Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Nabór do Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii na rok 2021 został zakończony.

Profesjonalna Szkoła PsychoterapiiZawartość chroniona hasłem

  Proszę podać hasło

 
 1. Opłaty za szkolenie podyplomowe wnoszone przez studentów są bezzwrotne (tzn. Szkoła nie zwraca części pieniędzy w przypadku zrezygnowania przez studenta z uczestnictwa w całości lub w części zaplanowanych sesji).
 2. Osoby korzystające z rozłożenia opłaty na raty są zobowiązane do uregulowania całej należności w ustalonych terminach
 3. W ramach opłaty wniesione przez studenta Szkoła zobowiązuje się do realizacji zajęć dydaktycznych w trakcie kolejnych sesji wg załączonego harmonogramu, przeprowadzenia w trybie zwyczajnym sprawdzianów wiedzy i oceny prac domowych oraz do przekazania zbioru materiałów pomocniczych.
 4. Opłata za studia nie obejmuje kosztów ewentualnej indywidualnej psychoterapii studentów i staży klinicznych
 5. Staże kliniczne dla wybranych osób odbywane w oparciu o indywidualne uzgodnienia w ośrodku terapeutycznym Instytutu Psychologii Zdrowia –
 6. Wysokość opłat za studiowanie w PSP łącznie za realizację 35 sesji (960 godzin dydaktycznych) szkolenia wynosi (dla rocznika T) 29 500 zł: za I rok - 9000 zł, za II rok - 7500 zł, za III rok – 7800 zł, za IV rok – 5200 zł.
 7. Opłatę prosimy wnieść do 30.09.21.
  W uzasadnionych przypadkach jest możliwość rozłożenia na 2-3 raty po rozpatrzeniu złożonego do IPZ podania w tej sprawie.
 

Integracyjny Program Szkolenia Psychoterapeutów obejmuje Profesjonalną Szkołę Psychoterapii i Program Szkolenia Klinicznego. Posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego , Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.

Profesjonalna Szkoła Psychoterapii to 4-letnia szkoła utworzona w 2002 roku przez Instytut Psychologii Zdrowia. Założycielem i dyrektorem Szkoły jest profesor SWPS, dr hab. Jerzy Mellibruda – certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Równolegle do szkolenia w PSP, prowadzony jest Program Szkolenia Klinicznego w Ośrodku Psychoterapeutycznym NZOZ Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie, który obejmuje prowadzenie pod cotygodniową superwizją psychoterapii indywidualnej, pracę w charakterze koterapeuty w ramach psychoterapii grupowej i uczestnictwo w zebraniach klinicznych.

Studia w PSP trwają 44 miesiące i obejmują 960 godzin szkolenia warsztatowo-seminaryjnego. Dla osób, które ukończyły drugi rok istnieje możliwość zaawansowanego szkolenia klinicznego w wymiarze od 360 do 600 godzin.

Podstawowym zadaniem Szkoły jest wszechstronne przygotowanie do samodzielnego i profesjonalnego uprawiania psychoterapii oraz do twórczej integracji dorobku istniejących szkół psychoterapeutycznych, na użytek osobistej praktyki absolwentów. Pomagamy w rozwijaniu umiejętności integracji dorobku nurtów: humanistyczno-fenomenologicznego, poznawczo-behawioralnego oraz interpersonalno-psychodynamicznego.

Absolwenci Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii otrzymają dyplom ukończenia szkolenia podyplomowego oraz są przygotowywani do zdawania egzaminów certyfikacyjnych w zakresie psychoterapii. Absolwenci szkolenia i programu klinicznego będą mogli ubiegać się o Certyfikat Psychoterapeuty Integracyjnego oraz inne certyfikaty psychoterapeutyczne.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE SZKOLENIA PODYPLOMOWEGO

Poszukiwanie integracji różnych podejść psychoterapeutycznych, obejmuje różne koncepcje teoretyczne i kliniczne, pragmatykę postępowania terapeuty oraz dobór optymalnych strategii i procedur terapeutycznych do specyfiki problemów pacjenta.

