Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Profesjonalna Szkoła PsychoterapiiZawartość chroniona hasłem

  Proszę podać hasło

 
 1. Opłaty za szkolenie podyplomowe wnoszone przez studentów są bezzwrotne (tzn. Szkoła nie zwraca części pieniędzy w przypadku zrezygnowania przez studenta z uczestnictwa w całości lub w części zaplanowanych sesji).
 2. Osoby korzystające z rozłożenia opłaty na raty są zobowiązane do uregulowania całej należności w ustalonych terminach
 3. W ramach opłaty wniesione przez studenta Szkoła zobowiązuje się do realizacji zajęć dydaktycznych w trakcie kolejnych sesji wg załączonego harmonogramu, przeprowadzenia w trybie zwyczajnym sprawdzianów wiedzy i oceny prac domowych oraz do przekazania zbioru materiałów pomocniczych.
 4. Opłata za studia nie obejmuje kosztów ewentualnej indywidualnej psychoterapii studentów i staży klinicznych
 5. Staże kliniczne dla wybranych osób odbywane w oparciu o indywidualne uzgodnienia w ośrodku terapeutycznym Instytutu Psychologii Zdrowia –
 6. Wysokość opłat za studiowanie w PSP łącznie za realizację 960 godzin dydaktycznych szkolenia wynosi (dla edycji 2024/28) 52 500 zł: za I rok - 13 500 zł (9 sesji), za II rok - 13 500 zł (9 sesji), za III rok – 13 500 zł (9 sesji), za IV rok – 12 000 zł (8 sesji). Istnieje możliwość rozłożenia opłat czesnego na raty płatne z miesięcznym wyprzedzeniem.
 7. Opłata za rozmowę kwalifikacyjną - 250 zł. Opłata za egzamin końcowy – 800 zł.
  Po zakwalifikowaniu do PSP uczestnik powinien wpłacić 2000 zł w ciągu 7 dni od zakwalifikowania. Suma ta będzie wliczona w czesne po rozpoczęciu szkolenia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia IPZ nie zwraca tej kwoty.
 

Integracyjny Program Szkolenia Psychoterapeutów obejmuje Profesjonalną Szkołę Psychoterapii i Program Szkolenia Klinicznego. Posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego , Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.

Profesjonalna Szkoła Psychoterapii to 4-letnia szkoła utworzona w 2002 roku przez Instytut Psychologii Zdrowia. Założycielem i dyrektorem Szkoły jest profesor SWPS, dr hab. Jerzy Mellibruda – certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Równolegle do szkolenia w PSP, prowadzony jest Program Szkolenia Klinicznego w Ośrodku Psychoterapeutycznym NZOZ Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie, który obejmuje prowadzenie pod cotygodniową superwizją psychoterapii indywidualnej, pracę w charakterze koterapeuty w ramach psychoterapii grupowej i uczestnictwo w zebraniach klinicznych.

Studia w PSP trwają 44 miesiące i obejmują 960 godzin szkolenia warsztatowo-seminaryjnego. Dla osób, które ukończyły drugi rok istnieje możliwość zaawansowanego szkolenia klinicznego w wymiarze od 360 do 600 godzin.

Podstawowym zadaniem Szkoły jest wszechstronne przygotowanie do samodzielnego i profesjonalnego uprawiania psychoterapii oraz do twórczej integracji dorobku istniejących szkół psychoterapeutycznych, na użytek osobistej praktyki absolwentów. Pomagamy w rozwijaniu umiejętności integracji dorobku nurtów: humanistyczno-fenomenologicznego, poznawczo-behawioralnego oraz interpersonalno-psychodynamicznego.

Absolwenci Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii otrzymają dyplom ukończenia szkolenia podyplomowego oraz są przygotowywani do zdawania egzaminów certyfikacyjnych w zakresie psychoterapii. Absolwenci szkolenia i programu klinicznego będą mogli ubiegać się o Certyfikat Psychoterapeuty Integracyjnego oraz inne certyfikaty psychoterapeutyczne.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE SZKOLENIA PODYPLOMOWEGO

Poszukiwanie integracji różnych podejść psychoterapeutycznych, obejmuje różne koncepcje teoretyczne i kliniczne, pragmatykę postępowania terapeuty oraz dobór optymalnych strategii i procedur terapeutycznych do specyfiki problemów pacjenta.

