Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia
Konferencja ”Psychoterapia emocji w terapii DDA”

KONFERENCJA
”PSYCHOTERAPIA EMOCJI W TERAPII DDA”

Instytut Psychologii Zdrowia PTP od 1993 roku rozpowszechnia wiedzę, promuje psychologiczną pomoc dla Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz szkoli w tym obszarze psychoterapeutów. Tematykę tę wprowadził w Polsce zmarły niedawno prof. Jerzy Mellibruda. On też razem z Zofią Sobolewską-Mellibruda rozpoczął systematyczne szkolenia terapeutów DDA. Koordynatorka merytoryczna przedstawianego programu jako pierwsza w Polsce zaczęła prowadzić grupy psychoterapeutyczne dla DDA. Od 1993 roku w IPZ szkoliła terapeutów DDA, a od 2002 roku uczy o tej problematyce, także o psychoterapii emocji i zaburzeń emocjonalnych w ramach Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii IPZ akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Psychiatryczne.

Celem konferencji jest zwiększenie wiedzy i umiejętności terapeutycznych profesjonalistów pracujących z grupą osób określanych jako dorosłe dzieci alkoholików (DDA) w zakresie rozumienia emocji wpływających na problemy osobiste DDA oraz przedstawienie metod prowadzenia pracy nad emocjami i zaburzeniami emocjonalnymi w różnych podejściach terapeutycznych.


PROGRAM KONFERENCJI

WYKŁADY:

 • w formie stacjonarnej:
 1. „Metody pracy nad emocjami w terapii poznawczej” – Anna Małecka
 2. „Dorosłe Dzieci Alkoholików i wstyd. Jak pomagać się od niego uwalniać?” – Anna Dodziuk van Kooten.
 • w formie on-line:
 1. „Metody pracy nad emocjami w terapii poznawczej” – dr Dorota Nowocin
 2. „Terapia skoncentrowana na emocjach wg Leslie S. Greenberga” – Jolanta Hojda

UWAGA: powyższe wykłady on-line będą zamieszczone na stronie internetowej IPZ od dnia 23.05.2022 r. do dnia 31.05.2022 r. – do osób, które zakwalifikują się na konferencję prześlemy mail z hasłem do logowania.

SEMINARIUM

Agata Janasz-Bazyl – pokazana i analizowana będzie sesja filmowa przedstawiająca pracę na emocjach L. Greenberga z pacjentem.

seminarium – zajęcia odbędą się w dwóch grupach, pierwszego dnia konferencji (29.05.22) po kolacji oraz powtórzone będą dla drugiej grupy dnia następnego (30.05.22) także po kolacji.

WARSZTATY do wyboru: każdy uczestnik powinien wybrać po jednym warsztacie z GRUPY A, B i C. Wszystkie warsztaty będą trwały po 6 godz., czyli łącznie będzie 18 godz. warsztatów.

Warsztaty A

 1. „Usztywnione Gestalty – praca z odzyskiwaniem emocji w nurcie Gestalt” – Anna Małecka.
 2. „Techniki pracy nad złością” – Dorota Brewińska.
 3. „Praca nad smutkiem i stanami depresyjnymi w podejściu integracyjnym” – Agata Janasz-Bazyl.
 4. „Strategie i procedury pracy nad emocjami w psychoterapii skoncentrowanej na emocjach” – Jolanta Hojda.
 5. „Jak pomagać uwalniać się od wstydu” – Anna Dodziuk van Kooten.
 6. „Praca nad lękiem z wykorzystaniem metod poznawczych” – Joanna Frątczak-Garbowicz.

Warsztaty B

 1. „Usztywnione Gestalty – praca z odzyskiwaniem emocji w nurcie Gestalt” – Anna Małecka.
 2. „Techniki pracy nad złością” – Dorota Brewińska.
 3. „Praca nad smutkiem i stanami depresyjnymi w podejściu integracyjnym” – Agata Janasz-Bazyl.
 4. „Strategie i procedury pracy nad emocjami w psychoterapii skoncentrowanej na emocjach” – Jolanta Hojda.
 5. „Jak pomagać uwalniać się od wstydu” – Anna Dodziuk van Kooten.
 6. „Praca nad emocjami w terapii poznawczej” – dr Dorota Nowocin.

Warsztaty C

 1. „Usztywnione Gestalty – praca z odzyskiwaniem emocji w nurcie Gestalt” – Anna Małecka.
 2. „Techniki pracy nad złością” – Dorota Brewińska.
 3. „Praca nad smutkiem i stanami depresyjnymi w podejściu integracyjnym” – Agata Janasz-Bazyl.
 4. „Strategie i procedury pracy nad emocjami w psychoterapii skoncentrowanej na emocjach” – Jolanta Hojda.
 5. „Jak pomagać uwalniać się od wstydu” – Anna Dodziuk van Kooten.
 6. „Praca nad emocjami w terapii poznawczej” – dr Dorota Nowocin.