Wyniki badań empirycznych i analizy kliniczne wskazują, że czynniki decydujące o efektywności psychoterapii mają uniwersalny charakter. Żadne z istniejących podejść psychoterapeutycznych nie udowodniło większej skuteczności niż pozostałe. Wskazuje to na potrzebę prowadzenia poszukiwań ponad podziałami tworzonymi przez tradycyjne szkoły w psychoterapii oraz zmiany w tradycyjnych formach szkolenia psychoterapeutów. Poszukiwanie twórczej integracji różnych podejść terapeutycznych jest szczególnie wartościowym nurtem we współczesnej praktyce i teorii psychoterapii - nie jest tożsame z eklektycznym posługiwaniem się różnorodnymi technikami psychoterapeutycznymi.
Kluczową rolę w profesjonalnej psychoterapii odgrywają wiedza, osobiste doświadczenia i właściwości terapeuty oraz jego umiejętności wpływające na:

 • kształt relacji i komunikacji z pacjentem oraz rozumienie procesu psychoterapii,
 • trafność i elastyczność doboru strategii i procedur terapeutycznych,
 • zaangażowanie pacjenta w pracę nad zmianą osobistą.

Uczestnicy szkolenia będą mieli warunki do poszukiwania takiej formy integrowania istniejących podejść terapeutycznych, które będzie dostosowane do ich cech indywidualnych oraz użyteczne do pracy z różnymi pacjentami.

ELEMENTY PROGRAMU MERYTORYCZNEGO

PSYCHOLOGICZNE I MEDYCZNE ROZUMIENIE ZDROWEGO I ZABURZONEGO FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA

- Uczestnicy będą zapoznawać się ze współczesną wiedzą psychologiczną i medyczną dotyczącą zagadnień istotnych dla rozumienia indywidualności pacjenta (różne koncepcje osobowości), jego zaburzeń (wybrane zagadnienia z psychopatologii, ze szczególnym poszerzeniem wiedzy o zaburzeniach osobowości i zaburzeniach afektywnych) oraz procesu psychoterapii.

POZNAWANIE PACJENTA I PRZEBIEGU PSYCHOTERAPII

Poznawanie w celu pomagania- Ćwiczenie umiejętności systematycznego zbierania i opracowywania informacji o osobie korzystającej z pomocy, w celu pogłębienia zrozumienia jej sposobu życia, jej problemów oraz poszukiwania wyjaśnienia mechanizmów przyczynowych oraz ich genezy.

Poznawanie procesu i planowanie w przebiegu psychoterapii - Ćwiczenie umiejętności systematycznego zbierania i opracowywania informacji o treści i przebiegu spotkań terapeutycznych, zbierania i opracowywania informacji o doświadczeniach uzyskiwanych przez klienta w czasie terapii, analizowania przebiegu kolejnych etapów pracy psychoterapeutycznej , określanie celów i kierunków pracy terapeutycznej, wybór i przygotowywanie strategii postępowania, integrowanie strategii i metod, przewidywanie i rozpoznawanie przeszkód, ocena przebiegu i efektów.

OPRACOWYWANIE PRACY DYPLOMOWEJ – kliniczne studium procesu psychoterapii

KOMUNIKACJA TERAPEUTYCZNA I BUDOWANIE RELACJI

Umiejętności komunikacji terapeutycznej- Uczestnicy będą poznawać i ćwiczyć uniwersalne umiejętności profesjonalnej komunikacji psychoterapeutycznej oparte na osobistych zdolnościach terapeuty do tworzenia pomocnej relacji terapeutycznej oraz na podstawowych umiejętnościach komunikacji terapeutycznej.

Specyficzne umiejętności związane ze stosowaniem technik - rozwijanie umiejętności stosowania interwencji poznawczych i behawioralnych, rozwijanie umiejętności pracy z wyobrażeniami i fantazjami, rozwijanie umiejętności prowadzenia pracy terapeutycznej skoncentrowanej na procesie doświadczania, rozwijanie umiejętności prowadzenia spotkania grupowego.

GŁÓWNE SYSTEMY PSYCHOTERAPII i POSZUKIWANIE INTEGRACJI

Uczestnicy będą zapoznawać się ze współczesną wiedzą istotną dla rozumienia różnych sposobów uprawiania psychoterapii i myślenia o pacjentach i ich problemach.

Seminaria, pokazy filmów szkoleniowych przedstawiających pracę psychoterapeutyczną i kliniczne komentarze autorytetów w zakresie integracji psychoterapii, wskazówki do lektury.

