Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Nabór do Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii
na rok 2022/2023 został zakończony.

 

 

Integracyjny Program Szkolenia Psychoterapeutów obejmuje Profesjonalną Szkołę Psychoterapii i Program Szkolenia Klinicznego. Posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Profesjonalna Szkoła Psychoterapii to 4-letnie studia podyplomowe prowadzone od 2002 roku przez Instytut Psychologii Zdrowia we współpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Założycielem i dyrektorem Szkoły jest profesor SWPS, dr hab. Jerzy Mellibruda – certyfikowany  psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Równolegle do studiów podyplomowych, prowadzony jest Program Szkolenia Klinicznego w Ośrodku Psychoterapeutycznym NZOZ Instytutu Psychologii Zdrowia w  Warszawie, który obejmuje prowadzenie pod cotygodniową superwizją psychoterapii indywidualnej, pracę w charakterze koterapeuty w ramach psychoterapii grupowej i uczestnictwo w  zebraniach klinicznych.

Studia w PSP trwają 44 miesiące i obejmują około 900 godzin szkolenia.  Dla osób, które ukończyły pierwszy rok istnieje możliwość zaawansowanego szkolenia klinicznego (w tym własna psychoterapia) w wymiarze od 360 do 600 godzin. 

Podstawowym zadaniem Szkoły jest wszechstronne przygotowanie do samodzielnego i profesjonalnego uprawiania psychoterapii oraz do twórczej integracji dorobku istniejących szkół psychoterapeutycznych, na użytek osobistej praktyki absolwentów. Koncentrujemy się na rozwijaniu umiejętności integracji trzech nurtów: humanistyczno-fenomenologicznego, poznawczo-behawioralnego oraz interpersonalno-psychodynamicznego.

Absolwenci Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii otrzymają dyplom ukończenia studiów podyplomowych oraz są przygotowywani do zdawania egzaminów certyfikacyjnych w zakresie psychoterapii. Absolwenci studiów podyplomowych i programu szkolenia klinicznego będą mogli ubiegać się o Certyfikat Psychoterapeuty Integracyjnego.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Poszukiwanie integracji różnych podejść psychoterapeutycznych, obejmuje różne koncepcje teoretyczne i kliniczne, pragmatykę postępowania terapeuty oraz dobór optymalnych strategii i procedur terapeutycznych do specyfiki problemów pacjenta.

Wyniki badań empirycznych i analizy kliniczne wskazują, że czynniki decydujące o  efektywności psychoterapii mają uniwersalny charakter. Żadne z istniejących podejść psychoterapeutycznych nie udowodniło większej skuteczności niż pozostałe. Wskazuje to na potrzebę prowadzenia poszukiwań ponad podziałami tworzonymi przez tradycyjne szkoły w psychoterapii oraz zmiany w tradycyjnych formach szkolenia psychoterapeutów. Poszukiwanie twórczej integracji różnych podejść terapeutycznych jest szczególnie wartościowym nurtem we współczesnej praktyce i teorii psychoterapii - nie jest tożsame z eklektycznym posługiwaniem się różnorodnymi technikami psychoterapeutycznymi.
Kluczową rolę w profesjonalnej psychoterapii odgrywają wiedza, osobiste doświadczenia i  właściwości terapeuty oraz jego umiejętności wpływające na:

 • kształt relacji i  komunikacji z pacjentem oraz rozumienie procesu psychoterapii,
 • trafność i elastyczność doboru strategii i procedur terapeutycznych,
 • zaangażowanie pacjenta w  pracę nad zmianą osobistą.

Uczestnicy studiów podyplomowych będą mieli warunki do poszukiwania takiej formy integrowania istniejących podejść terapeutycznych, które będzie dostosowane do ich cech indywidualnych oraz użyteczne do pracy z różnymi pacjentami.