UWAGA: proszę zwrócić uwagę, że w GRUPIE A warsztat: „Praca nad lękiem z wykorzystaniem metod poznawczych” – Joanny Frątczak-Garbowicz jest prowadzony wyłącznie w pierwszym dniu konferencji, a warsztat „Praca nad emocjami w terapii poznawczej” – dr Doroty Nowocin jest realizowany tylko w GRUPIE B i C.

Krótka informacja o warsztacie:


„Usztywnione Gestalty – praca z odzyskiwaniem emocji w nurcie Gestalt” – Anna Małecka

Warsztat będzie koncentrował się pracy z emocjami w gabinecie psychoterapeutycznym. Przyglądniemy się jak funkcjonuje zdrowy organizm i co się dzieje, kiedy w procesie rozwoju człowiek doświadcza uwarunkowań, który powodują kreatywne przystosowanie, a w konsekwencji zatrzymanie i usztywnianie sposobu funkcjonowania. Poprzez własne doświadczenie (praca w parach, trójkach) będziemy eksperymentować i uczyć się jak pracować z klientami, którzy w sytuacji doświadczania traumatycznych wydarzeń zatrzymują emocje, które często objawiają się na przykład różnymi somatyzacjami.


„Techniki pracy nad złością” – Dorota Brewińska

Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję zapoznać się z rodzajami złości oraz z funkcjami jakie ona pełni w życiu człowieka. Przedstawione zostaną techniki pracy ze złością i ćwiczenia w tym zakresie.

Omówiony zostanie wpływ wczesnodziecięcych deprywacji i traum na powstawanie złości. Uczestnicy zapoznają się ze sposobami docierania do uczuć, które złość może przykrywać.

Ćwiczenia obejmować będą zwiększenie umiejętności w zakresie kontaktowania się i zawiadywania złością.


"Praca nad smutkiem i stanami depresyjnymi w podejściu integracyjnym" – Agata Janasz-Bazyl

Warsztat będzie zawierał część teoretyczną oraz praktyczną. W części teoretycznej będę starała się przedstawić uczestnikom najnowsze badania nt. depresji w odniesieniu do pandemii covid-19 oraz stanu zagrożenia wojną w Ukrainie. Przedstawię teorię nt. przyczyn i genezy stanów smutku i przygnębienia. Każdy z uczestników będzie sam mógł sprawdzić swój nastrój wykorzystując testy do badania poziomu depresji. W części praktycznej przedstawię przypadek kliniczny na podstawie, którego razem z uczestnikami będę przygotowywała i omawiała strategie pracy w nurcie integracyjnym. Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak stabilnie przejść przez obecny kryzys emocjonalny obniżając swój poziom smutku i przygnębienia. Będzie również czas na część superwizyjna i pytania ze strony uczestników.


„Strategie i procedury pracy nad emocjami w psychoterapii skoncentrowanej na emocjach” – Jolanta Hojda

Uczestnicy warsztatu „Strategie i procedury pracy nad emocjami w psychoterapii skoncentrowanej na emocjach” poznają strategię pracy psychoterapeutycznej skoncentrowanej na emocjach i jej podstawowe techniki. Podczas warsztatu będziemy dzielić się własnym sposobem doświadczania - uczestnicy będą ćwiczyć procedury pracy nad emocjami na „własnym materiale” w parach oraz w trójkach. Zapraszam uczestników gotowych do doświadczeniowej pracy w roli klienta oraz zainteresowanych trenowaniem procedur pracy na emocjach w roli terapeuty. 


„Jak pomagać uwalniać się od wstydu?” – Anna Dodziuk van Kooten

Celem warsztatu jest zmniejszenie niszczącego wpływu wstydu na życie osobiste i społeczne uczestników oraz osób, którym pomagają. W pierwszej części zajmiemy się poznaniem natury swego własnego wstydu. Czym on się charakteryzuje? Czego się wstydzę? Czego wstydzą się inni? Skąd wziął się ten wstyd? Źródła zawstydzania: rodzice, rówieśnicy, media, dawny lub aktualny partner, ja sama lub sam. Moje sposoby bronienia się przed wstydem: zaprzeczanie, wycofanie, złość, perfekcjonizm, wywyższanie siebie i poniżanie innych, nałogowe zachowania – oraz skutki nie kontaktowania się z własnym wstydem. Druga część warsztatu będzie poświęcona uwalnianiu się od toksycznego wstydu: jak go zmniejszyć, oswoić, wyleczyć? Wypróbujemy też działanie trzech najważniejszych lekarstw na trujący wstyd: szczerości, godności i bliskości.