Wyniki badań empirycznych i analizy kliniczne wskazują, że czynniki decydujące o efektywności psychoterapii mają uniwersalny charakter. Żadne z istniejących podejść psychoterapeutycznych nie udowodniło większej skuteczności niż pozostałe. Wskazuje to na potrzebę prowadzenia poszukiwań ponad podziałami tworzonymi przez tradycyjne szkoły w psychoterapii oraz zmiany w tradycyjnych formach szkolenia psychoterapeutów. Poszukiwanie twórczej integracji różnych podejść terapeutycznych jest szczególnie wartościowym nurtem we współczesnej praktyce i teorii psychoterapii - nie jest tożsame z eklektycznym posługiwaniem się różnorodnymi technikami psychoterapeutycznymi.
Kluczową rolę w profesjonalnej psychoterapii odgrywają wiedza, osobiste doświadczenia i właściwości terapeuty oraz jego umiejętności wpływające na:

 • kształt relacji i komunikacji z pacjentem oraz rozumienie procesu psychoterapii,
 • trafność i elastyczność doboru strategii i procedur terapeutycznych,
 • zaangażowanie pacjenta w pracę nad zmianą osobistą.

Uczestnicy szkolenia będą mieli warunki do poszukiwania takiej formy integrowania istniejących podejść terapeutycznych, które będzie dostosowane do ich cech indywidualnych oraz użyteczne do pracy z różnymi pacjentami.

ELEMENTY PROGRAMU MERYTORYCZNEGO

PSYCHOLOGICZNE I MEDYCZNE ROZUMIENIE ZDROWEGO I ZABURZONEGO FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA

- Uczestnicy będą zapoznawać się ze współczesną wiedzą psychologiczną i medyczną dotyczącą zagadnień istotnych dla rozumienia indywidualności pacjenta (różne koncepcje osobowości), jego zaburzeń (wybrane zagadnienia z psychopatologii, ze szczególnym poszerzeniem wiedzy o zaburzeniach osobowości i zaburzeniach afektywnych) oraz procesu psychoterapii.

POZNAWANIE PACJENTA I PRZEBIEGU PSYCHOTERAPII

Poznawanie w celu pomagania- Ćwiczenie umiejętności systematycznego zbierania i opracowywania informacji o osobie korzystającej z pomocy, w celu pogłębienia zrozumienia jej sposobu życia, jej problemów oraz poszukiwania wyjaśnienia mechanizmów przyczynowych oraz ich genezy.

Poznawanie procesu i planowanie w przebiegu psychoterapii - Ćwiczenie umiejętności systematycznego zbierania i opracowywania informacji o treści i przebiegu spotkań terapeutycznych, zbierania i opracowywania informacji o doświadczeniach uzyskiwanych przez klienta w czasie terapii, analizowania przebiegu kolejnych etapów pracy psychoterapeutycznej , określanie celów i kierunków pracy terapeutycznej, wybór i przygotowywanie strategii postępowania, integrowanie strategii i metod, przewidywanie i rozpoznawanie przeszkód, ocena przebiegu i efektów.

OPRACOWYWANIE PRACY DYPLOMOWEJ – kliniczne studium procesu psychoterapii

KOMUNIKACJA TERAPEUTYCZNA I BUDOWANIE RELACJI

Umiejętności komunikacji terapeutycznej- Uczestnicy będą poznawać i ćwiczyć uniwersalne umiejętności profesjonalnej komunikacji psychoterapeutycznej oparte na osobistych zdolnościach terapeuty do tworzenia pomocnej relacji terapeutycznej oraz na podstawowych umiejętnościach komunikacji terapeutycznej.

Specyficzne umiejętności związane ze stosowaniem technik - rozwijanie umiejętności stosowania interwencji poznawczych i behawioralnych, rozwijanie umiejętności pracy z wyobrażeniami i fantazjami, rozwijanie umiejętności prowadzenia pracy terapeutycznej skoncentrowanej na procesie doświadczania, rozwijanie umiejętności prowadzenia spotkania grupowego.

GŁÓWNE SYSTEMY PSYCHOTERAPII i POSZUKIWANIE INTEGRACJI

Uczestnicy będą zapoznawać się ze współczesną wiedzą istotną dla rozumienia różnych sposobów uprawiania psychoterapii i myślenia o pacjentach i ich problemach.

Seminaria, pokazy filmów szkoleniowych przedstawiających pracę psychoterapeutyczną i kliniczne komentarze autorytetów w zakresie integracji psychoterapii, wskazówki do lektury.