ELEMENTY PROGRAMU MERYTORYCZNEGO

Psychologiczne i  medyczne rozumienie zdrowego i zaburzonego funkcjonowania człowieka

- Uczestnicy będą zapoznawać się ze współczesną wiedzą psychologiczną i medyczną dotyczącą zagadnień istotnych dla rozumienia indywidualności pacjenta (różne koncepcje osobowości), jego zaburzeń (wybrane zagadnienia z psychopatologii, ze szczególnym poszerzeniem wiedzy o zaburzeniach osobowości i zaburzeniach afektywnych) oraz procesu psychoterapii.

Cykl wykładów i dyskusji, lektura wybranych tekstów, sprawdziany wiedzy.

POZNAWANIE PACJENTA I PRZEBIEGU PSYCHOTERAPII

 Poznawanie w celu pomagania- Ćwiczenie umiejętności systematycznego zbierania i opracowywania informacji o osobie korzystającej z pomocy, w celu pogłębienia zrozumienia jej sposobu życia, jej problemów oraz poszukiwania wyjaśnienia mechanizmów przyczynowych oraz ich genezy.

 Poznawanie procesu i planowanie w przebiegu psychoterapii - Ćwiczenie umiejętności systematycznego zbierania i opracowywania informacji o treści i przebiegu spotkań terapeutycznych, zbierania i opracowywania informacji o doświadczeniach uzyskiwanych przez klienta w czasie terapii, analizowania przebiegu kolejnych etapów pracy psychoterapeutycznej , określanie celów i kierunków pracy terapeutycznej, wybór i przygotowywanie strategii postępowania, integrowanie strategii i metod, przewidywanie i rozpoznawanie przeszkód, ocena przebiegu i efektów.

OPRACOWYWANIE PRACY DYPLOMOWEJ – kliniczne studium procesu psychoterapii

KOMUNIKACJA TERAPEUTYCZNA I BUDOWANIE RELACJI

 Umiejętności komunikacji terapeutycznej- Uczestnicy będą poznawać i ćwiczyć uniwersalne umiejętności profesjonalnej komunikacji psychoterapeutycznej oparte na osobistych zdolnościach terapeuty do tworzenia pomocnej relacji terapeutycznej oraz na podstawowych umiejętnościach komunikacji terapeutycznej.

Specyficzne umiejętności związane ze stosowaniem technik - rozwijanie umiejętności stosowania interwencji poznawczych i behawioralnych, rozwijanie umiejętności pracy z wyobrażeniami i fantazjami, rozwijanie umiejętności prowadzenia pracy terapeutycznej skoncentrowanej na procesie doświadczania, rozwijanie umiejętności prowadzenia spotkania grupowego.

GŁÓWNE SYSTEMY PSYCHOTERAPII i POSZUKIWANIE INTEGRACJI

Uczestnicy będą zapoznawać się ze współczesną wiedzą istotną dla rozumienia różnych sposobów uprawiania psychoterapii i myślenia o pacjentach i ich problemach.

Seminaria, pokazy filmów szkoleniowych przedstawiających pracę psychoterapeutyczną i kliniczne komentarze autorytetów w zakresie integracji psychoterapii, wskazówki do lektury. 

Wprowadzenie do głównych systemów psychoterapii
Prezentacja panoramy szkół i podejść psychoterapeutycznych:
 • terapie psychoanalityczne i psychodynamiczne
 • terapie egzystencjalne
 • terapia skoncentrowana na osobie
 • terapia Gestalt i  podejścia skoncentrowane na doświadczaniu
 • terapie interpersonalne
 • terapie behawioralno-poznawcze
 • terapie systemowe
 • terapie konstruktywistyczne
 • historia i różne modele integracji psychoterapii

Pogłębienie wiedzy dokonywać się będzie poprzez koncentrację na wybranych aspektach procesu psychoterapii z uwzględnieniem czynników leczących w różnych podejściach.

