Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Gdy mężczyzna jest ofiarą

Po raz pierwszy opublikowano badania dowodzące, że mężczyźni, którzy stali się ofiarami przemocy ze strony partnerek doświadczają konsekwencji traumy – często cierpią z powodu zespołu stresu pourazowego, depresji, mają samobójcze myśli.

Choć większość przypadków przemocy w rodzinie dotyczy schematu, w którym to kobieta jest ofiarą przemocy ze strony partnera, coraz więcej jest danych przemawiających za tym, że przemoc wobec mężczyzn nie jest zjawiskiem tak rzadkim, jak jeszcze niedawno sądzono. Brytyjska badaczka, dr Anna Randle na łamach kwietniowego „Psychology of Men and Masculinity” podkreśla, że wobec rosnącej skali tego zjawiska eksperci powinni zapewnić lepszą pomoc mężczyznom doświadczającym przemocy.

 

Anna Randle jest głównym autorem raportu podsumowującego dwie dekady badań nad zjawiskiem przemocy. W raporcie tym można znaleźć wiele odniesień do wyników badań prowadzonych w różnych ośrodkach badawczych. Przykładowo, według badań National Institute of Justice 8% mężczyzn i 25% kobiet doświadczyło w swoim życiu seksualnej lub fizycznej napaści ze strony aktualnego lub byłego partnera. Analiza otrzymanych w tym badaniu danych wskazała, że mężczyźni równie często jak kobiety cierpią na zespół stresu pourazowego (PTSD) będącego skutkiem traumatycznego doświadczenia przemocy. Co więcej występowanie PTSD było równie częste u mężczyzn doświadczających przemocy psychicznej jak i fizycznej. Zdaniem Randle zasługuje to na szczególną uwagę, gdyż mężczyźni częściej są ofiarami przemocy psychicznej. Wydaje się również, że skala zjawiska przemocy jest podobna w przypadku par homo- i heteroseksualnych.

W drugim badaniu przywołanym przez Randle, prowadzonym przez dr Denise Hines z Clark University przebadano dwie niezależne grupy mężczyzn – w sumie 822. Pierwsza grupa obejmowała 302 osoby, które zgłosiły się po pomoc z powodu doświadczania przemocy ze strony partnerek. Drugą grupę stanowiło 520 mężczyzn wybranych losowo i telefonicznie przepytanych o związki partnerskie. 16% ogółu badanych zgłosiło doświadczanie przemocy psychicznej podczas kłótni z partnerkami. Tego typu doświadczenia zakwalifikowano w badaniu jako „przemoc wzajemną”, uznając, że obie strony zachowują się agresywnie. W obu badanych grupach zauważono korelację pomiędzy objawami stresu potraumatycznego i doświadczeniem przemocy. Ryzyko rozwoju PTSD było jednak większe w grupie mężczyzn szukających profesjonalnej pomocy.

Badania pokazują również niedoszacowanie skali zjawiska przemocy wobec mężczyzn. Wydaje się, że mężczyźni rzadziej zgłaszają nawet poważne obrażenia wynikające z przemocy domowej, nie mówiąc już o przemocy psychicznej czy lżejszych formach przemocy fizycznej. Wiele z tych przypadków wymyka się więc policyjnym raportom. Co więcej z innego przytaczanego badania wynika, że policja rzadziej aresztuje kobiety podejrzane o stosowanie przemocy wobec partnera.

W podsumowaniu swojej pracy Randle postuluje prowadzenie dalszych, wnikliwych badań nad zjawiskiem przemocy wobec mężczyzn.

logo-z-napisem-białe