Wprowadzenie do głównych systemów psychoterapii
Prezentacja panoramy szkół i podejść psychoterapeutycznych:

 • terapie psychoanalityczne i psychodynamiczne
 • terapie egzystencjalne
 • terapia skoncentrowana na osobie
 • terapia Gestalt i podejścia skoncentrowane na doświadczaniu
 • terapie interpersonalne
 • terapie behawioralno-poznawcze
 • terapie systemowe
 • terapie konstruktywistyczne
 • historia i różne modele integracji psychoterapii

Pogłębienie wiedzy dokonywać się będzie poprzez koncentrację na wybranych aspektach procesu psychoterapii z uwzględnieniem czynników leczących w różnych podejściach.

Poszukiwanie integracji różnych podejść psychoterapeutycznych
Specyficzne dla całego programu szkolenia jest poszukiwanie integracji psychoterapii. w sposób pogłębiony studenci będą się zapoznawać z teorią i praktyką takich podejść jak:

 • Psychoterapia skoncentrowana na osobie według Carla Rogersa
 • Terapia multimodalna Arnolda.Lazarusa
 • Integracyjne podejście behawioralno-poznawcze Donalda Meichenbauma
 • Terapia schematów osobistych (wg.Jeffreya Younga)
 • Terapia skoncentrowana na doświadczaniu (wg.Leslie Greenberga)
 • Podejście egzystencjalne (wg. Irvina Yaloma i Rollo Maya)

Integracyjny model 7 ścieżek psychoterapeutycznych - stanowi podstawę szkolenia i obejmuje:

 • Rozwijanie relacji terapeutycznej
 • Eksplorację doświadczeń osobistych
 • Modyfikacje poznawcze i behawioralne
 • Dramatyzacje wyobrażeniowe i ekspresyjne
 • Uzyskiwanie wglądu i zrozumienia
 • Rekonstrukcje narracji osobistych
 • Modyfikacje sposobu życia przez pacjenta

Warsztaty mistrzowskie – prezentacja i analiza filmów szkoleniowych pokazujących pracę psychoterapeutyczną i komentarze kliniczne wybitnych psychoterapeutów takich jak: Carl Rogers, Fritz Perls - terapia Gestalt, Irving Yalom - grupowe podejście interpersonalne, James Bugental - podejście humanistyczno-egzystencjalne, Arnold Lazarus - terapia multimodalna, Albert Ellis - terapia poznawcza, Nathaniel Raskin - podejście skoncentrowane na osobie, Aaron i Judyta Beck - terapia behawioralno-poznawcza, Milton Erickson, Jeffrey Young, Paul Wachtel, James Masterson. w ramach zajęć lub jako dodatkowe sesje planowane są spotkania warsztatowe z wybitnymi polskimi i zagranicznymi specjalistami z zakresu psychoterapii.

SEMINARIUM NA TEMAT ETYCZNYCH ASPEKTÓW PSYCHOTERAPII ORAZ ROLI WARTOŚCI w PROCESIE POMAGANIA

W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z zasadami Kodeksu Etycznego Psychologa, Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty, Ethical Guidelines of The European Association for Psychotherapy oraz specyfiką dylematów etycznych związanych z różnymi typami sytuacji występujących w psychoterapii.

STRATEGIE i PROCEDURY TEMATYCZNE w PSYCHOTERAPII
Przedstawione zostaną ogólne zasady planowania pracy psychoterapeutycznej oraz rekomendacje specyficzne dla różnych problemów klinicznych. w ramach cyklu seminariów warsztatowych przedstawione będą strategie pracy psychoterapeutycznej specyficzne dla takich tematów klinicznych jak:

 • lęk i niepokój , zaburzenia lękowe
 • gniew i kontrola agresywnych zachowań
 • smutek i żal po stracie , zaburzenia depresyjne
 • tendencje autodestrukcyjne
 • poczucie krzywdy, poczucie winy i wstydu
 • specyfika zaburzeń Dorosłych Dzieci Alkoholików
 • uzależnienia od substancji chemicznych
 • uzależnienia behawioralne (seksoholizm, bulimia, hazard, itd.)
 • współuzależnienie jako specyficzna forma przystosowania do destrukcyjnego partnera
 • PTSD - zespół zaburzeń stresu pourazowego
 • problemy małżeńskie i seksualne
 • problemy ofiar przemocy domowej

UCZESTNICTWO w TRENINGU OSOBISTYM
w ramach programu przewidziane są praktyczne zajęcia treningu osobistego, tworzące okazję do osobistych doświadczeń służących autorefleksji i rozwijaniu zdolności dostrzegania i uwzględniania osobistego wpływu terapeuty na przebieg procesu psychoterapii (w łącznym wymiarze około 200 godzin).
Dla części osób, zostanie stworzona okazja do uczestnictwa w dodatkowych sesjach treningowej psychoterapii grupowej w wymiarze 150 – 200 godzin (nie wchodzą w skład programu).