Poszukiwanie integracji różnych podejść psychoterapeutycznych 
Specyficzne dla całego programu szkolenia jest poszukiwanie integracji psychoterapii. w sposób pogłębiony studenci będą się zapoznawać z teorią i  praktyką takich podejść jak:
 • Psychoterapia skoncentrowana na osobie według Carla Rogersa
 • Terapia multimodalna Arnolda.Lazarusa
 • Integracyjne podejście behawioralno-poznawcze Donalda Meichenbauma
 • Terapia schematów osobistych (wg.Jeffreya Younga)
 • Terapia skoncentrowana na doświadczaniu (wg.Leslie Greenberga)
 • Podejście egzystencjalne (wg. Irvina Yaloma i Rollo Maya)
Integracyjny model 7 ścieżek psychoterapeutycznych 
- stanowi podstawę szkolenia i obejmuje:
 • Uzdrawiającą relację terapeutyczną
 • Eksplorację doświadczeń osobistych
 • Modyfikacje poznawcze i  behawioralne
 • Transformacje procesu doświadczania i świadomości
 • Uzyskiwanie wglądu i  zrozumienia
 • Rekonstrukcje narracji osobistych
 • Modyfikacje sposobu życia przez pacjenta

Warsztaty mistrzowskie prezentacja i analiza filmów szkoleniowych pokazujących pracę psychoterapeutyczną i komentarze kliniczne wybitnych psychoterapeutów takich jak: Carl Rogers, Fritz Perls - terapia Gestalt, Irving Yalom - grupowe podejście interpersonalne, James Bugental - podejście humanistyczno-egzystencjalne, Arnold Lazarus - terapia multimodalna,  Albert Ellis - terapia poznawcza, Nathaniel Raskin - podejście skoncentrowane na osobie,  Aaron i Judyta Beck - terapia behawioralno-poznawcza, Milton Erickson, Jeffrey Young, Paul Wachtel, James Masterson. w ramach zajęć lub jako dodatkowe sesje planowane są spotkania warsztatowe z wybitnymi polskimi i zagranicznymi specjalistami z  zakresu psychoterapii.

SEMINARIUM NA TEMAT ETYCZNYCH ASPEKTÓW PSYCHOTERAPII ORAZ ROLI WARTOŚCI w PROCESIE POMAGANIA
W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z zasadami Kodeksu Etycznego Psychologa, Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty, Ethical Guidelines of The European Association for Psychotherapy oraz specyfiką dylematów etycznych związanych z różnymi typami sytuacji występujących w  psychoterapii.

STRATEGIE i PROCEDURY TEMATYCZNE w PSYCHOTERAPII
Przedstawione zostaną ogólne zasady planowania pracy psychoterapeutycznej oraz rekomendacje specyficzne dla różnych problemów klinicznych. w ramach cyklu seminariów warsztatowych przedstawione będą strategie pracy psychoterapeutycznej specyficzne dla takich tematów klinicznych jak:

 • lęk i niepokój
 • gniew i kontrola agresywnych zachowań
 • smutek i żal po stracie
 • tendencje autodestrukcyjne
 • poczucie krzywdy, poczucie winy i wstydu
 • specyfika zaburzeń Dorosłych Dzieci Alkoholików
 • uzależnienia od substancji chemicznych
 • uzależnienia behawioralne (seksoholizm, bulimia i anoreksja, hazard, itd.)
 • współuzależnienie jako specyficzna forma przystosowania do destrukcyjnego partnera
 • PTSD - zespół zaburzeń stresu pourazowego
 • problemy małżeńskie i  seksualne
 • problemy ofiar przemocy domowej

UCZESTNICTWO w  TRENINGU OSOBISTYM
w ramach programu przewidziane są praktyczne zajęcia treningowe tworzące okazję do uzyskania osobistych doświadczeń służących autorefleksji i rozwijaniu zdolności dostrzegania i uwzględniania osobistego wpływu terapeuty na przebieg procesu psychoterapii  (w łącznym wymiarze około 200 godzin).
Dla części osób, zostanie stworzona okazja do uczestnictwa w dodatkowych sesjach treningowej psychoterapii grupowej w wymiarze 150 – 200 godzin (nie wchodzą w skład programu).

