest lepsza od innych. Wyniki opublikowano w tym tygodniu w piśmie PLOS Magazine.

Wyniki te są istotne, gdyż sugerują, że pacjenci z depresją powinni omawiać różne formy nielekowego leczenia ze swoimi lekarzami i rozważać, jaka forma psychoterapii jest dla nich najwłaściwsza.

Zespół naukowców, którym kierował Jürgen Barth z Uniwersytetu w Bernie w Szwajcarii, doszedł do takich wniosków przeglądając wyniki 198 opublikowanych badań, w których wzięło udział ponad 15 tysięcy pacjentów, którzy byli poddani jednemu z siedmiu rodzajów interwencji psychoterapeutycznej: psychoterapii interpersonalnej, aktywacji behawioralnej, terapii poznawczo-behawioralnej, terapii rozwiązywania problemów, terapii psychodynamicznej, treningowi umiejętności społecznych a także doradztwu wspierającemu [ang. supportive counseling]. Autorzy porównywali terapie ze sobą oraz z grupą kontrolną i podsumowali wyniki.

Autorzy wykazali, że wszystkie siedem rodzajów terapii było skuteczniejszych w redukowaniu objawów depresji niż zwykła opieka, a także tego, że nie występują znaczące różnice między różnymi rodzajami terapii. Autorzy ponadto pokazali, że terapie działały równie skutecznie dla różnych grup pacjentów z depresją, np. starszych i młodszych pacjentów, a także matek, które właśnie urodziły. Co więcej, autorzy nie znaleźli znaczących różnic porównując terapię indywidualną z grupową, ani też między terapią twarzą w twarz a polegającą na interakcjach internetowych między terapeutą i pacjentem.

Autorzy piszą: „Wykazaliśmy, że większość z siedmiu psychoterapeutycznych interwencji wykazuje porównywalną skuteczność dla objawów depresji i osiąga średnie lub duże efekty w porównaniu z grupą kontrolną”. A następnie: „Wszystkie siedem interwencji psychoterapeutycznych osiągnęło niewielkie lub średnie efekty z porównaniu ze zwykła opieką”. Dodają: „Podsumowując, wykazaliśmy, że różne interwencje psychoterapeutyczne dla depresji mają podobne, średnie lub duże efekty”.

Psychoterapia interpersonalna jest krótka i silnie ustrukturyzowana, korzysta z podręcznika i koncentruje się na zagadnieniach interpersonalnych w depresji.

Aktywacja behawioralna podnosi świadomość przyjemnych czynności i dąży do wzmocnienia pozytywnych interakcji między pacjentem a jego środowiskiem.

Terapia poznawczo-behawioralna koncentruje się na obecnych negatywnych zapatrywaniach pacjenta, ocenia, jak one wpływają na jego obecne i przyszłe zachowania i dąży do restrukturyzacji tych zapatrywań i zmiany nastawienia.

Terapia rozwiązywania problemów dąży do zdefiniowania problemów pacjenta, przedstawia różne propozycje rozwiązań dla każdego problemu, a następnie ocenia i wprowadza najlepsze z nich.

Terapia psychodynamiczna koncentruje się na przeszłych konfliktach nierozwiązanych oraz związkach, a także na wpływie, jakie one mają dla obecnej sytuacji pacjenta.

W terapii umiejętności społecznych, pacjenci są uczeni umiejętności, które pomagają budować i prowadzić zdrowie związki opierające się na uczciwości i szacunku.

Doradztwo wspierające to uogólniona terapia dążąca do skłonienia pacjenta do rozmowy o jego doświadczeniach i emocjach, oferująca empatię bez sugerowania rozwiązań i uczenia nowych umiejętności.

Badanie zostało sfinansowane przez Szwajcarską Narodową Fundację Naukową.

 

28 maja 2013

logo-z-napisem-białe