Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Zdolności matematyczne

347053_mathematics Najnowsze meta analizy przeprowadzone przez zespół Nicole Else-Quest z Uniwersytetu Villanova wskazują na istnienie znikomych różnic w zakresie zdolności matematycznych. Wyniki badań opublikowane przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne w Psychological Bulletin wskazują natomiast na rolę sposobu nauczania i modelowania.

Przebadano dane pochodzące z dwóch programów: Trends in International Mathematics and Science Study (podstawowe zagadnienia matematyczne) i Programme for International Student Assessment (umiejętność wykorzystania wiedzy matematycznej w codziennym życiu). Oparto się na danych 493 tysięcy osób w wieku 14-16 lat z 69 krajów. Testy mierzyły różne umiejętności matematyczne. Nie stwierdzono większych różnic w wynikach testów pomiędzy chłopcami i dziewczętami. Zaobserwowano jednak, że różnice te były różne w zależności od kraju. Niezależnie od tego, że poziom zdolności matematycznych był wyrównany stwierdzono znaczące różnice pomiędzy chłopcami i dziewczętami w zakresie pewności siebie w zadaniach matematycznych – podnosiło to poziom ich motywacji w wykonywaniu tych zadań.

Badając uwarunkowania socjo-ekonomiczne, stwierdzono, że brak różnic w wynikach chłopców i dziewcząt był skorelowany z poziomem życia w danym kraju, dostępem do edukacji oraz obecnością kobiet w życiu społecznym i politycznym. Dziewczynki lepiej radziły sobie w tych krajach, gdzie również wśród kadry naukowej były kobiety – wskazuje to na rolę modelowania. Else-Quest podkreśla też, że duże znaczenie ma sposób zachęcania dziewcząt do nauki przedmiotów matematycznych. 

logo-z-napisem-białe