UMIEJĘTNOŚCI i PROCEDURY
W serii warsztatów uczestnicy będą mieli okazję do poznawania i ćwiczenia różnych procedur technicznych stosowanych w celu strukturalizowania sytuacji psychoterapeutycznych. Tematy warsztatów:
 • trening umiejetności empatycznej rozmowy psychoterapeutycznej
 • metodyka pracy gestaltowskiej
 • psychodrama i odgrywanie ról
 • techniki niewerbalne
 • praca z grupami
 • techniki kierowania fantazją i wizualizacja
 • metody relaksacji, medytacji i treningu autogennego
 • opracowywanie osobistych planów terapii
 • treningi behawioralno-poznawcze
 • treningi interpersonalne i inne (NLP, EMDR itp.)

Studenci uczestniczą również w serii seminariów warsztatowych pt. WPROWADZENIE DO PSYCHOANALIZY prowadzonych przez dr Ewę Kobylińską z Frankfurckiego Instytutu Psychoanalitycznego oraz w specjalnych warsztatach poświęconych TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ, TERAPII GESTALT oraz TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIU. 

SUPERWIZJA KLINICZNA

Każdy z uczestników Szkoły uczestniczy w  systematycznej superwizji klinicznej własnej pracy psychoterapeutycznej (około 150 godzin). w czasie superwizji studenci przedstawiają m.in. całościowe studia przypadku swoich pacjentów, zapisy audio-video fragmentów sesji prowadzonej przez siebie psychoterapii oraz omawiają z superwizorem osobiste i kliniczne aspekty pracy z pacjentem. 
Zajęcia superwizyjne prowadzą certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. w skład podstawowego zespołu prowadzącego szkolenie wchodzą: Jerzy Mellibruda, Anna Dodziuk, Jacek Skrobot, Zofia Sobolewska-Mellibruda, Wanda Trabert.

ZASADY ORGANIZACYJNE

I. Czas trwania

 1. Studia podyplomowe trwają 44 miesiące i obejmują 920 godzin zajęć dydaktycznych oraz 300 godzin zorganizowanej pracy własnej. Zajęcia na kolejnych latach trwają 300 + 270 + 250 + 100 godzin).
 2. Zajęcia prowadzone są na ogół w postaci dwu i pół dniowych sesji (piątek-niedziela) odbywających się raz w miesiącu.
 3. Dla absolwentów studiów podyplomowych udostępnione będą zaawansowane seminaria warsztatowo-superwizyjne oraz staże kliniczne.

II. Nabór, selekcja i przygotowanie uczestników

Kandydaci do Szkoły powinni mieć ukończone studia wyższe z zakresu psychologii, medycyny, resocjalizacji, pedagogiki lub kierunków pokrewnych. Pożądane jest, aby Kandydaci mieli doświadczenia w  praktyce związanej z pomocą psychologiczną i dysponowali możliwościami prowadzenia psychoterapii z kilkoma pacjentami w czasie uczestniczenia w  szkoleniu. Kwalifikacja odbędzie się na podstawie indywidualnych rozmów z  kandydatami. 

Zaliczenie studiów podyplomowych i programu klinicznego będzie tworzyć warunki do przystępowania do egzaminu i ubiegania się o certfikat psychoterapeuty integracyjnego. 

Osoby zainteresowane przyjęciem do Szkoły powinny nadesłać wypełnioną ankietę kandydata i wziąć udział w  spotkaniu kwalifikacyjnym (o terminie spotkania zostaną zawiadomione).

Opłata za rozmowę kwalifikacyjną wynosi 100 zł. 

Ankietę można pobrać też z naszej strony: 

psp.doc (51.2 kB )

logo-z-napisem-białe