Wprowadzenie do głównych systemów psychoterapii
Prezentacja panoramy szkół i podejść psychoterapeutycznych:

 • terapie psychoanalityczne i psychodynamiczne
 • terapie egzystencjalne
 • terapia skoncentrowana na osobie
 • terapia Gestalt i podejścia skoncentrowane na doświadczaniu
 • terapie interpersonalne
 • terapie behawioralno-poznawcze
 • terapie systemowe
 • terapie konstruktywistyczne
 • historia i różne modele integracji psychoterapii

Pogłębienie wiedzy dokonywać się będzie poprzez koncentrację na wybranych aspektach procesu psychoterapii z uwzględnieniem czynników leczących w różnych podejściach.

Poszukiwanie integracji różnych podejść psychoterapeutycznych
Specyficzne dla całego programu szkolenia jest poszukiwanie integracji psychoterapii. w sposób pogłębiony studenci będą się zapoznawać z teorią i praktyką takich podejść jak:

 • Psychoterapia skoncentrowana na osobie według Carla Rogersa
 • Terapia multimodalna Arnolda.Lazarusa
 • Integracyjne podejście behawioralno-poznawcze Donalda Meichenbauma
 • Terapia schematów osobistych (wg.Jeffreya Younga)
 • Terapia skoncentrowana na doświadczaniu (wg.Leslie Greenberga)
 • Podejście egzystencjalne (wg. Irvina Yaloma i Rollo Maya)

Integracyjny model 7 ścieżek psychoterapeutycznych - stanowi podstawę szkolenia i obejmuje:

 • Rozwijanie relacji terapeutycznej
 • Eksplorację doświadczeń osobistych
 • Modyfikacje poznawcze i behawioralne
 • Dramatyzacje wyobrażeniowe i ekspresyjne
 • Uzyskiwanie wglądu i zrozumienia
 • Rekonstrukcje narracji osobistych
 • Modyfikacje sposobu życia przez pacjenta

Warsztaty mistrzowskie – prezentacja i analiza filmów szkoleniowych pokazujących pracę psychoterapeutyczną i komentarze kliniczne wybitnych psychoterapeutów takich jak: Carl Rogers, Fritz Perls - terapia Gestalt, Irving Yalom - grupowe podejście interpersonalne, James Bugental - podejście humanistyczno-egzystencjalne, Arnold Lazarus - terapia multimodalna, Albert Ellis - terapia poznawcza, Nathaniel Raskin - podejście skoncentrowane na osobie, Aaron i Judyta Beck - terapia behawioralno-poznawcza, Milton Erickson, Jeffrey Young, Paul Wachtel, James Masterson. w ramach zajęć lub jako dodatkowe sesje planowane są spotkania warsztatowe z wybitnymi polskimi i zagranicznymi specjalistami z zakresu psychoterapii.

SEMINARIUM NA TEMAT ETYCZNYCH ASPEKTÓW PSYCHOTERAPII ORAZ ROLI WARTOŚCI w PROCESIE POMAGANIA

W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z zasadami Kodeksu Etycznego Psychologa, Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty, Ethical Guidelines of The European Association for Psychotherapy oraz specyfiką dylematów etycznych związanych z różnymi typami sytuacji występujących w psychoterapii.

STRATEGIE i PROCEDURY TEMATYCZNE w PSYCHOTERAPII
Przedstawione zostaną ogólne zasady planowania pracy psychoterapeutycznej oraz rekomendacje specyficzne dla różnych problemów klinicznych. w ramach cyklu seminariów warsztatowych przedstawione będą strategie pracy psychoterapeutycznej specyficzne dla takich tematów klinicznych jak:

 • lęk i niepokój , zaburzenia lękowe
 • gniew i kontrola agresywnych zachowań
 • smutek i żal po stracie , zaburzenia depresyjne
 • tendencje autodestrukcyjne
 • poczucie krzywdy, poczucie winy i wstydu
 • specyfika zaburzeń Dorosłych Dzieci Alkoholików
 • uzależnienia od substancji chemicznych
 • uzależnienia behawioralne (seksoholizm, bulimia, hazard, itd.)
 • współuzależnienie jako specyficzna forma przystosowania do destrukcyjnego partnera
 • PTSD - zespół zaburzeń stresu pourazowego
 • problemy małżeńskie i seksualne
 • problemy ofiar przemocy domowej

UCZESTNICTWO w TRENINGU OSOBISTYM
w ramach programu przewidziane są praktyczne zajęcia treningu osobistego, tworzące okazję do osobistych doświadczeń służących autorefleksji i rozwijaniu zdolności dostrzegania i uwzględniania osobistego wpływu terapeuty na przebieg procesu psychoterapii (w łącznym wymiarze około 200 godzin).
Dla części osób, zostanie stworzona okazja do uczestnictwa w dodatkowych sesjach treningowej psychoterapii grupowej w wymiarze 150 – 200 godzin (nie wchodzą w skład programu).