UMIEJĘTNOŚCI i PROCEDURY
W serii warsztatów uczestnicy będą mieli okazję do poznawania i ćwiczenia różnych procedur technicznych stosowanych w celu strukturalizowania sytuacji psychoterapeutycznych. Tematy warsztatów:

 • umiejętności empatycznej rozmowy psychoterapeutycznej
 • metodyka pracy gestaltowskiej
 • techniki dramatyzacyjne
 • techniki niewerbalne
 • praca z grupami
 • techniki kierowania fantazją i wizualizacja
 • metody relaksacji, medytacji i treningu autogennego
 • opracowywanie osobistych planów terapii
 • treningi behawioralno-poznawcze
 • treningi interpersonalne i inne

Studenci uczestniczą również w serii seminariów warsztatowych pt. WPROWADZENIE DO PSYCHOANALIZY prowadzonych przez dr Ewę Kobylińską z Frankfurckiego Instytutu Psychoanalitycznego oraz w specjalnych warsztatach poświęconych TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ, TERAPII GESTALT oraz TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIU.

SUPERWIZJA KLINICZNA

Każdy z uczestników Szkoły uczestniczy w systematycznej superwizji klinicznej własnej pracy psychoterapeutycznej (około 150 godzin). w czasie superwizji studenci przedstawiają m.in. całościowe studia przypadku swoich pacjentów, zapisy audio-video fragmentów sesji prowadzonej przez siebie psychoterapii oraz omawiają z superwizorem osobiste i kliniczne aspekty pracy z pacjentem.
Zajęcia superwizyjne prowadzą certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W skład zespołu prowadzącego szkolenie wchodzą m.inn: Jerzy Mellibruda, Anna Dodziuk, Jacek Skrobot, Zofia Sobolewska-Mellibruda, Wanda Trabert, Magda Skibińska, Honorata Skrętowska, Jolanta Hojda, Anna Cylwik, Jolanta Siechowicz, Władysław Sterna.

ZASADY ORGANIZACYJNE

 1. Czas trwania
  1. Studia podyplomowe trwają 44 miesiące i obejmują 960 godzin zajęć dydaktycznych oraz 300 godzin zorganizowanej pracy własnej. Zajęcia na kolejnych latach trwają 300 + 250 + 250 + 160 godzin).
  2. Zajęcia prowadzone są na ogół w postaci dwu i pół dniowych sesji (piątek-niedziela) odbywających się raz w miesiącu.
  3. Dla absolwentów studiów podyplomowych udostępnione będą zaawansowane seminaria warsztatowo-superwizyjne oraz staże kliniczne.
 2. Nabór, selekcja i przygotowanie uczestników
  Kandydaci do Szkoły powinni mieć ukończone studia wyższe z zakresu psychologii, medycyny, resocjalizacji, pedagogiki lub kierunków pokrewnych. Pożądane jest, aby Kandydaci mieli doświadczenia w praktyce związanej z pomocą psychologiczną i dysponowali możliwościami prowadzenia psychoterapii z kilkoma pacjentami w czasie uczestniczenia w szkoleniu. Kwalifikacja odbędzie się na podstawie indywidualnych rozmów z kandydatami.

Zaliczenie studiów podyplomowych i programu klinicznego będzie tworzyć warunki do przystępowania do egzaminu i ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty integracyjnego.

Osoby zainteresowane przyjęciem do Szkoły powinny nadesłać wypełnioną ankietę kandydata i wziąć udział w spotkaniu kwalifikacyjnym (o terminie spotkania zostaną zawiadomione).

Opłata za rozmowę kwalifikacyjną wynosi 100 zł.

Ankietę można pobrać też z naszej strony:

Ankieta PSP 2017.doc (48.5 kB )

 

Strona jest w trakcie przygotowywania

 

 

Strona jest w trakcie przygotowywania

 
«pierwszapoprzednia1234567następnaostatnia»
Strona 1 z 7

logo-z-napisem-białe