UWAGA: Udział w tym warsztacie wymaga gotowości do korzystania z osobistego materiału.


„Praca nad emocjami w terapii poznawczej” – dr Dorota Nowocin

Warsztat będzie stanowił praktyczne rozwinięcie metod omówionych w ramach wykładu.

Celem warsztatu będzie zaprezentowanie możliwości pracy terapeutycznej z emocjami w ujęciu terapii poznawczo-behawioralnej. Zostaną pogłębione podstawowe założenia modelu, które wprost odnoszą się do praktycznej strony pracy z pacjentami.

Warsztat będzie okazją do omówienia i przećwiczenia wielu technik, które są szczególnie użyteczne w pracy nad regulacją emocji, począwszy od typowych dla terapii poznawczo-behawioralnej (takich jak: restrukturyzacja poznawcza, aktywizacja behawioralna), a skończywszy na technikach opartych na uważności czy współczuciu. Ponadto, przyjrzymy się ewentualnym trudnościom, które mogą wystąpić w pracy nad regulacją emocji.


„Praca nad lękiem z wykorzystaniem metod poznawczych” – Joanna Frątczak-Garbowicz

Jak przestać „się straszyć”?! Czyli proste sposoby radzenia sobie z lękiem, dla uniknięcia jego fatalnych następstw dla Ciebie, i nie tyko!

Lęk – to silne poczucie mającego nadejść nieuchronnego zagrożenia utratą (jakkolwiek rozumianą), wobec którego czujemy się bezradni. Pomimo, nie istnienia faktów zwiastujących takie wydarzenie.

Sposób, w jaki wizualizujemy czekające nas zdarzenie, istotnie wpływa zarówno w sferze emocji jak i w sferze psycho-somatycznej na nasze reakcje. Których złych następstw, dla zagrożenia dobrostanu istnienia, w tym zdrowia psycho-fizycznego i życia, nie sposób przecenić.

Lęk może (i tylko „może”! I niech tak pozostanie!) być początkiem kaskady zdarzeń i tym samym wyzwalaczem, lub wstępem, prowadzącym do:

 • ucieczki, agresji, obsesji, bezradnej bierności – najszerzej rozumianych,
 • częściowej blokady racjonalnego myślenia, a w następstwie i działania. W skrajności paniki, hazardu w wyborach, w tym desperackim poddaniu się przypadkowym „zda się wybawcom”!
 • naturalnej konsekwencji, dla niektórych osób, przy odpowiednio silnych bodźcach i długości czasu ich trwania, może być depresja z jej najgorszymi konsekwencjami,
 • samo się sterowania procesu oraz zatruwania lękiem, umysłów ludzi w otoczeniu, jako, że jest niezwykle trudny do całkowitego kontrolowania, powstając, w partiach mózgu zarządzających emocjami i odruchami, poniżej „poziomu” racjonalnego myślenia. Niestety może wpływać, gdy dotyczy „lęku o istnienie”, na czynności fizjologiczne i auto sterowanie procesami życiowymi organizmu, ulokowanych jeszcze niżej – a więc w „fundamencie mózgu”,
 • z powodów ww. „zarządzanie przez lęk” jest koronnym narzędziem w arsenale środków wpływu i manipulacji, stosowanych przez różnej maści liderów, aspirujących do przewodzenia w stadzie z materialnych, emocjonalnych lub ideowych przesłanek,
 • może uskrzydlić, ale tylko krótkotrwale w prostej ucieczce, np. na wysokie drzewo przed dzikiem (sic!). Na dłużej nic z niego dobrego. Dlatego, lepiej niech ogarnia naszych wrogów!


Celem warsztatów
jest zapoznanie się i nauczenie:

 • diagnozy stanu emocji (jak np. racjonalności w postrzeganiu i działaniu, dynamiki postępujących zmian, samoświadomości, poczucia i faktycznej sprawczości).
 • korzystania z metod, które dadzą możliwość dobrej zmiany, a w tym – nabycia koniecznej praktycznej umiejętności spojrzenia na problem z wielu stron, w tym z dalszej .przyszłości’, dla korekty „mapy drogowej” przyszłości u osoby podlegającej lękom.
 • po analizie praktyczna korekty (zmiany, uzupełnienia) „mapy drogowej” przyszłych wydarzeń. A więc zmianę wyobraźni i wzorców myślenia (po to aby np.: nie tkwić w destrukcyjnych związkach lub okolicznościach, nie pogrążać się nadal w nie racjonalnych negatywnych i auto destrukcyjnych samo niszczących myślach i zachowaniach).
 • zasad postępowania i procedur naprawczych, ze świadomością konieczności ich ciągłej korekty.

logo-z-napisem-białe