UMIEJĘTNOŚCI i PROCEDURY
W serii warsztatów uczestnicy będą mieli okazję do poznawania i ćwiczenia różnych procedur technicznych stosowanych w celu strukturalizowania sytuacji psychoterapeutycznych. Tematy warsztatów:

 • umiejętności empatycznej rozmowy psychoterapeutycznej
 • metodyka pracy gestaltowskiej
 • techniki dramatyzacyjne
 • techniki niewerbalne
 • praca z grupami
 • techniki kierowania fantazją i wizualizacja
 • metody relaksacji, medytacji i treningu autogennego
 • opracowywanie osobistych planów terapii
 • treningi behawioralno-poznawcze
 • treningi interpersonalne i inne

Studenci uczestniczą również w serii seminariów warsztatowych pt. WPROWADZENIE DO PSYCHOANALIZY prowadzonych przez dr Ewę Kobylińską z Frankfurckiego Instytutu Psychoanalitycznego oraz w specjalnych warsztatach poświęconych TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ, TERAPII GESTALT oraz TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIU.

SUPERWIZJA KLINICZNA

Każdy z uczestników Szkoły uczestniczy w systematycznej superwizji klinicznej własnej pracy psychoterapeutycznej (około 150 godzin). w czasie superwizji studenci przedstawiają m.in. całościowe studia przypadku swoich pacjentów, zapisy audio-video fragmentów sesji prowadzonej przez siebie psychoterapii oraz omawiają z superwizorem osobiste i kliniczne aspekty pracy z pacjentem.
Zajęcia superwizyjne prowadzą certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W skład zespołu prowadzącego szkolenie wchodzą m.inn: Jerzy Mellibruda, Anna Dodziuk, Jacek Skrobot, Zofia Sobolewska-Mellibruda, Wanda Trabert, Magda Skibińska, Honorata Skrętowska, Jolanta Hojda, Anna Cylwik, Jolanta Siechowicz, Władysław Sterna.

ZASADY ORGANIZACYJNE

 1. Czas trwania
  1. Studia podyplomowe trwają 44 miesiące i obejmują 960 godzin zajęć dydaktycznych oraz 300 godzin zorganizowanej pracy własnej. Zajęcia na kolejnych latach trwają 300 + 250 + 250 + 160 godzin).
  2. Zajęcia prowadzone są na ogół w postaci dwu i pół dniowych sesji (piątek-niedziela) odbywających się raz w miesiącu.
  3. Dla absolwentów studiów podyplomowych udostępnione będą zaawansowane seminaria warsztatowo-superwizyjne oraz staże kliniczne.
 2. Nabór, selekcja i przygotowanie uczestników
  Kandydaci do Szkoły powinni mieć ukończone studia wyższe z zakresu psychologii, medycyny, resocjalizacji, pedagogiki lub kierunków pokrewnych. Pożądane jest, aby Kandydaci mieli doświadczenia w praktyce związanej z pomocą psychologiczną i dysponowali możliwościami prowadzenia psychoterapii z kilkoma pacjentami w czasie uczestniczenia w szkoleniu. Kwalifikacja odbędzie się na podstawie indywidualnych rozmów z kandydatami.

Zaliczenie studiów podyplomowych i programu klinicznego będzie tworzyć warunki do przystępowania do egzaminu i ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty integracyjnego.

Osoby zainteresowane przyjęciem do Szkoły powinny nadesłać wypełnioną ankietę kandydata i wziąć udział w spotkaniu kwalifikacyjnym (o terminie spotkania zostaną zawiadomione).

Opłata za rozmowę kwalifikacyjną wynosi 100 zł.

Ankietę można pobrać też z naszej strony:

Ankieta PSP 2017.doc (48.5 kB )

 

Strona jest w trakcie przygotowywania

 

 

Strona jest w trakcie przygotowywania

 
«pierwszapoprzednia1234567następnaostatnia»
Strona 1 z 7

logo-z-napisem-białe